תקנות הובלה

הכללים נקבעו בהתאם לדרישות של חוקה בינלאומית בתחום הסדר הטסות ושירותים לנוסעים ולכובדה, להוראות של קודקס להטסות אוקראיני ושל כללי הטסות אוקראיניים. המסמך קובע כללי הטסת נוסעים וכבודה בחברת הטסה " אוקריין אינטרנשיונל ", תקנים והערות לגבי שירותים לנוסעים ולכבודה, סדר בחינת תביעות וטענות, תשלום פיצויים.

חלק I. כללי

1.1. הכללים נקבעו בהתאם להוראות של אמנה על איחוד כללי הטסה מסוימים אשר אושרה 28 במאי שנת 1999 בעיר מונטריאול (אמנת מונטריאול), בהתאם להוראות של תנאים כלליים להטסת נוסעים וכבודה אשר נקבעו על ידי תאגיד בינלאומי לרכב אוויר ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA), בהתאם להחלטות ונורמות מומלצות של תאגיד בינלאומי לרכב אוויר (IATA), בהתאם לכללים לגבי סדר ועריכה לביצוע פעילות מסחרית אשר קשורה להטסות בינלאומיות ולהטסות פנימיות לפי מקום ביצוען. הספקת ביטוח תעופות במשך הטסות נוסעים והטסות כבודה נערך בהתאם לחוקת אוקראינה, ובין היתר בהתאם לדרישות של חוק אוקראיני "על תוכנית ממלכתית לביטוח הטסות בתעופה אזרחית".

1.2. מטרות קביעת הכללים הן:

1.2.1. הספקת ביטוח תעופות במשך הטסות נוסעים והטסות כבודה בהתאם לדרישות של תקנים משפטיים ותקני הסדר אשר נערכו על בסיס תוכנית ממלכתית לביטוח הטסות בתעופה אזרחית שאושרה בחוק אוקראיני מיום 20 בפברואר שנת 2003 מס' 545-IV.

1.2.2. קביעת תנאים כלליים להטסת נוסעים והטסת כבודה בטיסות של חברת התעופה שלפיהם תושג רמת ביטחון טיסות ורמת איכות השירות ראויות וגם קביעת עקרונות ונורמות לאחריות של חברת התעופה בעת עריכה וביצוע הטסות נוסעים והטסות כבודה, כולל גם אספקת שירות במסגרת הטסות אלה.

1.2.3. קביעת סדר אספקת מידע דרוש, סביר, אמין ומעודכן לנוסעים לגבי כללים ותנאים להטסת נוסעים והטסת כבודה שזה ייתן אפשרות לבחור באופן מודע ומוסמך בשירות דרוש טרם רכישת כרטיס או הזמנת שירות.

1.3. אם על בסיס הסכם בינלאומי אשר אושר על ידי פרלמנט אוקראיני ייקבעו כללים אחרים אשר יש סתירה ביניהם לבין הכללים האלה, לכללי הסכם בינלאומי יש עדיפות יותר גבוהה.

חלק II. מונחים והגדרות אשר נמצאים בכללים אלה

מערכת אוטומטית להזמנה \ מערכת גלובלית להפצה (מא"ל\מג"ל) זוהי מערכת אשר מספקת פרסום מידע על לוח זמנים של טיסות, על נוכחות מקומות פנויים ועל תעריפים של חברות הטסה; בעזרת המערכת נערכת הזמנת שירותי הטסה.

חברת תעופה היא חברת מניות פרטית " חברת הטסה  "אוקריין אינטרנשיונל""

חברה להטסות (מטיס) היא יחידה מסחרית אשר מספקת שירות להטסת נוסעים, כבודה וסחורות בעזרת רכב אוויר; במקרה של המטיס האוקראיני – על בסיס רישיון ועל בסיס תעודת המפעיל אשר הונפקו על ידי מוסד מוסמך לתעופה אזרחית אוקראיני; במקרה של מטיס זר – על בסיס מסמך ראוי אשר הונפק על ידי מוסד מוסמך של מדינה זרה אשר מתאים לדרישות של הסכמים בינלאומיים שהם הסכמים הכרחיים לאוקראינה.  המונח "מטיס" כולל גם חברת תעופה, עובדים, נציגים וקבלנים של המטיס אלא אם נאמר אחר בכללים אלה.

החברה להטסות המפעילה הינה חברה להטסות אשר מבצעת או מתכוונת לבצע טיסה לפי הסכם עם נוסע או לפי הוראות של גוף אחר הן משפטי והן פיזי, אשר יש לה חוזה עם הנוסע, אשר מטיסה או לוקחת על עצמה חובה להטיס את הנוסע ו\או את כבודתו בהתאם לכרטיס ואשר גם לוקחת על עצמה התחייבות לספק כל שירות אחר שקשור להטסה כזאת בין אם הגוף המשפטי או פיזי הינו "מטיס עובדתי" ובין אם הגוף הינו "מטיס הסכמי".

סוכן לשירות – הינו גוף להספקת שירות על האדמה אשר מוסמך על ידי מטיס לבצע פעילות לגבי הספקת שירות לנוסעים ולכבודה על הקרקע.

סוכן למכירות – הינו גוף משפטי או גוף פיזי (יזם) אשר מבצע פעילות במכירת הטסות לפי הוראות של מטיס או של סוכן כללי על בסיס הסכם. כל גופים אשר מספקים שירותי סוכנים בתחום מכירות הטסות חייבים להשתמש במערכות אוטומטיות להזמנה בעת ביצוע מכירות הטסות.

הסכם הסוכנות – הינו הסכם בין מטיס או סוכן כללי לבין סוכן למכירות הטסות אשר נקבעים בו אופי ותחומים של פעילות למכירת הטסות, אחריות, גודל של עמלה, תקופת תוקף ותנאיי הפסקת הסכם.

נמל התעופה של יעד (מקום היעד) – הינו נמל התעופה שבו לפי הסכם על הטסה תסתיים הטסת נוסע, הטסת כבודה ו\או הטסת דואר.

נמל התעופה של טרנספר (מקום טרנספר) – הינו נמל התעופה אמצעי שנרשם בכרטיס הטסה אשר בנמל התעופה הזה הנוסע עובר טיסה ו\או ש בו מועברת כבודה (מטען) מטיסה אחת לטיסה אחרת בהתאם להסכם על הטסה.

כתב על הטסת כבודה אינו ראויה (Property Irregularity Report - «PIR») הינו מסמך שייערך על ידי סוכן לענייני חיפוש כבודה בנמל תעופה בנוכחות של נוסע או בנוכחות של גוף אחר מוסמך על ידי נוסע מייד אחרי גילוי עובדה של עיכוב, איבוד, חוסר תוכן או קלקול הכבודה אשר נגרמו עקב הטסה.

כבודה (baggage - «BAG») הינה חפצים, דברים ורכוש פרטי אחר של נוסע אשר אותם מטיסים ברכב אוויר.

כבודה רשומה – הינה כבודה של נוסע שמטיס קיבל באחריותו למען הטסה והבאה בזמן והוציא כתב קבלת כבודה ותג הכבודה.

כבודת עודף – כבודה שמשקל או גודל שלה תעלו על נורמות אשר נקבעו על ידי מטיס להטסת כבודה ללא תשלום נוסף.

תג מזהה לכבודה – הינו מסמך שמטיס מוציא אותו למען זיהוי כבודה רשומה.

כתב קבלה לכבודה הוא חלק של כרטיס אשר מאשר את קבלת כבודה רשומה להטסה.

כבודה שאינה רשומה (כבודת יד) הינה כבודה של נוסע שבעת הטסה נמצאת בתוך סלון של מטוס לפי ההסכמה של מטיס ובפיקוח של נוסע ושאושרה בתג מיוחד ("Approved cabin baggage ", "כבודת יד", "לסלון המטוס" וכדומה).

כבודה שמטיסים אותה בנפרד – הינה כבודה שאותה קיבל המטיס למען הטסה בנפרד מהנוסע ושנרשמה בכתב הטסת מטען.

כבודה לטרנספר – הינה כבודה רשומה של נוסע שאותה קיבל המטיס למען הטסה ממקום היציאה למקום היעד בתנאי העברת הכבודה במקום טרנספר.

תג " RUSH" (תנועה דחופה) הינו תג לרישום שליחת כבודה נוספת.

הזמנה – הזמנת מקום ברכב אוויר מראש לטיסה מסוימת וליום מסוים לשם הטסת נוסע או הזמנה של נפח ומשקל מראש לטיסה מסוימת וליום מסוים לשם הטסת כבודה, מטען.

תנאים חריגים הם תנאים שבהם הטסת נוסעים וכבודה מתבצעת לא במסגרת של הסדר מבצעים רגיל להפעלת רכב תעופה אזרחי, כולל גם תנאים שבהם מטיסים כוחות שמירת השלום, מטיסים ציוד ואנשים לשם תיקון תוצאות של אסון טכני או תאונה טבעית וכדומה.

סירוב בהטסה – סירוב מצד מטיס בהטסת נוסע או כבודתו בטיסה אפילו אם הנוסע הגיע לעלייה למטוס, חוץ מבסיסים הבאים לסירוב בהטסה: שמירת הבריאות, הספקת ביטוח טיסה, רישום אינו ראוי של מסמכים דרושים לטיסה (דרכון, ויזה, כרטיסים, ערכים, אישורים וכולי).

איבוד הכבודה זה עובדה של אי-הגעת כבודה לנמל התעופה של יעד, אשר מטיס מאשר לאחר סיום חיפוש הכבודה המבוצע על ידו או לאחר סיום 21 ימים מרגע של הגשת הצהרה על חוסר הכבודה מצד נוסע.

הטסה קבוצתית היא הטסה של קבוצת נוסעים שנוסעים בטיסה אחת ושיש להם תכלית הנסיעה משותפת. כמות הנוסעים מינימאלית שנחשבת להטסה קבוצתית היא שישה אנשים.

אנשים מגורשים הם אנשים שקיבלו פקודה רשמית לעזוב את המדינה ממוסד מוסמך של המדינה.

יום – יום אחד לפי לוח השנה.

למטרת קביעת התוקף של מסמכי הטסה, תקנים ומסמכים אחרים וגם קביעת מועדי סיום של הטסות, מועדי התיישנות להגשת תלונות ותביעות, התחלת היום היא שעת "00" של יממה אשר הולכת אחרי היממה שבה נעשה המעשה או נקרה המקרה; את שער השעות של היממה ההיא לא לוקחים בחשבון. אם סיום המועדים הנ"ל נקרה ביום חופש או בחג אז יום סיום המועד הוא יום עבודה ראשון לאחר החג או לאחר יום החופש.

הסכם על צ'רטר (שכר) של רכב אוויר הוא הסכם שלפיו צד אחד (המשכיר) מתחייב לתת לצד שני (השוכר) תמורת תשלום את כל המקום או את חלקו באחד או יותר מטוסים לאחד או יותר טיסות לשם הטסת נוסעים, כבודה, סחורות ודואר.

מפעיל של נמל התעופה הוא גוף משפטי בעל רישיון לשדה התעופה ורישיון שנותן זכות לבצע פעילות להנהלת נמל התעופה על האדמה. למפעיל של נמל התעופה יכולים להיות גם רישיונות אחרים ולבצע פעילות אחרת מסוג של פעילות נמל התעופה.

כרטיס אלקטרוני הוא מסמך אלקטרוני הכולל מסלול-קבלה שהונפק בדרך כלשהי על ידי מטיס או מטעם מטיס, תלושים אלקטרוניים, וגם, במקרה של שימוש, מסמכי עלייה.

תלוש אלקטרוני הוא חלק של כרטיס אלקטרוני שמשתמשים בו להטסה בטיסה מסוימת או מסמך אחר במקומו אשר נשמר בבסיס נתונים של מערכת אוטומטית להזמנת כרטיסים של מטיס.

חוקים רלוונטיים הם חוקים, החלטות, פקודות וצווים וגם תקנות אחרות שקובעים הסדר של הטסות נוסעים והטסות כבודה של מדינה כלשהי שמשטחה, לשטחה או דרך שטחה מטיסים את הנוסעים ואת הכבודה.

עמלות (אגרות) – תשלומים שנקבעים על ידי מדינה, על ידי נמל התעופה או על ידי מטיס תמורת אספקת שירות שקשור להטסה.

כרטיס מקולקל הוא כרטיס שבגלל מצבו אי אפשר לזהות או לקרוא מידע שנכלל בו.

הסעה מעורבת היא הסעה שמבוצעת לפי מסמך הסעה אחד בשימוש של סוגי רכב שונים כולל גם רכב אוויר.

חנית ביניים ("Stopover") היא הפסקה זמנית בהסעה במקום כלשהו, חוץ ממקום יציאה ומקום יעד שנקבעה מראש בהסכם בין נוסע לבין מסיע.

הסכם אינטר ליין ("Іnterline") הוא הסכם על הכרה הדדית למסמכי הסעה וביצוע תשלומים הדדיים רלוונטיים.

קבלה לתשלום עבור כבודת עודף (excess baggage ticket - «EВТ») היא מסמך הסעה שמאשר את תשלום הסעת כבודת עודף וגם הסעת כבודה שהסעתה כפופה לתשלום נוסף.

כרטיס (כרטיס של נוסע וכתב קבלה לכבודה) הוא מסמך הטסה שהונפק על ידי מטיס (או על ידי סוכן של מטיס) כולל גם מסמך אלקטרוני שכולל תנאיי הסכם, מידע, תלוש טיסה ותלוש נוסע.

כרטיס פיצוי הוא כרטיס של נוסע שהונפק על ידי מטיס כאשר נוסע הגיש לו שובר\תעודה נוכחית שמטיס מקבל בתור תשלום על הטסה.

קוד של מטיס זה סימון המטיס בעזרת אותיות ו\או מספרים שנקבע על ידי IATA בהתאם להסדר המאושר. משתמשים בסימון כדי לזהות את המטיס ב- מא"ל\מג"ל.

הסכם על שיתוף קוד ("Сodesharing") הוא הסכם של שימוש משותף בטיסות ובקודים על ידי חברת הטסה ומסיעים אחרים.

עסקאות מסחריות הינן הסכמים של כל סוג בין חברת הטסה לבין מסיעים אחרים, חוץ מהסכמי סוכנים, שנוגעים בהספקת שירות משותף שקשור להטסת נוסעים ולהטסת כבודה.

פיצויים רגרסיביים זה פיצוי הוצאות על חשבון של גוף שלישי.

אנשים עם ליווי – אנשים שעוברים תהליך חקירה או שהורשעו ושיש להסיע אותם.

משתמש הוא איש שמשתמש ברכב אוויר או שמתכוון להשתמש בו.

מסלול-קבלה ("Itinerary/Receipt") זה מסמך (מסמכים) שהינו חלק של כרטיס אלקטרוני ושכולל מידע רלוונטי (מספר הזמנה, שם  פרטי ושם משפחה של הנוסע, מסלול, טיסה, תאריך ושעת הטסה, תעריף ועלות של הכרטיס וכולי), הזהרות והודעות.

שיטת מדידת אורך מסלול אורתודרומית היא שיטה שלפיה מרחק בין שני מקומות בכדור הארץ נמדד כמרחק הכי קצר על העיגול הגדול שמישורו עובר דרך מרכז כדור הארץ.

שיטת חלוקה יחסית היא שיטה שלפיה הכנסה כללית מהסעה ממקום יציאה למקום יעד מחולק בכל חלק של מסלול בהתאם לכללי חישובים שנקבעים ב:

 IATA Prorate Manual Passenger («PMP»), Revenue Accounting Manual («RAM») , Resolutions Manual.

מקום יציאה הוא המקום הנקבע בכרטיס שממנו מתחיל תהליך הסעה של נוסע ושל כבודתו.

מקום יעד הוא מקום הנקבע בכרטיס שבו מסתיים תהליך הסעה של נוסע ושל כבודתו.

אמנת מונטריאול היא אמנה לאיחוד כללי הטסות בינלאומיות מסוימים אשר נחתמה ביום 28.05.1999 בעיר מונטריאול.

נסיבות יוצאות דופן הן נסיבות שגורמות לעיכוב ממושך או לביטול של טיסה אחת או מספר טיסות אפילו אם מסיע ביצע כל אמצעים סבירים כדי להימנע מהעיכובים או מהביטולים. נסיבות יוצאות דופן הן, בין היתר אך לא רק, פעולות מלחמה, פיגוע, פיצוץ, מהומות או איום מהומות, חבלה, אמברגו, אש, רעידת אדמה ואסונות טבע אחרים, התנאים המטאורולוגיים שבהם אי אפשר לבצע טיסה בביטחון, פעולות או חוסר פעולות של מוסדות ממלכתיים, החלטות של מוסדות לניהול הטסות, שביתות, מכשולים טכניים שהתרחשו כתוצאה של תקלות או כשל במערכות אספקת החשמל, בטלקומוניקציה, בתקשורת, במכשירים או בתוכנות מחשב.

רישום און-ליין – שירות של רישום לטיסה של חברת תעופה דרך אינטרנט, שבתהליך הרישום נוסע מאשר את רצונו לטוס ואת נוכחותו בטיסה וגם יכול לבחור מקום במטוס ולהוציא בדפוס או להוריד למכשיר נייד (טלפון, סמארטפון, טאבלט, מחשב וכדומה) את כרטיס העלייה.

תלוש עמלות שונות (Miscellaneous Charges Order - «МСО») הוא מסמך חשבונאי קפדן שמשתמש בו מסיע בתור כתב קבלה תוך תשלומי שירות ועמלות.

מקום מגורים עיקרי וקבוע – מקום מגורים קבוע אחד של נוסע בעת אירוע. אזרחות הנוסע אינה גורם עקרוני לקביעת מקום מגורים קבוע.

זמן סופי לרישום הנוסעים הוא זמן שאחריו הנוסעים אשר לא עברו תהליך רישום או לא הגיעו לעלייה למטוס לא מתקבלים להטסה בטיסה רלוונטית.

נוסע הוא גוף פיזי שטס ברכב אוויר באישור של מטיס בהתאם להסכם להטסה, חוץ מחבר צוות ומומחים נוספים במטוס, עובדי מפעיל המטוס, נציג מוסמך של מוסד לאומי מתאים לפיקוח ואנשים שמלווים כבודה.

נוסע בעל הגבלות פיזיות (Passenger with reduced mobility – «PRM») או נכה הוא נוסע שתנועותיו בעת טיסה מוגבלות עקב נכות פיזית (חושית או נכות של שרירים ושלד, קבועה או זמנית) או נכות אינטלקטואלית או עקב סיבה אחרת כלשהי כולל גם גיל מבוגר, מצב שדורש טיפול מתאים ומכשירים מתאימים לצרכים מיוחדים בעת השירות.

נוסע במעבר הוא נוסע שבהתאם להסכם הטסה יש להטיס אותו באותה הטיסה שבה הוא הגיע לנמל התעופה הביניים.

נוסע בטרנספר הוא נוסע אשר בהתאם להסכם הטסה מגיע למקום טרנספר (החלפת טיסה) בטיסה אחת ואחרי זה מטיסים אותו בטיסה אחרת של אותו מטיס או של מטיס אחר.

נוסעים מסוג " DEPA" הם אנשים מגורשים שמטיסים אותם בליווי של פקיד מוסמך של מוסדות מתאימים.

נוסעים מסוג " DEPU" הם אנשים מגורשים שמטיסים אותם בלי ליווי אלא אם דבר אחר נקבע בתוך הכללים.

נוסעים מסוג " INAD" הם אנשים שלא אישרו להם להיכנס למדינה.

תלוש של נוסע (או קבלה של נוסע) הוא חלק מכרטיס נייר של נוסע שנשאר אצל נוסע לאחר סיום טיסה ושכולל הודעות לגבי תנאיי הטסה של הנוסע.

הזמנה מאושרת היא הזמנה שנעשתה במערכת אוטומטית להזמנות ושהייתה מאושרת מצד המסיע בכרטיס (כרטיס אלקטרוני) מסומן באות "OK".

הטסה היא הסעה של נוסע, של כבודה ו\או של דואר שנעשית במטוס על בסיס של הסכם הטסה רלוונטי. הטסה יכולה להיות הן בינלאומית והן פנימית.

הטסה בינלאומית הינה הטסה שבה מקום יציאה ומקום יעד (מבלי לקחת בחשבון האם הייתה הפסקה בהטסה או שינוי טיסות לכבודה) נמצאים או בשטח של שתי מדינות שונות או בשטח של מדינה אחת, אם יש נחיתה בשטח של מדינה אחרת.

הטסה פנימית זו הסעה של נוסעים ו\או של כבודה במטוסים בין מקומות שנמצאים בשטח אוקראינה.

תלוש טיסה הוא חלק של כרטיס טיסה או, במקרה של כרטיס אלקטרוני, תלוש אלקטרוני שבו נרשמים מקומות יציאה ויעד שביניהם התלוש הוא בעל תוקף להטסה של נוסע ושל כבודה.

נוסעים שעלולים להיות מסוכנים – סוג של נוסעים שמטיסים אותם בכוח (אנשים בליווי או אנשים מגורשים) בליווי של עובדים מוסמכים של מוסדות מתאימים.

נזק הוא שינויים פיזיים או כימיים שבגללם עלות הכבודה ירדה ו\או שימוש בכבודה היה ליותר קשה או לבלטי-אפשרי.

כללי חברת התעופה הינם כללים, תקנים וטכנולוגיות שנקבעו על ידי חברת התעופה אשר משתמשים בהם בעת הטסה של נוסעים ו\או של כבודה כולל גם הכללים האלה, תנאיי תעריפים, תקנים והוראות לשירות הנוסעים ולשירות כבודתם.

נציגות של חברת התעופה זאת יחידה של חברת התעופה שממוקמת במקום אחר באוקראינה או בשטח של מדינה אחרת שבו היא מציגה את ענייני חברת התעופה בהתאם להוראות על נציגות ולתקני חברת התעופה פנימיים אחרים.

טענה היא כתב דרישה מצד של גוף רלוונטי על פיצוי נזק (הוצאות) שנגרם כתוצאה מהטסה פנימית או הטסה בינלאומית.

טיסה עם עודף הזמנות היא טיסה שבה כמות נוסעים שיש להם הזמנה מאושרת ושהגיעו לרישום לטיסה טרם זמן סופי לרישום נוסעים תעלה על כמות מקומות נוכחים בטיסה.

הטסה סדירה היא הטסה שבתוכה כל מקומות להסעה של נוסעים, של כבודה ושל סחורות פנויים לשימוש כללי תמורת תשלום, ובכן הטסה נערכת בין מקומות נקבעים בהתאם ללוח זמנים פורסם או בפרקי זמן מוגדרים, או עם תדר מעיד על סדירות הטיסות.

טיסה סדירה היא טיסה שנכללת לסדרה של טיסות קשורות להסעה של נוסעים ושל כבודה אשר פנויים לשימוש כללי תמורת תשלום, ובכן הטסה נערכת בין שני (או יותר משניים) מקומות נקבעים ללא תלות בעומס מסחרי. טיסות סדירות כוללות גם טיסות נוספות מסדרה זאת הנקבעות בלוח זמנים.

טיסת צ'רטר היא טיסה שמבוצעת במטוס לשכירה על בסיס של הסכם צ'רטר או של הסכם על מכירת הטסות שלפיו המטיס מעניק לגוף שלישי תמורת תשלום כל המקום או חלק ממקומות במטוס לביצוע הטסה של נוסעים ושל כבודה ו\או סחורות בטיסה שנערכת לפי מסלול ולוח זמנים בתעריפים ובתנאים שנקבעים בהסכם רלוונטי בין המטיס לבין הגוף השלישי.

אמצעים סבירים הם אמצעים מתאימים שמבצע אותם המטיס כדי להימנע מנזק (הוצאות) של נוסע או להקטין את הנזק (ההוצאות).

מועדים סבירים הם תקופת זמן שגבולותיה סבירים לגבי עיכוב טיסה להטסת נוסע (כבודה) הינן:

- שעתיים ויותר משעתיים – בשביל כל טיסות למרחק עד ל-1500 ק"מ;

- שלוש שעות ויותר - בשביל כל טיסות למרחק מ-1500 עד ל-3500 ק"מ;

- ארבע שעות ויותר - בשביל כל טיסות אחרות.

קטע של מסלול הוא חלק הטסה בין שני מקומות שהינו חלק אינטגראלי של מסלול כולו ונרשם בתלוש טיסה אחד.

דמי שירות הם תשלום עבור שירות המטיס או של סוכן למכירות שהלוקח מקבל בעת הזמנה או רכישה של כרטיס דרך אתר אינטרנט או בקופה, כולל גם עבור הזמנה ורישום של כרטיס, עבור עזרה במציאת מסלול מתאים, עבור שינוי ברישום והחזרת הכרטיס, עבור תשלום הכרטיס בעזרת סוגים מסוימים של כרטיסי בנק ומבצעים אחרים הקשורים להעברת כסף וכולי.

זכויות הלוואה מיוחדות ("זה"מ") הן יחידת כסף לחישובים שמשתמשים בה בקרן המטבע הבינלאומית (קה"ב). היחידה מוגדרת כסל מט"ח שתוכנו נבחן באופן סדיר על ידי קה"ב כך הסל יראה את החשיבות היחסית של מטבעות בסחר העולמי ושמשתקף בסחר עולמי ובמערכות פיננסיות.

תנאים מיוחדים – תנאיי הטסת נוסעים והטסת כבודה אשר באים לכוח כאשר תקנים נקבעים בכללים האלה לא מתאימים לחוקה של מדינה אחרת או כאשר לפי חוקה של מדינה אחרת נקבעת רמה יותר נמוכה לתנאיי הסעה מאשר הרמה שנקבעת בכללים האלה או כאשר מדינה אחרת דורשת לשמור על כלליה ובכך הופיעה סכנה לאפשרות ביצוע של הסכם הסעה.

הנושא של פעילות התעופה הוא גופים פיזיים וגופים משפטיים (ללא תלות בסוג בעלות או כפיפות) שמבצעים פעילות בתחום תעופה אזרחית.

נושא שירותי טיפול בקרקע הוא נושא של פעילות בתחום תעופה שמספק שירותים לטיפול בקרקע.

תעריף זה הסכום הנקבע על ידי המסיע על הסעת נוסע, הסעת יחידת כבודה (מטען) במסלול מסוים בסוג שירות מסוים.

תקנות תעריפים – תעריפים וכלליהם אשר נקבעו ופורסמו על ידי המסיע.

תעריף רגיל הוא תעריף גמיש במיוחד הנקבע לסוגי שירות במחלקת עסקים, מחלקת פרמיום ומחלקת תיירים שמרשה גמישות מקסימאלית לגבי הזמנת מקום, רישום כרטיס, מועד נחיתה, נחיתות במסלול, שילוב תעריפים, שינוי בהזמנה ושינויים במסלול, סירוב בהטסה וכולי. זמן התוקף של תעריף כזה הוא 12 חודשים.

תעריף מיוחד הוא התעריף שפורסם על ידי מסיע אשר יש בו הגבלות מסוימות לגבי יישומו.

סוכן נסיעות זה גוף משפטי שפעילותו בלעדית היא עריכה ואספקת יצירה של מוצר לתיירות, יישום ואספקת שירות לתיירים וגם פעולת גישור בתחום אספקת שירותים עיקריים ושירותים נלווים שקיבל רישיון לפעילות בתור סוכן נסיעות בהסדר מתאים.

מקומות נחיתה נקבעים הם מקומות (חוץ ממקומות יציאה ויעד) שנרשמות בכרטיס או בלוח הזמנים של המסיע בתור מקומות נחיתה מתוכננים במסלול ההסעה.

הטסת צ'רטר היא הטסה לא סדירה שמתגשם על בסיס הסכם צ'רטר (שכירה) או הסכם על מכירות הטסות שלפיו המסיע (משכיר) מעניק לגוף אחר (השוכר או השוכרים) תמורת תשלום את כל המקומות או כמות מסוימת של מקומות במטוס לטיסה אחת או למספר טיסות לשם הטסה של נוסעים, של כבודה ו\או של סחורות נקבעים על ידי השוכר.

טיסת צ'רטר במטרה עסקית היא טיסת צ'רטר שלמענה כל המקומות במטוס נשכרים על ידי גוף משפטי או פיזי אחד לצרכים פרטיים בלעדית (ללא זכות מכירה משנית לגוף שלישי) כדי להטיס נוסעים וכבודה ו\או סחורות ושלא מתחלקת בין שוכרים אחרים. ובכן כמות האנשים שמטיסים אותם לא תעלה על 15 אנשים ומשקל הסחורות לא יעלה על 2 טון.

" ADL" (ADULT) – הוא נוסע מבוגר.

" API" (APIS, Advance passenger information system) – מערכת להעברה אלקטרונית של פרטי הנוסעים שמשתמשים בה חברת התעופה וסוכניה לשירות.

" AVIH" (Animal in hold) – חיות שמטיסים אותן בתא המטען של מטוס בתור כבודה רשומה או בתור סחורות.

" Baggage piece concept" ( «РС» – «ВРС») – מושג הטסת כבודה ביחידות נפרדות.

" Baggage weight concept" («BWC») - מושג הטסת כבודה לפי משקלו.

" CHD" (Child) – ילד בגיל מ-2 עד 12 שנים.

" EMD" (Electronic Miscellaneous Document) הוא מסמך לפי תקנות של IATA, שמוציאים אותו כתוצאת רישום אלקטרוני של הכנסות נוספות של המסיע כלומר הכנסות מכל שאר מכירות ועסקות בין מסיע לבין הנוסעים חוץ מרישום כרטיסים אלקטרוניים (לדוגמה עמלות על כבודת עודף, על הטסת ילדים ללא ליווי וכדומה). שירותים שנרשמים ב- EMD יכולים להיות קשורים לתלוש טיסה מסוים (הטסת חיות, כבודת עודף, מזון מיוחד וכולי) או להיות נפרדים (מונית, שכירת מכונית, קנס החלפה וכולי).

" ІАТА" (International Air Transport Association) – תאגיד בינלאומי לרכב אוויר.

" INF" (Infant) – ילד בגיל עד שנתיים (תינוק).

" MEDIF" (Medical Information Form) – טופס מידע רפואי שמוסד לשמירת בריאות נותן לנוסע עם הגבלות פיזיות.

" No-show" מסמן את הנוסע שלא הגיע לטיסה או לעלייה למטוס, אומנם יש לו הזמנה מאושרת, ושלא הודיע מראש לחברת התעופה על שינויים במסלולו.

" PETC" (Pet in cabin) – חיות בית שמטיסים אותן בסלון של מטוס בפיקוח של נוסע.

הודעת " PTA" (Prepaid Ticket Advice - «PTA») היא הודעה בדואר, בטלגרף או בטלטייפ על כך שאיש מסוים שילם עבור הטסת איש אחר ומבקש להוציא כרטיס הטסת איש אחר ממקום אחר בהתאם לתשלום שהוא עשה.

" SPEQ" (Sporting equipment) – ציוד ספורט שמטיסים אותו במטוס בתור כבודה רשומה (מטען).

" VIP" היא אישיות חשובה מאוד אשר נקבעת בחוקת אוקראינה ו\או על ידי חברת התעופה.

חלק III. תחום השימוש

3.1. תנאים כלליים להסעה

3.1.1. הכללים חלים על כל הסעה בינלאומית או פנימית של נוסעים ושל כבודה שנעשית בעזרת רכב אוויר עבור תשלום או בשכירה וגם על הטסות ברכב אוויר שנעשות על ידי חברת תעופה ללא תשלום.

3.1.2. הכללים חלים על נוסע שטס בטיסה (טיסות) של חברת התעופה בהתאם לכרטיס טיסה. קביעת חברת התעופה בכרטיס בתור מטיס בטיסה הינה אישור לקיום הסכם הטסה בטיסה זאת בין חברת התעופה לבין הנוסע ששמו נמצא בכרטיס.

3.1.3. כל הסעות של נוסעים ושל כבודה אשר נזכרו בסעיף 3.1.1. של החלק כפופות לכללי חברת התעופה וגם לתקנות לתעריפים אשר הם בתוקף בתאריך הנפקת הכרטיס (בתאריך רישום כרטיס אלקטרוני) ואם אין אפשרות לדעת תאריך כזה אז בתאריך של התחלת ההסעה. בעת הסעת נוסעים והסעת כבודה משתמשים בכללים, בתעריפים ובעמלות אשר הם בתוקף בתאריך רישום הכרטיס.

3.1.4. כללים ותעריפים של חברת התעופה עם שינוים אשר נעשו לאחר תאריך הנפקת כרטיס לא חלים על הסכם הטסת נוסע וכבודה ללא הודעה על כך לנוסע חוץ ממקרים שנקבעים בחוקים רלוונטיים.

3.1.5. הטסת נוסעים וכבודה שלגביהם אין אפשרות לפעול בהתאם לכללים יכולה להתבצע על ידי חברת התעופה רק לפי תנאים מיוחדים אשר נקבעו בסעיף 3.2. של החלק הזה.

3.1.6. הכללים לא חלים על הטסת נוסעים וכבודה שמתבצעת על תנאים מיוחדים אשר שונים ממבצעים והליכים רגילים לעריכת הטסות נוסעים והטסות כבודה.

3.2. תנאים מיוחדים להטסה

3.2.1. במקרה של מצב יוצא דופן (מצב חירום) שבו חברת התעופה לא יכולה להשתמש בתנאיי הכללים האלה שקשורים לאספקת תנאים כללים להטסת נוסעים וכבודה בנסיבות רגילות, חברת התעופה רשאית לספק ביצוע של התחייבויותיה בהטסה דרך שימוש בדרכי הסעה אלטרנטיביות (במכונית, ברכבת וכולי) בהסדר שנקבע בחוקה. רמה כללית של איכות וביטחון בעת ביצוע הסעות אלה צריכה להתאים לרמה שהייתה במקרה של ביצוע דרישות הכללים האלה על ידי המסיע.

3.2.2. כללי חברת התעופה לגבי הפעלת תעריפים מיוחדים ולגבי הטסות סוגים מיוחדים של נוסעים ושל כבודה הם תנאיי הטסה מיוחדים.

3.2.3. בנוסף לתעריפים מיוחדים שבפועל חברת התעופה יכולה להפעיל הנחות להטסות שבהן רשאים להשתמש אזרחי אוקראינה בהתאם לחוקה לאומית ולחוקה בינלאומית שבפועל.

3.2.4. מידע מפורט על הליך רישום (קבלה) של הנחה לתעריפים מיוחדים שבפועל ועל כללי הפעלה של הנחה כזאת יפורסם באתר אינטרנט של חברת התעופה. את המידע אפשר לקבל גם במקומות מכירה של כרטיסי טיסה.

חלק IV. אספקת איכות של הטסת נוסעים והטסת כבודה

4.1. הכללים הם חלק אינטגראלי של תוכנית שמירת איכות בעת הטסות נוסעים וכבודה.

4.2. כללים, תקנות, הוראות, תנאים טכניים, טכנולוגיות ונורמות חדשים של הנהלת חברת התעופה צריכים להתאים לתוכנית כללית לאספקת איכות של הטסות נוסעים וכבודה.

חלק V. כרטיס

5.1. הסכם הטסה

5.1.1. כרטיס (כרטיס הנוסע וכתב קבלה לכבודה) הינו אישור של חתימת הסכם על הטסה ושל הסכמת הנוסע עם תנאיי הטסת נוסע וכבודה. העדר הכרטיס, שגיאות ברישומו או איבוד הכרטיס לא משפיעים על תוקפו של הסכם הטסה.

5.1.2. כרטיס נותן לנוסע זכות לטוס בטיסה (טיסות) רלוונטית ומחייב את חברת התעופה לבצע הטסה מתאימה של הנוסע ו כבודתו וגם לספק כל שירות אחר שקשור להטסה לפי תנאיי הסכם הטסה חוץ ממקרים שנקבעו בסעיף 5.1.4. של החלק הזה.

5.1.3. תנאיי הסכם הטסה שמצורפים לכרטיס צריכים להתאים לדרישות של חוקה לאומית ובינלאומית שבפועל ולדרישות של תקנות כלליות להטסת נוסעים וכבודה של ІАТА.

5.1.4. נוסע לא רשאי לטוס בטיסה אם הכרטיס שלו מוכר ככרטיס לא ראוי על ידי חברת תעופה או על ידי איש מוסמך כולל גם סוכן לשירות. כרטיס יכול להיות מוכר ככרטיס לא ראוי אם:

- נוסע מגיש כרטיס מקולקל או כרטיס שהוכנסו בו שינויים על ידי מישהו חוץ מחברת התעופה או סוכן למכירות מוסמך;

-  נוסע מגיש כרטיס שחסר בו תלוש טיסה לטיסה רלוונטית, תלושי טיסה אחרים שלא השתמשו בהם וגם תלוש הנוסע;

- נודע שרכשו את הכרטיס בעזרת כרטיס בנקאי (כרטיס אשראי) מזויף, נגנב או לא פעיל.

5.1.5. כרטיסים שמוכרים כלא ראויים מאשמת חברת התעופה יש להנפיק מחדש במקרה צורך. כרטיסים שמוכרים כלא ראויים מסיבות שלא תלויות בחברת תעופה צריכים להיות מבוטלים ללא רישום מחדש וללא שום החלפה. בכל מקרה חברת תעופה או גוף שמציג את ענייניה צריך להוציא כתב רלוונטי ולתת עתק של הכתב לנוסע.

5.1.6. את האיש שנמצא בתוך מטוס ללא כרטיס או עם כרטיס שמוכר כלא ראוי על ידי חברת התעופה או על ידי איש מוסמך כולל גם סוכן לשירות, יש להוציא מהמטוס.

5.1.7. לגבי אנשים שנמצאים בתוך מטוס ללא כרטיסים יש לעשות כתב מתאים ולהודיע על כך למחלקה של מוסד מוסמך לענייני רכב אוויר אזרחי שמפקחת על הספקת ביטחון ברכב אוויר.

5.1.8. נוסע צריך לשמור על כרטיס ועל מסמכי הטסה אחרים עד לסיום ההטסה ובמקרה הופעת טענות – עד לשעת פתירתן. יש להגיש כרטיס ומסמכי הטסה אחרים שניתנו לנוסע בדרישה ראשונה של פקידי חברת תעופה (פקידי נמל תעופה, סוכן לשירות וכולי).

5.2. כרטיס אבוד או מקולקל

5.2.1. במקרה של איבוד או קלקול של כרטיס (או חלק של כרטיס) מצד נוסע, חברת תעופה בבקשת הנוסע יכולה להחליף את הכרטיס (או את חלקו) דרך הנפקת עתק של כרטיס בתנאי שהנוסע יחתום הסכם על פיצוי הוצאות של המטיס במידת עלות המקור של הכרטיס שאותן ההוצאות חברת התעופה יכולה לשאת אם גוף שלישי ישתמש במקור של הכרטיס. אם הנוסע לא יחתום על הסכם כזה חברת התעופה רשאית לדרוש מהנוסע לשלם עלות שלמה של הכרטיס.

חברת התעופה רשאית לגבות מהנוסע תשלום עבור שירות הנפקה של עתק הכרטיס, אם איבוד או קלקול הכרטיס לא קרו עקב מעשה רשלנות של חברת תעופה (של סוכן לשירות או סוכן למכירות). גודל התשלום ייקבע על ידי חברת התעופה ויפורסם באתר אינטרנט רשמי שלה. במקרה איבוד או קלקול של כרטיס של מסיע אחר יש להנפיק עתק הכרטיס רק אם יהיה  כתב אישור מהמסיע הזה.

5.2.2. חברת תעופה רשאית לסרב לתת עתק הכרטיס לנוסע אם:

הנוסע לא חתם על הסכם שנזכר בסעיף 5.2.1. בחלק זה או סירב לשלם על שירות הוצאת עתק הכרטיס;

הנוסע דורש לתת לו עתק כרטיס בנמל התעופה ביום ביצוע הטיסה אם עד להתחלת הטיסה נשאר פחות משלוש שעות או אם הטיסה תתבצע בשעות שבהן משרד המסיע שצריך לתת אישור אינו עובד.

5.3. איסור להעברת כרטיס

5.3.1. בכרטיס יכול להשתמש להטסה רק אותו האיש ששמו ושם המשפחה נרשמים בכרטיס.

5.3.2. לשם ביצוע סעיף 5.3.1. של החלק הזה חברת התעופה רשאית לדרוש מהנוסע מסמכים שמזהים את אישיותו.

5.4. תוקף הכרטיס

5.4.1. תוקף הכרטיס כולל:

תוקף כללי של הכרטיס;

תוקף להטסה.

5.4.2.בעת תוקף כללי של כרטיס הנוסע רשאי להשתמש בו לכל מבצעים שנקבעים בכללים אלה כולל גם לקבלת מקום בטיסה וביום שנרשמים בכרטיס, להחזרת עלות הטסה שהוא לא השתמש בה או השתמש בה באופן חלקי, ולביצוע התקשרויות אחרות שנקבעות בכללים אלה או בכללים שלתעריפים של חברת התעופה.

5.4.3. תוקף כללי של כרטיס כולל תקופת זמן משעת הנפקת הכרטיס ועד לסיום התקופה שנקבעת בכללים לתעריפים של חברת התעופה להחזרת כסף עבור הטסה שהנוסע לא השתמש בה או השתמש בה באופן חלקי.

5.4.4. כרטיס עם תאריך טיסה קבוע נותן זכות להטסת נוסע וכבודה מנמל התעופה של יציאה שנרשם בכרטיס, מנמל התעופה של טרנספר, מחנייה או מנמל התעופה בדרך חזרה רק ביום ובטיסה שנרשמים בכרטיס.

5.4.5. כרטיס שהונפק בתעריף רגיל הינו בתוקף להטסה במשך שנה אחת מיום התחלת ההטסה אם חלק של הכרטיס משומש או אם הכרטיס לא משומש במלואו – החל מים הנפקתו.

5.4.6. כרטיס אשר הונפק בתעריף מיוחד הינו בתוקף להטסה רק עד ליום שנרשם בכרטיס ובתנאים של תעריף מיוחד כזה.

5.5. הארכת תוקף של כרטיס

5.5.1. יש להאריך את תוקף הכרטיס (ללא תלות בסוג התעריף המשומש) אם חברת התעופה:

לא יכולה להעניק מקום בטיסה שלגביה יש לנוסע הזמנה מאושרת;

תפסח את נחיתת ביניים שנקבעת בכרטיס;

לא תבצע טיסה במועדים סבירים לאחר שעת התחלת טיסה שנקבע בכרטיס;

תגרום בפעולותיה לכך שהנוסע לא יספיק לעשות העברה לטיסת התאמה אחרת שלגביה יש לנוסע הזמנה מאושרת ושנרשמה באותו הכרטיס שבו נרשמה גם הטיסה הקודמת;

לא יכולה להעניק שירות בהתאם לסוג שירות שהנוסע שילם עבורו. במקרה כזה אם הנוסע יסכים על המשך הטסה יש להעריך את תוקף כרטיסו לזמן שנשאר עד לביצוע של טיסה ראשונה שבה יש מקום לנוסע כזה במחלקת שירות שהנוסע שילם עבורו;

קיבלה מסמך ראוי ממוסד לשמירת בריאות על מחלה של הנוסע או של בן משפחה שטס יחד איתו במטוס שהופך את המסע לבלתי אפשרי ומספק הזדמנות של ביצוע טיסה מצד הנוסע לאחר החלמה.

5.5.2. אם הנוסע לאחר תחילת המסלול לא יכול להמשיך בו בזמן של תוקף הכרטיס עקב מחלה או בשל נסיבות אחרות שנחשבות לחשובות מצד חברת התעופה, חברת התעופה יכולה להמשך את תוקף הכרטיס כזה עד ליום כאשר הנוסע יוכל להמשיך את נסיעתו או עד לטיסה ראשונה של חברת התעופה שבה יש מקום במחלקת שירות מתאימה מהנקודה שבה הנסיעה הייתה נפסקת.

עובדה של מחלה או של נסיבות אחרות צריכה להיות מאושרת באישור מתאים ממוסד לשמירת בריאות או במסמך ראוי אחר.

במקרה של נסיבות שהופכות את המשך הטסת הנוסע לדבר בלתי אפשרי חברת התעופה יכולה גם להאריך את תוקף הכרטיסים של אנשים אשר מלווים את הנוסע כזה.

5.5.3. במקרה של פטירת בן זוג או בן משפחה אחר של הנוסע אשר לא התחיל את נסיעתו או במקרה של פטירת הנוסע במסלול, לאנשים אשר מלווים נוסע כזה יכולים להאריך את תוקף הכרטיסים וגם להגדיל את תקופת זמן שהייתם בנקודת המקרה.

הארכת תוקף של כרטיסים יכולה להתבצע אחרי שחברת התעופה תקבל תעודת פטירה מאושרת כראוי או מסמך אחר שמאשר את המיתה והצהרה מתאימה. הארכת תוקף של כרטיסים יכולה להתבצע לתקופת זמן שלא יעלה על 45 ימים מים פטירת האיש שנזכר בפסוק הראשון של הסעיף הזה.

במסגרת הכללים האלה לבני משפחה של גוף פיזי (נוסע) נחשבים הוריו והוריו של בן זוגו, בן זוג, ילדים של גוף פיזי כזה או של בן זוגו כולל גם ילדים מאומצים, אפוטרופוסים, סב, סבתא, אחים ואחיות, נכדים ואנשים תלויים אחרים שנקבעים לפי חוק.

5.6. רצף של תלושי טיסה

5.6.1. חברת התעופה מקבלת תלושי טיסה אך ורק ברצף, החל מנמל התעופה הראשון של יציאה אשר נרשם בכרטיס.

5.6.2. כרטיס שלגביו הנוסע הפר את רצף השימוש בתלושי הטיסה נחשב כלא ראוי אלא אם הדבר קרה מאשמתה של חברת התעופה או של סוכן מוסמך שלה.

5.6.3. תלוש הנוסע וכל תלושי טיסה שלא השתמשו בהם ושלא החזירו אותם קודם לחברת התעופה נשארים אצל הנוסע במשך כל הנסיעה; יש להגיש אותם לפי דרישה ראשונה של חברת התעופה. במקרה של הפרת רצף השימוש בתלושי הטיסה, חברת התעופה רשאית לסרב להטיס את הנוסע ולסרב להחזיר לו עלות של תלושי טיסה הלא משומשים.

5.7. סוג השירות

5.7.1. חברת התעופה חייבת להעניק לנוסע שירות בהתאם לסוג שירות שהנוסע שילם עבורו. חברת התעופה (או סוכן למכירות שלה) חייבת להודיע לנוסע בעת הזמנת כרטיסים על שירותים שהנוסע יקבל במחלקת שירות מתאימה.

5.7.2. נוסע מתקבל להטסה באותה מחלקת שירות שנרשמת בתלוש טיסה ליום של טיסה ולמספר טיסה שלגביה יש לנוסע הזמנה מאושרת.

5.7.3. אם הנוסע קיבל כרטיס ללא הזמנה מאושרת המקום במטוס יוזמן לפי בקשתו של הנוסע בעת רישומו לטיסה בתנאי שיש מקום כזה במחלקת שירות מוזמנת בטיסה מתאימה.

5.7.4. חברת התעופה רשאית גם להגביה וגם להנמיך סוג של שירות הן מסיבות טכניות והן מסיבות מסחריות. במקרה של הנמכת סוג השירות חברת התעופה חייבת להודיע על כך לנוסע כמה שיותר מוקדם ולהציע לו פיצוי מתאים בהתאם לסעיף 17.5. של הכללים האלה.

5.8. תקופה ותנאים להגשת כרטיסים לשם החזרת סכומים ששולמו

5.8.1. יש אפשרות להגיש כרטיס לחברת התעופה לשם החזרת סכומים ששולמו לגבי הטסה שלא השתמשו בה או שהשתמשו בה באופן חלקי אם החזרה כזאת מותרת לפי תנאיי התעריף שבפועל:

טרם התחלת ההטסה, או

במשך כל תוקף הכרטיס הטיסה או

במשך 30 יום לאחר סיום התוקף של כרטיס הטיסה.

חברת התעופה יכולה לקחת בחשבון את הנסיבות שבגללן הנוסע לא היה יכול להגיש בזמן את הכרטיס שלא השתמשו בו או שהשתמשו בו באופן חלקי להחזרת התשלום ומתוך כך יכולה להאריך את התקופה הנ"ל בסעיף זה לפי שיקול דעתה.

5.8.2. החזרת סכומים עבור הכרטיסים שלא השתמשו בהם או שהשתמשו בהם באופן חלקי מתבצעת בהתאם לתנאיי תעריף שהיה בפועל הנקבעים על ידי החברה.

5.8.3. סיום התקופות הנקבעות בסעיף 5.8.1. של החלק הזה לא מבטל את זכות הנוסע להגיש טענה בהתאם להוראות של חלק XXIX של הכללים האלה.

5.9. ראשי תיבות

5.9.1. שם של חברת התעופה חוץ משמה המלא יכול להופיע בכרטיס הנוסע ובכתב קבלה לכבודה בצורה של קוד שכולל אותיות לפי IATA – "PS" וקוד לחישובים שכולל מספרים – "566".

5.9.2. חברת התעופה (או סוכן למכירות שלה או סוכן לשירות) חייב להודיע לנוסע בעת הזמנת כרטיס (בעת רישום) על מידע לגבי שם מלא של חברת התעופה שהוא נרשם בכרטיס בצורה של קודים.

חלק VI. הנחתות ביניים במסלול הטסה או מקומות חנייה מאושרים (Stopover)

6.1. חניית הנוסע במסלול הטסה מותרת אם היא אושרה מראש על ידי חברת התעופה ונרשמה בכרטיס.

6.2. אם לנוסע יש כרטיס שהונפק בהתאם לתעריף רגיל, מותר לעשות חניות במסלול הטסה בתוך כל תוקף של הכרטיס בכל מקום הנחתת ביניים של המטוס.

6.3. אם יש לנוסע כרטיס שהונפק לפי תעריף מיוחד או מועדף ואם הנוסע כזה עושה חניה במסלול הטסה, תשלום נוסף יכול להיגבות מהנוסע עבור חניה כזאת.

חלק VII. תעריפים ועמלות

7.1. תעריפים ועמלות שבפועל

7.1.1. תעריפים שבפועל הם תעריפים שנקבעו ופורסמו על ידי חברת התעופה או משם של חברת התעופה (או אם לא פורסמו אז חושבו לפי תקנות לתעריפים של חברת התעופה) לטיסה או לטיסות ממקום יציאה למקום יעד, אשר נרשמו בכרטיס שהם בפועל ביום העברת תשלום עבור כרטיס למחלקת שירות מתאימה.

כל תעריף כפוף לתנאיי שימושו שכוללים תוקף של פועל התעריף, תנאיי שימוש בתעריף, החזרת כסף עבור הטסה שלא השתמשו בה או עבור חלק שלה, תנאים אחרים ויכולים לכלול גם תוספות לתעריף (surcharge) שהינן חלק אינטגראלי שלו.

תנאיי שימוש בתעריפים יאושרו על ידי חברת התעופה ויפורסמו באתר אינטרנט שלה ובמקומות מכירת כרטיסים כדי שנוסעים יוכלו ללמוד אותם חופשי.

כל תעריף שיאושר על ידי חברת התעופה יכול לכלול רשימת שירותים נוספים שמעניקים אותם לנוסעים במסגרת של התעריף. תעריף מיוחד יכול לכלול הגבלות מסוימות לגבי הטסת נוסעים וכבודה.

אם בעת הטיסה של חברת התעופה הנוסע רוצה להטיס רק דברים שמותרים לטיסה בתור כבודה לא רשום (כבודת יד) ושגודל שלהם לא יעלה על נורמות שנקבעות בסעיף 13.13.5 של חלק XIII של הכללים האלה, חברת התעופה רשאית להציע הנחה לתעריף שנבחר על ידי הנוסע או להציע תנאיי הטסה מיוחדים.

7.1.2. תעריפים לא כוללים שירותי הסעה בין מסופי נמל התעופה ובין נמל התעופה ומסופים עירוניים.

7.1.3. עמלות נמל התעופה עבור אספקת שירות לנוסעים בעת שהייתם בנמל התעופה ייקבעו, יאושרו בהתאם לחוקה שבפועל ויפורסמו בצורה נגישה לנוסעים\משתמשים.

7.1.4. עמלות נמל התעופה ועמלות של חברות התעופה לא נכללות לתעריף. ביחד עם תעריף הם מרכיבים עלות שלמה של הטסה.

עקב שינוים במכירים שיווקיים של דלק ושל מרכיבי תעריף אחרים, חברת התעופה יכולה לקבוע שינוים\הוספות רלוונטיים (surcharge) בנוסף לתעריף.

7.1.5. דמי שירות ייקבעו על ידי חברת התעופה ו\או על ידי סוכן למכירות שלה עבור שירותי הנפקת כרטיס, МСО, ЕВТ, EMD לטיסות של חברת התעופה. דמי השירות לא נכללים לעלות ההטסה, נוסע משלם אותם בנפרד ומקבל מסמך שמאשר את התשלום עבור שירות כזה.

בעת הנפקה \ הנפקה מחדש של כרטיס בקופות של חברת התעופה דמי שירות יכולים להיכלל לעלות הכרטיס בהתאם לכללי חברת התעופה.

7.1.6. חברת התעופה רשאית לגבות תשלום עבור אספקת שירות נוסף שלא נקבע ישיר בחוקת אוקראינה.

7.2. תשלום עמלות (אגרות)

7.2.1. עמלות (אגרות) של נמל התעופה, עמלות (אגרות) של חברת התעופה שנקבעו עבור שימוש בשירות או ציוד כלשהי יכולות להיכלל לעלות הטסה או להשתלם בנפרד בתנאי הנפקת מסמך שמאשר את התשלום עבור שירות כזה.

7.2.2. סכום של דמי שירות שאותם חברת התעופה יכולה לגבות בעת הנפקה (או הנפקה מחדש) של כרטיס או МСО, ЕВТ, EMD ייקבע על ידי חברת התעופה ויפורסם באתר אינטרנט שלה וגם במקומות מכירת כרטיסים.

7.2.3. תעריפים, עמלות (אגרות) להטסה מ-\ל- וגם בגבולות של אוקראינה יפורסמו על ידי חברת התעופה ועל ידי נמלי התעופה ב-מא"ל\מג"ל במט"ח שאושר על ידי מוסד מוסמך לענייני רכב אוויר אזרחי והותאם בכנס של ІАТА לתיאום מדיניות התעריפים.

7.2.4. חישובים בשטח אוקראינה ושער חליפין מט"ח לתשלומים קשורים להטסה מתבצעים בהתאם לחוקת אוקראינה שבפועל.

חלק VIII. הזמנת הטסת נוסעים והטסת כבודה

8.1. דרישות להזמנה

8.1.1. הזמנת הטסת נוסע במטוס והזמנת מכיל להטסת כבודת עודף לטיסה מסוימת ולתאריך הטיסה הינה תנאי הכרחי להטסה של נוסע ושל כבודה ברכב אוויר.

8.1.2. לשם הזמנת הטסה ברכב אוויר משתמשים במערכות אוטומטיות (מא"ל\מג"ל).

את הזמנת הטסה של נוסעים ושל כבודה אפשר לבצע בעזרת כלי התקשרות נייחים או ניידים, אינטרנט, מכונות מיוחדות לשירות עצמי וכולי.

תנאי עקרוני לשימוש בדרכי הזמנה כאלה הוא תצוגת ההזמנה שנעשתה במערכת הזמנות של חברת התעופה.

8.1.3. הזמנה תתבצע במועד ובהסדר שייקבעו על ידי מטיס ויפורסמו באתר אינטרנט שלו או בדרך אחרת שתיקבע על ידי המטיס.

8.1.4. הכנסת פרטי הקשר של נוסע (דואר אלקטרוני ו\או מספר טלפון נייד) להזמנה הינה דבר הכרחי לאספקת תהליך הטסה. הכנסת פרטי דרכון ופרטים אחרים של נוסע להזמנה מתבצעת בהתאם לדרישות של מוסדות ממלכתיים של אוקראינה ו\או של מדינות שאליהן או שדרכן תתבצע ההטסה.

8.1.5. חברת התעופה או סוכן למכירות שלה שהשתתפו בהזמנת הטסה חייבים להודיע לנוסע (או לנציג של הנוסע) על מועדי תשלום ורישום של כרטיסים ועל שינויים אפשריים במערכת זמנים של טיסות.

8.1.6. לפני תשלום מנוסע (או מנציג של נוסע) של עלות מלאה של הטסה, הזמנת כרטיס הינה הזמנת קודם והסכם להטסה נחשב כלא נחתם.

8.1.7. אם נוסע לא שילם על עלות כרטיס תוך תקופת זמן שנקבעה על ידי חברת התעופה או על ידי סוכן למכירות שלה, חברת התעופה רשאית לבטל את ההזמנה ללא הודעה לנוסע על כך.

8.1.8. אם יתגלה מידע שיתקבל ממערכות תשלום בינלאומיות ו\או מוסדות בנקאים לגבי פעולות הונאה עם כרטיס בנקאי שבעזרתה שולמה הטסה, חברת התעופה רשאית בשלב כלשהו לסרב להטיס את הנוסע או לבטל את הזמנתו. ובכן אם כסף שהנוסע שילם בעזרת כרטיס כזה בעת ביצוע הטסה לא יעזבו את חשבון המסיע או ייחסמו על החשבון שלו והנוסע יגיש הוכחות שתאשרו את אמיתיות וחוקיות של שימוש בכרטיס בנקאי רלוונטי, חברת התעופה יכולה לאשר את הטסה של הנוסע כזה.

8.1.9. אם נוסע לא הגיע לטיסה " No-show" שלגביה יש לו הזמנה מאושרת ואם הוא לא הודיע מראש לחברת התעופה על שינויים במסלולו, חברת התעופה רשאית לבטל הזמנת הנוסע לטיסה זאת ולחלקים הבאים במסלול הטסתו וגם לטיסה לחזרה.

8.2. הסכמת הנוסע לעיבוד פרטים אישיים

8.2.1. בעת הזמנה ו\או רישום כרטיס נוסע נותן הסכם מרצונו החופשי לעיבוד פרטים אישיים של הנוסע בצורה שנותנת אפשרות להגיע למסקנות על נתינת הסכמה כזאת. אם הנוסע מבצע הזמנה דרך אתר אינטרנט של חברת התעופה הוא נותן הסכמה לעיבוד פרטים אישיים של הנוסע דרך הכנסת אות על נתינת הסכמה כזאת בהתאם למטרת העיבוד בתנאי שטרם הכנסת האות המערכת לא נותנת אפשרות לעיבוד הפרטים האלה. הזמנה מבוצעת ו\או רישום הכרטיס מאשר שהנוסע ברצונו החופשי נתן הסכמה לעיבוד פרטים אישיים באותה צורה שנקבעה בכללים האלה.

8.2.2. נוסע מודיע לחברת התעופה (או לסוכן למכירות) את הפרטים שלו\שלה: שם, שם המשפחה, שם האב; תאריך לידה; מין; פרטי דרכון; מספרים ליצירת קשר ונתונים נוספים אחרים ליצירת קשר ובכך הוא מעניק סמכויות ונותן הסכמה מוחלטת ברצון חופשי על עיבוד, שמירה, פרסום וגישה לפרטים אלה לגופים שלישיים שרשימתם פורסם באתר אינטרנט רשמי של חברת התעופה, כולל גם חברות סיוע (catering , handling), שירותי נמל התעופה, מוסדות לפיקוח, שירותי ביטחון, חברות הטסה אחרות, ספקים של מערכות מחשב להזמנה, ספקים של מערכות לניהול\פיקוח של טיסות ומערכות אחרות אשר בהן משתמשת חברת הטסה בעת אספקת שירות לגבי נוסעים ו כבודתם, בהסדר הנקבע לפי חוקה, כולל גם העברת המידע מעבר לגבולות המדינה לתושבים של מדינה אחרת כדי להזמין, לשנות או להנפיק כרטיס, למען קיום הטסה או למען אספקת עבודה ראויה של שירותי טיסות ושירות לנוסע על האדמה, למען קיום תהליך בדיקת ביטחון, למען קיום תהליך של רישום מצד מוסדות לעמילות מכס ולמשמרת גבול, למען אספקת שירות נוסף, למען עבודה ראויה של מערכת חיפוש כבודה ומערכת לזיהוי הונאה עם מסמכי הובלה וטיסה, למען אספקת עזרת ייעוץ לגבי יציאה\כניסה לפי נתיב הנסיעה, למען תמיכת מידע במשך כל הנסיעה, למען קיום מבצעי שיווק מצד חברת התעופה ומצד שוטפים שלה שאיתם חברת התעופה חתמו הסכמים מתאימים, למען שליחת הודעות (הודעות-PUSH, הודעות-VIBER, הודעות סמ"ס, הודעות מסוג העברה אחר) לכלי התקשרות אשר נרשמים בפרטי נוסע ליצירת קשר על שירותי חברת התעופה ושותפיה, על הצעות שיווקיות והצעות מחיר, מידע נוסף אשר נקבע בכללים האלה ו\או למען קיום יחסים אחרים אשר דורשים עיבוד ו\או פרסום ו\או גישה לפרטים של נוסע למען קיום הודעה לנוסע לגבי הטסה בזמן.

הסכמה של נוסע לעיבוד של פרטים אישיים מאשרת הסכמה לקבלה מחברת התעופה הודעות על נושא כלשהו אשר לא מפר חוקת אוקראינה שבפועל בכל עת למספר טלפון אשר הנוסע נתן לחברה בעת הזמנה\רכישה של כרטיס או דרך יישום נייד שמופעל במכשיר נייד של הנוסע (תלוי בסוג\דרך של העברת הודעות) וגם מאשר את הסכמתו להעברת פרטיו לגופים הנ"ל כולל גם תושבי מדינות אחרות אשר מתבצעת במטרות הנ"ל בלי הודעה נוספת, כולל גם מקרה העברת פרטים אישיים לגופים חדשים (שותפים ועמיתים) במקרה וחברת התעופה יקיים איתם התקשרויות אשר קשורות לעיבוד פרטים אישיים, בהתאם לחוק אוקראיני "על הגנת פרטים אישיים".

8.2.3. איש חייב לתת לחברת התעופה או לסוכן למכירות מידע מלא ואמיתי שדרוש לביצוע הזמנה בשביל ADULT, INF וגם CHD כלומר: שם ושם המשפחה, תאריך לידה, מין, פרטי דרכון ופרטי ויזה (אם במסגרת של חוקה לאומית של מדינת יעד פועלת תוכנית על הודעה מראש לגבי נוסעים \ API\) של נוסע.

חוץ מזה בעת הזמנה ו\או רישום כרטיס איש חייב להודיע לחברת התעופה או לסוכן למכירות שלה על המידע שדרוש לגבי תנאיי הטסה מיוחדים של נוסע.

בעת הזמנת כרטיס אסור להכניס פרטי יצירת קשר של סוכן או של גוף שלישי במקום פרטי יצירת קשר של הנוסע.

אם הנוסע נתן לחברת התעופה (או לסוכן למכירות שלה) פרטי יצירת קשר שאינם מלאים או אינם אמיתיים ו\או במקרה אם אין קשר עם הנוסע לפי פרטי יצירת קשר שהוא נתן, ואם יש תיעוד על כך מצד חברת התעופה או מוסדות קשר, חברת התעופה לא נושאת אחריות על תוצאות של הודעה מאוחרת לנוסע לגבי שינויים בלוח זמנים או לגבי מקרים אחרים שמשפיעים על הטסה.

8.2.4. אם המזמין לא נותן מידע שנקבע בסעיפים 8.2.2. ו-8.2.3. של הכללים האלה במלאותו ו\או נותן מידע לא אמיתי, חברת התעופה יכולה לסרב לבצע הזמנה ו\או להנפיק כרטיסים לטיסה\טיסות של חברת התעופה.

8.2.5. בביצוע הזמנה ו\או ברישום כרטיס הנוסע מאשר שהוא הסכים ברצונו החופשי לתנאיי הזמנה.

אם הנוסע לא נותן או מבטל את הסכמתו לעיבוד פרטים אישיים, חברת התעופה רשאית לסרב לספק שירות שדורש עיבוד פרטי הנוסע שנקבעו בחלק הזה ו\או לסרב להטיס את הנוסע.

8.2.6. בסיס פרטים אישיים "הנוסעים" נמצאת במען: 02121, עיר קייב, כביש חרקיבסקי, 201-203.

8.3. הענקת מקום (מושב) במטוס

8.3.1. הזמנת הטסת הנוסע יכולה להתבצע הן עם קביעת מקום מסוים בסלון של מטוס לנוסע והן בלי קביעה כזאת. במקרה של הזמנת הטסה ללא קביעת מקום מסוים לנוסע, מספר המקום (מושב) נקבע בעת רישום הנוסע לטיסה. במקרה של הזמנת מקום מסוים מראש או הזמנת מקום מסוים בעת רישום הנוסע לטיסה חברת התעופה רשאית לקבוע תשלום על הענקת שירות כזה.

8.3.2. חברת התעופה רשאית להחליף את המקום הנקבע אפילו לאחר עליית הנוסע למטוס מסיבות שקשורות למצב הביטחון ומסיבות טכניות.

8.3.3. עדיפות בזכות קבלת מקום בטיסה בשביל סוגים מיוחדים של אזרחים נקבעת בהתאם לחוקת אוקראינה שבפועל ובתוספות לרשימה שנעשו על ידי חברת התעופה.

בעלי עדיפות בקבלת מקום בטיסה הם:

אנשים מסוג אח"ם;

נכי מלחמה של סוגים 1-3;

נכים שקיבלו נכות עקב עבודה מסוג 1-2;

אנשים שהשתתפו בקרבים;

אנשים עם ילדים בגיל עד 3 שנים וגם אנשים עם שניים או יותר משני ילדים בגיל עד 8 שנים.

8.4. אישור שני של הזמנה

8.4.1. חברת תעופה רשאית לדרוש מנוסע לאשר שנית את טיסת חזרה. אישור שני לטיסת חזרה נדרש אם הנוסע מבצע את נסיעתו בטיסות סדירות שצריכות להיות מותאמות עם טיסות אחרות (לנוסעי טרנזיט ולנוסעי טרנספר).

הליך אישור טיסת חזרה יירשם על ידי חברת תעופה בהצהרות תנאיי הסכם הטסה שהינם חלק אינטגראלי של כרטיס הנוסע.

מוכר כרטיסים (חברת תעופה, סוכן למכירות) חייב להודיע לנוסע על צורך אישור שני לטיסת חזרה.

8.4.2. אישור שני לטיסת חזרה לא נדרש אם טיסת חזרה תתבצע אחרי פחות מ-72 שעות או אם הזמנת טיסה נעשתה לפני פחות מ-72 שעות עד לשעת יציאת טיסה לפי לוח זמנים.

אם יש לנוסע כמה חלקי מסלול לטיסה אז יש לאשר טיסה לכל חלק של מסלול בנפרד.

8.4.3. חברת תעופה תודיע לנוסע מתי ואיך אפשר לעשות אישור שני להזמנה. אם נוסע לא יקיים דרישות של חברת תעופה לגבי אישור שני להזמנה, חברת תעופה רשאית לבטל את ההזמנה הלא מאושרת לא יותר מוקדם מ-72 שעות לפני שעת יציאת טיסה לפי לוח זמנים.

חלק IX. שירות לנוסעים

9.1. שירות לנוסעים בנמל תעופה

9.1.1. מסיע או סוכן לשירות כולל גם בעזרת מפעיל נמל התעופה יספק לנוסעים בנמל תעופה של יציאה\יעד מידע ויזואלית ו\או אקוסטית לגבי:

שעת יציאה והגעה של מטוס;

מקום, שעת התחלה ושעת סיום של רישום לטיסה;

עיכוב או ביטול טיסות וסיבות של עיכוב או ביטול טיסות;

כללי והסדר של בדיקת כבודה ובדיקת נוסעים לפני טיסה ואחרי טיסה;

תנאים כלליים של ביצוע דרישות שקשורות לבדיקות של משמרת גבולות, בדיקות מכס, הגרה, סניטאריות, וטרינאריות, פיטוסניטאריות, ובדיקות מכל סוג אחר בהתאם לחוקה שבפועל;

מקום קבלת כבודה ומעשי נוסעים במקרים של עיכוב, קלקול, חיסול וחוסר תוכן של הכבודה.

9.1.2. בנמל התעופה חברת התעופה או סוכן לשירות בקרקע מספקים שירותים כדלקמן:

שירותי רישום הנוסעים לפני הטסה חוץ מנוסעים שביצעו באופן עצמאי רישום לטיסה און-ליין בעזרת תוכנות מיוחדות (כולל גם תוכנות מיוחדות שפועלות במכשיר נייד של נוסע) או נוסעים שאותם חברת תעופה רשמה לטיסה באופן אוטומטי;

שירות לרישום כבודה לפני הטסה;

שירות להסעת נוסעים וכבודה בקרקע עד למקום חנייה של מטוס, לעליית נוסעים למטוס ולהעלאת כבודה;

שירות להורדת נוסעים ממטוס והורדת כבודה, הסעה בקרקע עד למסוף רלוונטי של נמל התעופה של יעד והחזרת כבודה.

9.1.3. שעות התחלה וסיום של רישום לטיסה של הנוסעים (כרטיסים) ושל כבודה ייקבע על ידי חברת תעופה בהתאם לסעיפים 11.3 – 11.4 של הכללים האלה.

9.1.4. שעת סיום של עליית הנוסעים למטוס ייקבע על ידי מטיס. התקופה לא יכולה להסתיים יותר מוקדם מאשר 10 דקות לפני שעת יציאת טיסה שנרשמה בכרטיס.

9.1.5. שעות התחלה וסיום לרישום ושעת עליית נוסע למטוס יירשמו במסמך שניתן לנוסע בעת מכירת כרטיס ו\או מופיע באתר אינטרנט של חברת התעופה " אוקריין אינטרנשיונל".

9.1.6. חברת תעופה מספקת לנוסעים במחלקת עסקים שירות נוסף ובין היתר:

הנוסעים מקבלים שירות בדלפק רישום נפרד. אם אין אפשרות כזאת – רישום הנוסעים של מחלקת עסקים מתבצע בתור ראשון;

אם יש בנמל תעופה חדרי המתנה לנוסעי מחלקת עסקים, הנוסעים מקבלים הזמנה אליהם;

הסעת נוסעי מחלקת עסקים ל\ממטוס מתבצעת בהתאם לתנאיי החוקה שבפועל.

לנוסעים של מחלקת תיירים פרמיום (מחלקת נוחות) חברת תעופה יכולה לספק שירותים דומים ללא תשלום או לגבות תשלום עבור אספקת שירותים כאלה.

9.2. אספקת שירות לנוסעים בתוך מטוס

9.2.1. חברת תעופה מספקת לנוסעים בתוך מטוס מספר שירותים בתלות בסוג ובציוד של מטוס, בזמן טיסה, בשעה של יום, שבה הטיסה מתבצעת, וגם במחלקת שירות שנרשם בכרטיס.

נפח של שירותים וסדר אספקתם תלויים בטכנולוגיות לשירות הנוסעים במטוס שעליהם הנוסעים יכולים לקבל מידע במקום מכירת כרטיסים או באתר אינטרנט של חברת התעופה.

9.2.2. חברת התעופה מספקת בתוך מטוס את הדברים הבאים:

ציוד תא הנוסעים של מטוס במכשירים טכניים ובמערכות לביטחון הנוסעים;

אספקת טמפרטורה מסוימת בתא הנוסעים;

מכשירים לשימוש פרטי לנוסעים (תאורה פרטית, מאוורר, שולחן אחילה, מערכת של חגורות ביטחון, מסכות לאספקת חמצן ומסכות נגד עשן וכולי);

שמירת מצב סניטארי ראוי בתא הנוסעים של מטוס;

תקינות נוכחות של מכשירים טכניים, של ציוד ואמצעי שירות לנוסעים;

נוכחות של מקומות לנוסעים עם ילדים ומקומות שיש בהם אפשרות להעמיד עריסות לתינוקות;

אפשרות להושיב נכים ונוסעים על אלונקות;

אספקת שירותים שיוצרים נוחות ומתאימים לתקופת הטיסה.

9.2.3. במטוס חברת תעופה מספקת לנוסעים שירותים חינמיים כדלקמן:

עזרה בעת הנחתה והורדה\עלייה מ\למטוס (מציאת מושב, העלאת כבודת יד וכולי);

שירות מידע – אספקה לנוסעים מידע אמיתי ומעודכן לגבי כללי התנהגות בתוך מטוס, לגבי שירותים שיסופקו, לגבי תנאיי טיסה, לגבי שימוש בציוד הצלה, לגבי מיקום ציוד מגן אישי ומצנחי בריחה מתנפחים בתא הנוסעים, מיקום יציאות רגילות ויציאות חירום, תנאיי יציאה ממטוס במצב חירום;

שירות אינדיבידואלי;

אספקת משקאות קרים (מי שתייה);

אספקת עזרה רפואית ראשונה;

אספקת כלים רכים ואמצעי שירות לנוסעים יתבצע בהתאם לתנאיי החוקה שבפועל;

הגשת כתבי עת (עיתונים, ירחונים, דפי פרסומת);

האזנת תוכנות מוזיקאליות (אם יש ציוד מתאים בתוך מטוס).

9.2.4. הגשת משקאות קרים (מי שתייה) במטוס תתבצע על ידי חברת תעופה ללא תשלום במסגרת של נורמות נקבעות.

בכל שעת טיסה נורמה מינימאלית להגשת משקאות קרים (מי שתייה) הינה 100 מ"ל ואם לא מאכילים את הנוסעים בטיסה – 150 מ"ל בכל שעת טיסה.

בתקופה מ-15 באפריל עד 14 באוקטובר (כולל גם הימים האלה) נורמה להגשת משקאות קרים הינה 150 מ"ל ואם לא מאכילים את הנוסעים בטיסה – 200 מ"ל בכל שעת טיסה.

9.2.5. מנות חמות במטוס יכולות להיות מוגשות לנוסעים הן ללא תשלום והן עבור תשלום בהתאם לתנאים וכללים שנקבעו על ידי חברת התעופה. אוכל ומשקאות חמים יכולים לא להיות מוגשים לנוסעי מטוס אם התנאי הזה נקבע בכללים של מטיס או על ידי מזמין הטיסה (מפעיל סיורים) ואם הנוסע קיבל מידע על תנאיי שירות במטוס לפני חתימת הסכם הטיסה או לפני רכישת סט מורכב של שירותי תייר.

9.2.6. חברת תעופה יכולה לספק לנוסע בטיסה שירותים נוספים מסוג נוחות גבוהה. רשימת השירותים והסדר הענקתם ותשלום עבורם ייקבע על ידי חברת תעופה. חברת תעופה תודיע לנוסעים בדרך שנבחרת על ידיה על שירותים נוספים כאלה.

9.2.7. לשם הענקת עזרה ראשונה בטיסה חברת תעופה מספקת נוכחות במטוס ערכת עזרה ראשונה בכמות הבאה:

אם כמות מושבים במטוס מ-0 עד 99 – יחידה אחת;

אם כמות מושבים במטוס מ-100 עד 199 – שתי יחידות;

אם כמות מושבים במטוס מ-200 עד 299 – 3 יחידות;

אם כמות מושבים במטוס מ-300 ויותר – 4 יחידות.

9.2.8. חברת תעופה (סוכן לשירות) לפי הזמנה מראש מצד הנוסע בעל הגבלות פיזיות יספק הסעתו בעגלה מיוחדת לאחר רישום ועד למושב נקבע בתוך מטוס.

9.2.9. חברת תעופה יספק נוכחות עגלת נכים בתוך מטוס להסעת נוסעים בעלי הגבלות פיזיות.

9.2.10. לפני ביצוע טיסה ובתוך כל תקופת הטיסה חברת תעופה תספק:

חימום\קירור של תא הנוסעים;

אספקת מיים חמים וקרים למטבח ולחדר שירותים;

לחץ מתאים בתא הנוסעים ומהירות שינוי הלחץ לנורמות נקבעות;

טמפרטורה של אוויר בתא הנוסעים לא פחות מ-18 מעלות ולא יותר מ-25 מעלות צלסיוס;

מצב נקי ומסודר בתא הנוסעים;

פיקוח תמידי על שמירת כללי התנהגות במטוס מצד הנוסעים.

9.2.11. שירות הנוסעים בתוך מטוס יסופק במחלקות הבאות:

מחלקת עסקים, מחלקת פרמיום ונוחות (מחלקת תיירים של רמה גבוהה) ומחלקת תיירים.

1) שירות הנוסעים במחלקת עסקים מתבצע בתא נפרד שממוקם בחלק קדמי של מטוס. מרחק בין מושבים (בין שתי רגלי מושב קדמיות של מושבים) צריך להיות לא פחות מ-78.71 ס"מ (31 אינטש).

המחלקה תצויד במערכת שעשועים כללית לכל מטוס או כל נוסע יקבל טלוויזיה למגע אישי.

צורת תא הנוסעים במחלקת עסקים תלויה בסוג של המטוס המופעל. כמות מושבים בתא הנוסעים במחלקת עסקים תלויה בצורה של מטוס ספציפי.

נוסעים של מחלקת עסקים מקבלים שירות נוסף שכולל: סט אישי של עיתונים ומגזינים, שמיכה, כרית (ללא תלות בתקופת הטיסה), חדר שירותים נפרד, מפייה חמה כדי לנקות ידיים לפני ארוחה, מבחר מנות רחב עם אפשרות לבחור מנות, מבחר של משקאות חריפים ומשקאות קרים.

2) מחלקת תיירים פרמיום (מחלקת נוחות) היא מחלקה של נוחות גבוהה ששירות בה כולל:

ארוחות, משקאות קרים, נורמות מיוחדות של הטסת כבודה שנקבעות על ידי חברת התעופה.

תא הנוסעים של מחלקת תיירים פרמיום (מחלקת נוחות) ממוקם בחלק קדמי של מטוס מאחורי מחלקת עסקים (אם יש כזה). המחלקה נפרדת ממחלקת עסקים בעזרת מסך (רך או קשה). נורמות להאכילה, למשקאות חריפים ומשקאות קרים נקבעות על ידי חברת התעופה בתלות בזמן ואורך של טיסה.

3) מחלקת תיירים ממוקמת מאחורי מחלקת עסקים או מאחורי מחלקת פרמיום (מחלקת נוחות) אם יש כזאת.

מיקום הנוסעים מתבצע בתא הנוסעים עם מושבים רגילים.

מרחק בין מושבים (בין שתי רגלי מושב קדמיות של מושבים) צריך להיות לא פחות מ-73.66 ס"מ (29 אינטש).

שירותי אספקת מנות ומשקאות קרים לנוסעים מתבצעים בהתאם לתקנות וכללים של המטיס.

9.2.12. טמפרטורה של קינוחים, מנות ומשקאות שמגישים אותם במטוס צריכה להיות כדלקמן:

מנות חמות עד +65\70 מעלות צלסיוס;

משקאות חמים עד +75 מעלות צלסיוס;

מנות קרות עד +14\10 מעלות צלסיוס;

קינוחים עד +14\10 מעלות צלסיוס;

משקאות קרים עד +14\10 מעלות צלסיוס.

9.2.13. במטוס יכולה להתבצע מכירת מוצרי אוכל ומוצרי תעשייה, מכירה של משקאות, ספרים, מגזינים, מזכרות וכולי.

9.3. דרישות לאספקת ביטחון במטוס (רכב אוויר אזרחי)

9.3.1. מטוס צריך להיות מצויד בסט דרוש של ציוד הצלה ובציוד הדרוש לפינוי נוסעים במקרה חירום.

אסור לקבל לטיסה במטוס אריזות, ציוד ומכשירים שבשבילם אין מתלים או מחברים מיוחדים מתאימים.

כמות מקסימאלית של אנשים במטוס לא תעלה על כמות מושבים וכיסאות שמצוידים בחגורות ביטחון.

לפני המראה, הנחתה ובמקרים מיוחדים נוסעים חייבים להדק את חגורות הביטחון ודיילים חייבים לפקח על הידוק חגורות אצל כל נוסע.

ילדים בגיל עד שנתיים שמטיסים אותם ללא אספקת מקום נפרד צריכים להיות ממוקמים על ברכיים של נוסעים מבוגרים שחייבים להחזיק את הילדים בידיים.

9.3.2. בכל טיסה דיילים צריכים:

לתת מידע אמיתי ומעודכן לגבי מיקום של ציוד הצלה ולגבי כללי שימוש בו;

להודיע לנוסעים על תקנות לגבי שמירת ביטחון;

לספק פיקוח קפדני של כל חדרי נוסעים במטוס לשם גילוי חפצים חשודים;

בעת קבלת נוסעים והושבתם במטוס דיילים צריכים לשמור על דרישות של מאזן נכון, לא להרשות לשים חפצים גדולים למדפי כבודה ולשים חפצים כלשהם במעברים, ליד דלתות כניסה וליד יציאות חירום;

בעת טיסה באזור של מערבולות דיילים חייבים לדרוש שכל הנוסעים יימצאו במושביהם עם חגורות ביטחון מהודקות;

במצבי חירום לשמור על ביטחון עצמי, להיות בטוחים במעשיהם ובעצמיהם, ובכן מעשי דיילים צריכים להיות ברורים, קול צריך להיות שקט ודבריהם צריכים לשכנע;

לפני עליית נוסעים למטוס וירידתם מהמטוס דיילים חייבים לבדוק את נכונות של העמדת סולם;

לפני הנחתה והמראה של מטוס דיילים חייבים לבדוק את נכונות של העמדה ושל הידוק של ציוד ומכשירים;

לא להרשות לנוסעים להסתובב בתא הנוסעים בעת עלייה וירידה של מטוס באוויר;

עריסות לתינוקות יש להעמיד לא יותר מוקדם מאשר 10-15 דקות לאחר המראה ולסגור לא יותר מאוחר מ-20 דקות לפני הנחתת המטוס.

חברת התעופה תספק ביטחון בתא הנוסעים, מיקום ראוי ובטוח של כבודת יד, של כבודה רשומה, של ציוד נייד, של כלים רכים ושל כלי שירות.

חלק X. הטסת סוגי נוסעים מיוחדים

10.1. הטסת נוסעים עם הגבלות פיזיות (נכים)

10.1.1.נוסע חייב לפני התחלת נסיעתו לברר באופן עצמאי אם הוא יכול להשתמש ברכב אוויר מבחינת מצב בריאותו.

10.1.2. חברת התעופה לא נושאת אחריות על החמרת מצב בריאות של נוסע או על תוצאות אחרות לנוסע שעלולות לקרות בעת עלייה למטוס, ביצוע הטיסה או לאחר סיום הסעה באוויר ובקרקע במסגרות של נמל תעופה בגלל גיל הנוסע, מצב פיזי או מצב רוחני שלו.

10.1.3. חברת תעופה ירשה לנוסע שמצבו הפיזי גורם לחששות של חברת תעופה (נוסע עם מחלה קשה, נוסע על אלונקות) לטוס ברכב אוויר אם הנוסע יגיש אישור ראוי ממוסד לשמירת בריאות על כך שלא אסורה בשבילו הטסה ברכב אוויר ובמקרים מיוחדים גם על כך שמחלתו לא גורמת נזק לאנשים אחרים.

10.1.4. הסעת נוסעים עם מחלות קשות ונוסעים על אלונקות יכולה להתבצע רק בליווי של איש שיספק טיפול בנוסע כזה בעת טיסה.

הטסת נוסעים עם מחלות קשות ונוסעים על אלונקות מתבצעת בתנאי נתינת להם מקום (מקומות) במטוס תמורת תשלום לפי תעריף שייקבע על ידי חברת תעופה.

המומחיות הרפואית הנדרשת של איש שמלווה את הנוסעים עם מחלות קשות ואת הנוסעים על אלונקות תאושר על ידי מוסד רפואי מתאים.

10.1.5. במקרים כאשר אין אפשרות להושיב את הנוסע על אלונקה למושב, אפשרות הטסתו תיקבע מראש בהסכם בין חברת התעופה לבין נוסע כזה או איש שמלווה את הנוסע.

10.1.6. חברת התעופה רשאית לסרב להטיס נוסע עם מחלה קשה ונוסע על אלונקות אם אין במטוס תנאים שדרושים להטסת נוסע כזה.

10.1.7. יש להגיש לחברת התעופה בקשה על צורך עזרה בעת הסעת נוסע עם מחלה קשה ונוסע על אלונקות:

לנוסע שמסיעים אותו על אלונקות – לא יותר מאוחר מ-72 שעות לפני יציאת הטיסה.

חברת התעופה חייבת לתת תשובה לא יותר מאוחר מ-36 שעות לפני יציאת הטיסה;

לנוסעים אחרים עם צרכים מיוחדים לא יותר מאוחר מ-48 שעות לפני יציאת הטיסה. חברת התעופה חייבת לתת תשובה לא יותר מאוחר מ-24 שעות לפני יציאת הטיסה וצריכה להודיע לסוכן למכירות שביצע הזמנה ועשה הגשת בקשה על אספקת שירות רלוונטי וגם להודיע לנמלי תעופה של יציאה, של יעד ושל טרנזיט.

אם אירוע שגרם להגבלות פיזיות קרה פחות מ-24 שעות לפני יציאת טיסה, החלטה לגבי אפשרות להטיס את הנוסע תתקבל בהסדר מהיר דרך מספר טלפון של מוקד שירות שנרשם באתר אינטרנט של חברת תעופה.

10.1.8. יש למקם נוסעים עיוורים וחירשים שמלווה אותם כלב נחייה במקומות שיש בהם שטח פנוי מספיק לכלב עם שמירת כללי ביטחון. יש להטיס כלב הנחייה ללא תשלום נוסף.

10.1.9. חברת התעופה תמקם נוסעים עם הגבלות פיזיות בתא הנוסעים באופן שלא יפריע לפינוי מהיר של נוסעים במקרה חירום.

10.1.10. חברת התעופה תנקוט צעדים באספקת עזרה לאנשים עם הגבלות פיזיות כך שהאנשים יוכלו:

לרשום ולשלוח כבודה;

לזוז מדלפק הרישום למטוס ובתוך כך לעבור הליכי הגרה, הליכי מכס והליכים אחרים;

לעלות למטוס בעזרת מעלית, עגלת נכים מיוחדת או בעזרת אמצעים אחרים;

לזוז מדלתות המטוס למושב שלהם;

להעלות ולהוריד את כבודת היד שלהם בתא הנוסעים;

לזוז ממקום שלהם לדלתות של מטוס;

לבצע ירידה ממטוס בעזרת מעלית, עגלת נכים מיוחדת או בעזרת אמצעים אחרים;

לזוז ממטוס לחדר החזרת כבודה ולקבל את כבודתם, לעבור הליכי הגרה, הליכי מכס;

לזוז מחדר החזרת כבודה למקום בדיקה רלוונטית;

במקרה של טרנספר – לזוז לטיסת התאמה עם קבלת עזרה על קרקע ובאוויר ובמקרה צורך במסגרות של מסופי נמל התעופה ובין המסופים;

לקבל מידע דרוש לביצוע טיסות בצורות מתאימות;

להחליף באופן זמני את אמצעי הזזה שקולקלו או נאבדו לאמצעים דומים מתאימים.

10.1.11. אם יש מלווה שעוזר לנוסע עם הגבלות פיזיות אז המלווה לפי בקשתו יכול לקבל עזרה דרושה בנמל התעופה ובעת ירידה ועלייה מ\למטוס.

חברת התעופה תספק (אם יש אפשרות כזאת) למלווה כזה מושב ליד הנוסע עם הגבלות פיזיות.

10.1.12. חברת התעופה תספק הסעה עד לשתי יחידות של אמצעי הזזה לנכה או לנוסע עם הגבלות פיזיות כולל גם עגלות נכים חשמליות (בתנאי של הודעה מוקדמת לפחות 48 שעות לפני שעת יציאת טיסה, ובכן יש לקחת בחשבון הגבלות אפשריות בשטח בתוך מטוס וגם הוראות של חוקה לגבי מטען מסוכן).

10.2. הטסת נשים בהריון ואמהות חדשות

10.2.1. נשים בהריון יכולות להתקבל להטסה על ידי חברת התעופה בתנאי שתקופת הריון לא תעלה על 35 שבועות ובמקרה של רב פוריות – 32 שבועות ובתנאי שמצב בריאותן של נשים כאלה ראוי (זה צריך להיות מאושר באישור רלוונטי ממוסד לשמירת בריאות על תקופת הריון ועל מצב בריאות).

10.2.2. הגשת אישור רפואי לחברת תעופה יכולה להידרש בתקופת הריון כלשהי אם לנציג של חברת התעופה יש היסוסים לגבי תקופת הריון או לגבי מועד לידה אפשרי או אם לפי תכונות חיצוניות ההריון עובר עם קשיים או מצב בריאות של אישה אינו ראוי.

10.2.3. חברת התעופה תסרב להטיס, אפילו אם יש אישור רפואי, אמהות חדשות ותינוקות ב-7 ימים ראשונים לאחר לידה וגם אם לידה מצופה בתוך 7 ימים לפני יום הטסה.

10.2.4. להטסת ילדים שנולדו טרם מועד טבעי הוריהם או אנשים מלווים מבוגרים חייבים להגיש אישור רפואי לכל ילד שמאשר אפשרות להטיס ילדים ברכב אוויר.

10.2.5. אחריות על אמיתיות של אישורים רפואיים שהוגשו לחברת תעופה לגבי אפשרות הטסת נשים בהריון, אמהות חדשות ותינוקות היא על האנשים שהגישו את האישורים (הוריהם של ילדים או אנשים מבוגרים מלווי ילדים).

במקרה החמרת מצב בריאות של ילדים, נשים בהריון או התרחשות תוצאות שליליות אחרות לבריאותם בעת הסעה או הטסה במסגרות של נמל תעופה, אחריות מלאה על כך היא על אנשים שהגישו אישורים רפואיים רלוונטיים, על הוריהם של ילדים או על אנשים מבוגרים מלווי ילדים.

10.2.6. במקרה של היסוסים כלשהם של סוכן לשירות אשר מבצע רישום (נציג של חברת התעופה) לגבי אפשרות ביצוע טיסה של אישה בהריון באופן בטוח, חברת התעופה רשאית לסרב להטיס את האישה.

10.3. הטסת ילדים

10.3.1. ילדים ברכב אוויר הם INF וגם CHD.

INF שביום ביצוע טיסה הינם בגיל פחות משנתיים מוטסים ללא מושב נפרד בהתאם לתעריפים מיוחדים שנקבעים על ידי חברת תעופה.

CHD שביום ביצוע טיסה הינם בגיל פחות משתים עשרה שנים מוטסים במקום (מושב) נפרד בהתאם לתעריפים מיוחדים שנקבעים על ידי חברת תעופה.

10.3.2. אפשר להטיס ילדים הן בליווי והן ללא ליווי של נוסע מבוגר שגילו מעל 18 שנים בתנאי ביצוע דרישות כדלקמן:

1) בתור "ילד שמטיסים אותו ללא ליווי" נרשמים ילדים בגיל בין 5 ל-14 שנים בהטסה פנימית וילדים בגיל בין 5 ל-16 שנים בהטסה בינלאומית.

2) ילדים שטסים ללא ליווי מתקבלים להטסה אחרי שהוריהם או אפוטרופוס שלהם ימלאו באופן ראוי מסמכים רלוונטיים וישלמו דמי שירות שייקבעו על ידי חברת התעופה.

3) גיל של ילד ייקבע ליום התחלת הסעה מנמל תעופה של יציאה אשר נרשם במסמך הסעה.

4) חברת תעופה רשאית לסרב להטיס ללא ליווי של מבוגרים ילדים שביום יציאת טיסה גילם פחות מ-5 שנים.

1-.3.3. כל נוסע מבוגר רשאי להטיס איתו רק תינוק אחד ללא נתינת מושב נפרד. ובכן נוסע מבוגר אחד רשאי להטיס איתו לא יותר משני תינוקות – אחד מהם ללא נתינת מושב נפרד והשני במושב נפרד עם תשלום הטסה כזאת בהתאם לתעריף שנקבע על ידי חברת התעופה בשביל הטסת ילדים בגיל בין 2 עד 12 שנים. התינוק שלגביו שולם מושב נפרד חייב להיות מוטס במושב מכונית להסעת ילדים אשר מאושר לשימוש ברכב אוויר. אם אין לנוסע מושב מכונית כזה ואם הנוסע לא מתאים לתנאים הנ"ל, חברת תעופה רשאית לסרב להטיס תינוק במקום נפרד.

10.3.4. נוסעים עם INF מקבלים מקומות שמצוידים במסכת חמצן נוספת.

10.4. הטסת אנשים מגורשים ואנשים שאיסרו להם כניסה למדינה

10.4.1.חברת התעופה לא נושאת אחריות על סירוב מוסדות ממלכתיים לתת לנוסע אישור לכניסה למדינה.

10.4.2. נוסע חייב לפי דרישות של חברת התעופה או של מוסדות ממלכתיים לחזור למקום יציאה או למקום אחר (שאליו יש לו אישור להיכנס) בהקשר לסירוב מדינת יעד לקבל אותו, ללא תלות בכך אם המדינה היא מדינת יעד או מדינת טרנזיט.

במקרה של הטסת חזרה או הטסה למקום אחר עקב סירוב בכניסה למדינה, נוסע חייב לשלם לחברת התעופה עלות של הטסה כזאת.

10.4.3. במקרה שנקבע בסעיף 10.4.2. של החלק חברת תעופה יכולה להשתמש לתשלום בכל כסף ששולם אליה על ידי הנוסע על הטסה שהנוסע לא השתמש בה אשר נשאר אצל חברת התעופה או רכוש אחר של הנוסע שנשארים ברשותה של חברת תעופה.

10.4.4. סכומים ששולמו על ידי הנוסע תמורת הטסה שבוצעה למקום, שבו סירבו לו בכניסה למדינה או שממנו הוא היה מגורש, לא יוחזרו.

10.4.5. עלות כרטיס להטסת אנשים מגורשים משלמים האנשים המגורשים עצמם או מוסדות ממלכתיות של המדינה שקיבלה החלטה על גירוש האנשים למדינה שאליה מגרשים את האנשים.

10.4.6. חברת התעופה צריכה לקבל לפני התחלת הטסה את כל המידע על כך שנמצאים בטיסה נוסעים מסוכנים פוטנציאלי, שמבצעים את הטיסה בכפייה. במקרה אם מטיסים במטוס אנשים שבליווי (אסירים) יש לעשות כתב רישום רלוונטי במסמכי הטסה.

10.4.7. חברת תעופה רשאית לסרב להטיס נוסעים מסוכנים פוטנציאלי (אנשים בליווי, אסירים, מגורשים) בהתאם לדרישות של סעיף 12.1. של הכללים האלה, אם אצל נוסעים כאלה או אצל אנשים שמלווים אותם אין מסמכים שדרושים לשם ההטסה, או אם יש סיבות לחשוב שנוסעים מסוכנים פוטנציאלי עלולים לגרום נזק לחיים ולבריאות של נוסעים אחרים או עלולים לגרום נזק למצב הביטחון של הטיסה.

10.4.8. יש להטיס אנשים מגורשים אך ורק במחלקת תיירים של תא הנוסעים של מטוס. אסור להעלות את סוג השירות לסוג הנוסעים הזה.

10.4.9. הסעה והעלאה למטוס של אנשים מגורשים ואנשים שסירבו להכניסם למדינה מתבצעות לפני עלייה למטוס של נוסעים אחרים.

הורדה של נוסעי מטוס כאלה מתבצעת בתור אחרון לאחר ירידה של כל נוסעי הטיסה אחרים.

10.4.10. אסור להגיש לאנשים מסוכנים פוטנציאלי משקאות חריפים ולתת להם סכו"ם מתחת ומנות חמות.

10.4.11. יש לתת מקומות במטוס לאנשים מסוכנים פוטנציאלי רק בחלק אחורי של תא הנוסעים של מטוס.

במידה ואפשר, אנשים מסוכנים פוטנציאלי צריכים להיפרד משאר הנוסעים בשורה אחת או במספר שורות של מושבים פנויים.

10.4.12. אנשים מסוכנים פוטנציאלי לא מתקבלים להטסה בטיסות שבהם מטיסים אנשים מסוג " VIP".

10.4.13. אנשים מגורשים ואנשים שסירבו להכניסם למדינה מתקבלים על ידי חברת התעופה רק להטסה ישירה אם:

מוסד ממלכתי מוסמך שמבצע גירוש (הוצאה) לא פחות מ-24 שעות לפני התחלת טיסה הודיע והגיש לחברת התעופה כל פרטים דרושים לגבי האנשים המגורשים (מספר טיסה, מספר אנשים מגורשים, סיבות הגירוש, נוכחות בין אנשים מגורשים אנשים שעברו דין או משפט פלילי, נוכחות של אנשים עם מחלות זיהום, עם מחלות רוחניות, רשימה של פקידים אשר מלווים את האנשים המגורשים);

ישנם כל מסמכים שדרושים לקבלה ולהטסה של האנשים כאלה.

10.4.14. נוסעים מסוג " DEPU" ו-" INAD" מתקבלים על ידי חברת התעופה להטסת טרנספר אם:

הזמנת הטסת נוסעים כאלה מאושרת לכל חלקי מסלול טרנספר;

טרנספר לא כולל העברה\הסעה של נוסעים כאלה למסוף אחר או לנמל תעופה אחר;

טרנספר לא כולל לינה במקום טרנספר, זמן מינימאלי להתאמת טיסות לא יכול להיות פחות מזמן שנחשב לראוי לנמל תעופה זה והוא צריך לכלול גם זמן להסעה ולמיקום האנשים בנקודת העברה לטיסה אחרת;

כמות נוסעים מסוג " DEPU" בטיסה אחת לא תעלה על 6 אנשים ואף אחד מהם, לפי בחינה של מוסד מוסמך, לא יגרום נזק או סכנה לצוות הטיסה ולנוסעים אחרים – אז הטסתם יכולה להתבצע ללא ליווי. במקרה כזה יש לערוך צוות טיסה בהרכב מוחזק, בדרך כלל צוות כזה כולל דיילים-גברים.

אם כמות נוסעים מסוג " DEPU" בטיסה אחת היא בין 6 ל-10 אנשים, אז לשם שמירת ביטחון בטיסה הם יולוו על ידי פקיד מוסמך של מוסד רלוונטי והפקיד יירשם כחלק של צוות הטיסה.

אם כמות נוסעים מסוג " DEPU" בטיסה אחת היא תעלה על 10 אנשים, ליווי שלהם יתבצע בעזרת שני פקידים מוסמכים (נציגים) של מוסד רלוונטי, והפקידים האלה יירשמו כחלק של צוות הטיסה.

פקידים מוסמכים של מוסד רלוונטי הם נציגי מוסדות לשמירת חוקיות, פקידי מוסד שמבצע תפקיד של מוסדות לשמירת חוקיות או נציגי מוסדות לשמירת ביטחון שהם נושאים אחריות על שמירת ביטחון בטיסה בעת הטסת נוסעים מסוג נ"ל.

10.4.15. נוסעים מסוג " DEPА" ו-" INAD" שנאסרו מתקבלים להטסה אם:

יש התאמה לגבי הטסה כזאת בין מוסדות מוסמכים של מדינת יציאה ומדינת יעד;

חברת התעופה קיבלה לא פחות מ-72 שעות לפני התחלת הטיסה מידע בכתב על תאריך ומסלול של הטסת נוסע מסוג נ"ל, תנאיי הטסה, רמת סכנה של הנוסע ועל רשימת פקידים אשר ילוו את הנוסע כזה;

ההטסה לא כוללת טרנספר של הנוסעים;

ישנם כל המסמכים שדרושים לקבלה ולהטסה של הנוסעים.

נוסעים מסוג " DEPА" ו-" INAD" שמטיסים אותם בליווי מוטסים בכמות כלשהי ללא הגבלות בטיסה אחת. כמות של אנשים שמלווים אותם גם-כן לא מוגבלת.

נוסעים מסוג " DEPА" שנאסרו מתקבלים להטסה בטיסה אחת בכמות שלא יותר מאיש אחד בליווי של לא פחות משני מלווים (עובדים מוסמכים של מוסד רלוונטי).

10.4.16. אסור להפריד בין בני משפחות שמגורשות בעת הטסה. במקרה של הטסה של משפחות מגורשות גדולות לפי שיקול דעתה של חברת התעופה מותר לצאת מהגבלות של כמות מקסימאלית של אזרחים מגורשים בטיסה אחת.

חלק XI. רישום נוסעים ורישום כבודה.

11.1. נוסע מתקבל להטסה אם יש לו מסמכים דרושים לביצוע הטסה וכרטיס מתאים שהונפק באופן ראוי עם תשלום של עלותו מלאה.

נוסע צריך ללמוד תנאיי רישום הנוסעים באתר אינטרנט רשמי של המטיס ו\או במקום רכישת כרטיס.

11.2. לשם הטסת נוסעים ורישום כבודה מסיע או סוכן לשירות בהתאם לתנאיי הסכם הטסה מבצע רישום נוסעים ורישום כבודה בעזרת מערכות אוטומטיות לפיקוח פריטים נשלחים (DCS).

חברת התעופה רשאית להציע לנוסעים לבצע באופן עצמאי רישום און-ליין דרך אתר אינטרנט רשמי של חברת התעופה ו\או בעזרת יישום נייד מיוחד (למכשירי Android & iOS) ואם הנוסע לא יבצע זה באופן עצמאי – לבצע רישום אוטומטי של הנוסע בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המטיס. הכללים הם פתוחים לקהל רחב, על הנוסעים ללמוד אותם בזמן באתר אינטרנט רשמי של המטיס ו\או במקום רכישת כרטיס.

הודעה על רישום תישלח לנוסעים בהתאם לפרטים ליצירת קשר שנרשמו בעת הזמנה\רכישה של כרטיס.

11.3. רישום הנוסעים ורישום כבודה לטיסות בנמל תעופה של יציאה לפי תנאים כלליים מתחילים לפני שעתיים ומסתיימים לא יותר מוקדם מ-40 דקות לפני שעת יציאת טיסה לפי לוח זמנים.

שעת התחלה ושעת סיום של רישום הנוסעים ורישום כבודה יכולות להשתנות בתלות בתנאיי נמל התעופה ובהסכם עם סוכן לשירות רלוונטי.

11.4. רישום און-ליין של נוסעים לטיסה של חברת התעופה מתחיל ומסתיים בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי מטיס, ועל הנוסעים ללמוד אותם בזמן באתר אינטרנט רשמי של המטיס ו\או במקום רכישת כרטיס.

בתוך תקופה שנקבעה לכך, נוסע יכול לבצע רישום עצמי לטיסה דרך אתר אינטרנט של חברת התעופה או בעזרת יישום נייד מיוחד (למכשירי Android & iOS).

נוסע צריך לקחת בחשבון זמן שדרוש לרישום כבודה, ביצוע פעולות מנהליות שדרושות לפני טיסה, ביצוע דרישות שקשורות לבדיקות של משמרת גבולות, בדיקות מכס, הגרה, סניטאריות, וטרינאריות, פיטוסניטאריות, ובדיקות מכל סוג אחר בהתאם לחוקת אוקראינה ולחוקת מדינת יעד שבפועל, ביצוע עלייה למטוס.

במקרה אם נוסע שעשה רישום און-ליין לטיסה או שהיה נרשם באופן אוטומטי טס עם כבודה עליו לפנות לדלפק רישום של חברת תעופה בנמל תעופה לשם עריכת הליכים מתאימים לרישום הכבודה.

11.5. לשם ביצוע הוראות של כל מנהלים שקשורים להליך יציאה, נוסע צריך להגיע למקום שבו חברת התעופה ערכה רישום נוסעים ורישום כבודה ולנקודת בדיקת דרכונים עם כל מסמכים שדרושים לנסיעה לא יותר מאוחר משעה אחת לפני זמן יציאה של טיסה שלו לפי לוח זמנים.

אם נוסע יגיע למקום רישום ולנקודת בדיקת דרכונים לאחר סיום הרישום או יגיע ללא מסמכים שדרושים לנסיעה, חברת התעופה רשאית לבטל את הזמנתו ולא חייבת לעכב את המראת הטיסה.

11.6. רישום נוסעים ורישום כבודה מתבצעים על בסיס כרטיס ותעודה שמזהה את אישיות הנוסע וגם על בסיס מסמכים אחרים שנקבעים בחוקת אוקראינה ובחוקה של מדינת יעד\יציאה\טרנזיט.

11.7. חברת התעופה מבצעת בדיקת מסמכים של נוסע שאותם הוא הגיש לביצוע נסיעתו. במקרה של חוסר מסמכים ראויים וחוסר אישורים ליציאה, כניסה או טרנזיט שדרושים לביצוע נסיעת הנוסע, חברת התעופה תסרב להטיסו. במקרה כזה ביטול הטסת נוסע ייחשב כנעשה ברצון חופשי.

11.8. תוך תהליך רישום נוסע מקבל תלוש עלייה לטיסה ובתלוש נרשמים השם ושם המשפחה שלו, קוד ІАТА או קוד ІСАО של חברת התעופה, מספר טיסה, תאריך ושעה של המראת טיסה, שעת סיום עלייה למטוס, סוג של שירות ומספר מושב בתא הנוסעים של מטוס.

11.9. שעת סיום עלייה למטוס תלויה בנסיבות המראת טיסה ונקבעת על ידי חברת התעופה, ועל כך חברת התעופה מודיעה לנוסעים בנמל התעופה של המראה. ללא תלות בדרך העלאת נוסעים למטוס (הסעה באוטובוס, סולם או שרוולי טלסקופיים וכולי) ובמקום חנייה של מטוס, שעת סיום העלאת נוסעים למטוס בנמלי תעופה של אוקראינה לא יכולה להסתיים יותר מוקדם מ-10 דקות לפני שעת המראה של טיסה.

אם נוסע יאחר לעלייה לטיסה למטוס, חברת התעופה רשאית לא להטיס את הנוסע כזה ולא חייבת לעכב את הטיסה.

אם נוסע איחר או לא הגיע לעלייה למטוס, נחשב שהנוסע סירב לטוס ברצונו החופשי.

11.10. בעת רישום נוסעים ורישום כבודה נוסע חייב להגיש בדלפק לרישום את כל כבודתו ואת כבודת יד לשם שקילתו ובדיקה חיצונית.

11.11. חברת התעופה או סוכן לשירות שלה יסמנו בכתב קבלת כבודה שמצורף לכרטיס כמות ומשקל של כבודה רשומה שמתקבלת להטסה וינפיקו תלוש של תג מזהה לכבודה כזאת.

אם לנוסע יש כרטיס אלקטרוני, נתונים על כמות ומשקל של כבודה יסומנו במערכת אלקטרונית לרישום ב-"קבלת מסלול" (Itinerary/Receipt).

11.12. כדי לסמן את התנאים המיוחדים להטסת כבודה רשומה, בנוסף לתג זיהוי של כבודה מצרפים גם תג אזהרה מיוחד בלי מספר.

לחפצים שבעת ביצוע טיסה יימצאו יחד עם נוסע בתא הנוסעים של מטוס ושאושרו להטסה מצרפים תג מיוחד בלי מספר " Approved cabin baggage" (מותר להטיס בתא הנוסעים).

11.13. לאחר רישום הנוסע ורישום כבודתו חברת התעופה נושאת כל אחריות על שלמות הכבודה הרשומה.

11.14. עבור הטסת כבודה רשומה שמעלה על נורמות אשר נקבעו על ידי חברת התעופה להטסת כבודה ללא תשלום, נגבה תשלום נוסף שנקבע על ידי חברת התעופה.

תשלום עבור הטסת כבודה כזאת מאושרת בכתב קבלה על תשלום הטסת כבודה עודפת (EBT) או בכתב קבלה לעמלות שונות (МСО) או EMD.

חלק XII. סירוב להטיס נוסע וכבודתו מסיבות ביטחון של טיסה

12.1. חברת הטסה רשאית בכל שלב של הטסה לסרב להטיס, לבטל הזמנה או להוריד נוסע ממטוס אם יהיה צורך לכך:

- למען ביצוע חוקים אקטואליים של מדינת המראה, מדינת יעד או מדינת טרנזיט;

- בהתאם לדרישות של מוסדות ממלכתיים מוסמכים של אוקראינה או של מדינת המראה, מדינת יעד, מדינת טרנזיט;

- במקרים אחרים הנקבעים בחוקת אוקראינה, ובכללים האלה.

12.2. מסיבות שקשורות לביטחון הטיסה חברת התעופה רשאית לסרב להטיס נוסע או כבודתו בכל שלב של הטסה, לבטל את הזמנתו או להוריד נוסע ממטוס לפי שיקול דעתה, אם:

1) התנהגות, גיל, מצב פיזי או רוחני של הנוסע נותן סיבות לחשוב שהנוסע כזה:

יזדקק בעזרה מיוחדת מצד חברת התעופה שהעזרה לא הייתה מוזמנת או שחברת התעופה לא תוכל לספק אותה בנסיבות ספציפיות;

יגרום לאי-נוחות של נוסעים אחרים;

יגרום להופעת סכנה כלשהי בשביל עצמו או בשביל נוסעים אחרים או בשביל רכוש של נוסעים ושל חברת התעופה;

2) הנוסע לא ביצע הוראות של חברת התעופה שהיו קשורות לביטחון הטיסה, לאיכות ונוחות של הטסת נוסעים, אם הוא גורם לאי-נוחות להטסת נוסעים אחרים שבעקבות כך חברת התעופה לא יכולה לבצע התחייבויותיה לגבי נוסעים שנמצאים במטוס;

3) הנוסע מתנהג בצורה כזאת שהתנהגותו גורמת להיסוסים לגבי אספקה ראויה לביטחון הטיסה בעת הטסה. אם הנוסע יופיע התנהגות אגרסיבית ומביע איומים לגבי נוסעים אחרים, לגבי עובדי חברת התעופה ולגבי צוות של מטוס;

4) הנוסע סירב לעבור בדיקה של עובדי שירות הביטחון של חברת התעופה, של נמל התעופה או של מוסדות ממלכתיים מתאימים;

5) הנוסע עלול לגרום לסכנה או כבר גורם לסכנה לנוסעים אחרים (לכבודה, למטען) או למטוס עצמו;

6) הנוסע לא שילם לפני התחלת הטסה את התעריף הנקבע או עמלות (אגרות) מתאימות כלשהן שהנוסע היה צריך לשלם;

7) הנוסע לא הגיש לבדיקה מסמכים שדרושים לנסיעתו;

8) הנוסע מנסה להיכנס למדינה ללא אישור ראוי לכניסה;

9) בעת טיסה הנוסע קלקל כרטיס או תעודות מזהות אחרות;

10) הכרטיס שאותו הגיש הנוסע:

אינו בפועל להטסה (במקרה זה חברת התעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ולסרב להחזיר את עלותו);

נרכש אצל גוף שאינו חברת התעופה ואינו סוכן שלה (במקרה זה חברת תעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ולסרב להחזיר את עלותו);

הוכרז ככרטיס נאבד, נגנב, שלא בפועל או שיש לו סימני זיוף או גורם לחשדות אחרים (במקרה זה חברת התעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ולסרב להחזיר את עלותו);

נרכש בעזרת כרטיס בנקאי (כרטיס אשראי) שהיה מזויף, נגנב או שלא בפועל;

כולל תלוש טיסה שיש בו תיקונים אשר נעשו לא על ידי חברת התעופה או סוכן למכירות שלה, או אשר היה מקולקל (במקרה זה חברת התעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ובמקרה שיש בסיס לכך להנפיק עתק של כרטיס);

כולל תלוש טיסה ראשון שלא השתמשו בו, ואילו הנוסע מתחיל את נסיעתו במקום נחיתת ביניים כלשהו במסלול הטסה לפי תעריף חדש שלא הותאם לפי הוראות תעריפים של מטיס (במקרה זה חברת תעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ולבצע החזרת סכומים ברצונה החופשי לפי תנאים של התעריף שבפועל);

11) איש שהגיש כרטיס לא יכול להזדהות כאיש ששמו נרשם בכרטיס (במקרה זה חברת התעופה רשאית להפקיע את הכרטיס, להצהיר שהוא אינו בפועל ולסרב להחזיר את עלותו);

12) הנוסע קודם ביצע אחד ממעשים או הפרות אשר נקבעים בסעיף זה ויש סימנים לכך שהוא יכול לחזור על התנהגותו הרעה;

13) חברת התעופה הודיעה לנוסע מראש בכתב על כך שלא תוכל בכל עת לאחר יום של הודעה כזאת להטיס את הנוסע הזה בטיסותיה;

14) הנוסע נמצא במצב השתכרות או תחת השפעה של סמים

בכל מקרים של הפקעת כרטיס חברת התעופה או סוכן לשירות שלה יעשו כתב ראוי; הנוסע יקבל עתק של הכתב ואילו מקור יישאר בחברת התעופה.

12.3. הנוסע אשר סירבו להטיס אותו או להטיס בשלב בינוני של מסלולו מתוך סיבות שנקבעו בסעיף 12.1. של החלק רשאי לדרוש החזרה בכפייה של הכסף שהוא שילם בהתאם לסעיף 20.2. של הכללים.

12.4. הנוסע אשר סירבו להטיס אותו או להטיס בשלב בינוני של מסלולו מתוך סיבות שנקבעו בסעיף 12.1. של החלק רשאי לדרוש החזרה ברצון חופשי של הכסף שהוא שילם בהתאם לסעיף 20.3. של הכללים.

12.5. במקרה של עיכוב ללא סיבה ראויה של הנוסע בגלל חברת התעופה או סוכן לשירות שלה, שהיה קשור לתהליך בדיקה לשם שמירת ביטחון של רכב אוויר, חברת התעופה יספק הטסת הנוסע בטיסתה הבאה שיש בה מקומות פנויים.

אם הנוסע מסרב לטוס בגלל עיכוב בתהליך של בדיקה כזאת, חברת התעופה לפי דרישת הנוסע תחזיר לו עלות הכרטיס או עלות של חלק הכרטיס שלא השתמשו בו.

חלק XIII. כבודה

13.1. מערכת הטסת כבודה שבפועל

לשם הטסת כבודה רשומה של נוסעים חברת התעופה משתמשת בקונספט הטסה לפי יחידות " Baggage piece concept" ("РС")

13.2. דרישות להטסת כבודה

13.2.1. כבודה של נוסע מתקבלת להטסה בעת רישומה בנמל התעופה של המראה, של טרנספר, של הנחתת ביניים או בנקודה אחרת לרישום כבודה.

13.2.2. חפצים של נוסע ללא תלות בכמות, גודל, משקל ותכונות מיוחדות שלהם אפשר להטיס או בתור כבודה רשומה או בתור כבודה שלא רשומה (כבודת יד).

13.2.3. בתור כבודה רשומה אפשר להטיס יחידות כבודה במשקל מקסימאלי עד 32 קילו. לכל יחידת כבודה בתלות במחלקת שירות של נוסע ובתות בתעריף שהנוסע בחר.

בתנאי התאמה מראש עם חברת התעופה אפשר לקבל להטסה יחידות כבודה עם משקל וגודל יותר גדולים.

יחידת כבודה שמשקלה מעלה על 32 קילו בתנאי של חוסר הסכמה של חברת התעופה לרישומה בתור כבודה לא יתקבל להטסה; יש לרשם את הכבודה כזאת בתור מטען.

יוצאי מן הכלל: עגלת נכים אחת שהנוסע זקוק לו להזזה יכול להתקבל להטסה בתור כבודה רשומה ללא תלות בגודלה ובמשקלה, ללא תשלום נוסף.

סך הכול סכום של שלושה מדדים של יחידת כבודה (אורך, רוחב וגובה) שהנוסע מגיש אותה לרישום לא יעלה על 158 ס"מ (62 אינטש).

במקרה ואין על תג כבודה מידע לגבי משקל יחידת הכבודה הרשומה נחשב שמשקל של יחידת כבודה רשומה הינו 23 קילו.

כבודה שאינה מתאימה לדרישות הנ"ל ושהטסתה בתור כבודה רשומה לא הייתה מותאמת מראש עם חברת התעופה צריכה להתקבל לרישום להטסה בתור מטען.

13.2.4. בשביל נוסעים שמתכוונים לנסוע עם כבודה רשומה וששילמו עלות הטסתה בהתאם לתעריף הנקבע על ידי חברת התעופה, נורמה להטסה חינמית של כבודה הינה (ליחידת כבודה אחת) עד 23 קילו או עד 32 קילו בתלות בסוג של מטוס ובמחלקת שירות; ובכן סכום של שלושה מדדים של יחידת כבודה לא יעלה על 158 ס"מ (62 אינטש).

ילד בגיל עד שנתיים (ללא אספקת מקום נפרד), אלא אם הטסה נרכשה בתעריף אשר לא כולל הטסת כבודה רשומה, רשאי להטיס יחידת כבודה אחת שמשקלה לא יעלה על 10 קילו, ובכן גודל היחידה (סך הכול של אורך, רוחב וגובה) לא יעלה על 115 ס"מ (45 אינטש).

13.2.5. חברת התעופה חייבת לנקוט בפעולות אפשריות להטסת כבודה רשומה באותו המטוס שבו טס נוסע ובמיוחד אם הוראות חוקה שבפועל דורשות נוכחות של הנוסע בעת הליכי מכס לגבי כבודה רשומה.

במרה של הטסת כבודה רשומה במטוס אחר מתוך סיבות שלא תלויות בנוסע (בגלל חוסר מיכלים במטוס, עיכוב הנוסע ברישום הכבודה וכדומה), כלומר אם כבודה רשומה לא הועלתה לטיסה שבה טס הנוסע, יש לרשם את הכבודה כזאת דרך שירות רלוונטי לחיפוש כבודות ולסמן או בתג כבודה מיוחד " RUSH".

יש להביא כבודה כזאת לנוסע במקום היעד שלו בטיסה אפשרית ראשונה במועד כמה שיותר קצר.

חברת התעופה מביאה כבודה כזאת למקום שנקבע על ידי נוסע בחינם. אם אין אפשרות להביא כבודה שבעיכוב והנוסע צריך לקבל את הכבודה במו ידיו, חברת התעופה צריכה לפצות באופן ראוי (לאחר דרישת הנוסע) את הוצאותיו של הנוסע שקשורות לקבלת הכבודה.

13.2.6. לאחר קבלת כבודה לטיסה על ידי חברת התעופה, החברה נושאת אחריות מלאה על הכבודה, וכדי לאשר זה היא מנפיקה לנוסע תלוש לתג לזיהוי כבודות בהתאם לכמות ומשקל של יחידות אשר התקבלו להטסה.

במקרה של הנפקת כרטיס נייר, רישום וקבלה של כבודה להטסה על ידי חברת תעופה מאושרות גם בכתב בקבלת כבודה לגבי כמות ומשקל של יחידות אשר התקבלו להטסה.

13.2.7. החל משעת העברת כבודה לתחום האחריות של חברת התעופה ועד לשעת החזרתה, גישת הנוסע לכבודה רשומה אסורה, חוץ ממקרים של ביצוע זיהוי של כבודה או מקרים של בדיקה נוספת על ידי מוסדות מוסמכים רלוונטיים.

13.3. נורמות כלליות להטסת כבודה רשומה וכבודת יד

13.3.1. נוסע רשאי להטיס בחינם את כבודתו רשומה וכבודת יד בהתאם לנורמות של שיטה שנקבעה על ידי חברת התעופה במסגרת הכללים האלה, ובהתאם לתעריף שבפועל ו\או מחלקת שירות.

13.3.2. נורמות ועלות של הטסת כבודה רשומה, כבודת יד, כולל גם חפצים שנמצאים תחת פיקוח ואחריות של נוסע, נקבעות על ידי חברת התעופה בתלות בסוג של מטוס ובתעריף ששולם עבור הטסה על ידי הנוסע.

13.4. נורמות להטסה ולשילום של כבודת רשומה מיותרת בהתאם לקונספט ליחידות – " Вaggage рiece concept" ("РС ")

חברת התעופה משתמשת בנורמות להטסה של כבודת רשומה מיותרת בהתאם לקונספט ליחידות – " Вaggage рiece concept" ("РС ") בכל טיסות שלה כולל גם טיסות צ'רטר.

אם מסלול של נוסע כולל יותר מחלק אחד והטסה במסלול זה מתבצעת על ידי מסיעים שונים, נורמות הטסת כבודה רשומה וכללי תשלום כבודה מיותרת במסלול כזה ייקבעו בהתאם להוראות של ІАТА.

יוצא מן הכלל: בטיסות של המטיס שמתבצעים בהתאם להסכם על הפעלת טיסות משותפת (קוד-שרינג) משתמשים בנורמות הטסת כבודה רשומה וכללי תשלום על כבודה מיותרת של אותו המטיס שמבצע את הטיסה.

הערה: בכל מקרה לוקחים בחשבון אותן נורמות להטסה חינמית של כבודה רשומה שנרשמו בכרטיס.

13.4.1. נורמות להטסה ותשלום כבודה בטיסות של חברת התעופה " אוקריין אינטרנשיונל "

נורמות להטסה של כבודת רשומה בהתאם לקונספט ליחידות – " Вaggage рiece concept" ("РС ") לכל טיסות של חברת התעופה, כולל גם טיסות צ'רטר וטיסות במסלולים נקבעות על ידי חברת התעופה.

1) תנאים מיוחדים להטסת כבודה רשומה בטיסות של חברת התעופה:

סוג הנוסעים

תנאיי הטסה

תינוקות (ילדים בגיל עד לשנתיים)

נורמה להטסה חינמית של כבודה רשומה – 1

מקום: משקל מקסימאלי – עד ל-10 קילו \ בכום של שלושה מדדים (אורך, רוחב וגובה) לא יותר מ-115 ס"מ (45 אינטש) + עגלת ילדים קטנה אחת אשר מתקפלת או עריסה אחת או כיסא לתינוק למכונית אחד ללא תלות במחלקת שירות.

הערה: כיסא לתינוק למכונית צריך להיות מותר לשימוש ברכב אוויר. התאמה של כיסא לתינוק למכונית לטיסות צריכה להיות מאושרת בתג מתאים על הכיסא. הכיסא צריך להיות במצב תקין וצריכות להיות בו חגורות ביטחון. גודל של מקום הישיבה לא יעלה על 42X42 ס"מ (16.5X16.5 אינטש).

 עריסות לתינוקות להטסת תינוקות מגישים רק במטוסים רחבי גוף שמשתמשים בהם בטיסות למרחקים גדולים של חברת התעופה. כדי להשתמש בשירות זה להטסת תינוק צריך להגיש בקשה מתאימה בעת הזמנת הטסה. בכל טיסות אחרות חברת התעופה לא נותנת עריסות לתינוקות להטסת תינוקות.

אם הנוסע טס עם עריסת תינוקות משלו, אסור להשתמש בה בעת טיסה. מותר להשתמש בה רק לפני עלייה למטוס ולאחר ירידה ממטוס. בתוך מטוס העריסה צריכה להתמקם במדפים לכבודה.

נוסעים עם הגבלות פיזיות

אפשר להטיס בחינם עגלת נכים אחת וציוד סיוע אחר שבו הנוסע תלוי באופן פיזי, ללא תלות במחלקת שירות.

ציוד ספורט

ציוד ספורט כפוף לאותן נורמות של הטסה חינמית שפועלות לכבודה רשומה רגילה בהתאם לתעריף שבפועל.

כלי נשק ותחמושת

כלי נשק כפופים לאותן נורמות של הטסה חינמית שפועלות לכבודה רשומה רגילה בהתאם לתעריף שבפועל. מכיל עם תחמושת לא יעלה על משקל של 5 קילו.

כלי מוזיקה

כלי מוזיקה כפופים לאותן נורמות של הטסה חינמית שפועלות לכבודה רשומה רגילה בהתאם לתעריף שבפועל

חיות

הטסת חיות תמיד יתבצע תמורת תשלום

יוצא מן הכלל: כלבי עובדים מאומנים מיוחדים שמבצעים תפקיד ליווי לנוסעים עם הגבלות פיזיות מוטסים בחינם.

2) תשלום עבור הטסת כבודה מיותרת בכל טיסות של חברת התעופה נקבע על ידי חברת התעופה.

חברת התעופה רשאית לגבות דמי שירות עבור רישום תשלום לכבודה מיותרת.

אם כבודה רשומה מיותרת כפופה למספר תשלומים עם פרמטרים שונים של העלאת נורמות להטסת כבודה, על הנוסע לשלם את העלות של כול התשלומים.

13.4.2. נורמות להטסה חינמית של כבודה לא פועלים על:

חפצי הנוסעים, ללא תלות בסוג ובשם שלהם, שגידלם לא מתאימים לפרמטרים שנקבעים בסעיפים 13.2.3, 13.4.1. של החלק;

טלוויזיות, מכשירי הקלטה, מכשירי רדיו וציוד אלקטרוני אחר שמשקל ליחידה אחת יעלה על 12 ק"ג;

פרחים, צמחים, עשבי מאכל, צמחים יבשים, ענפי עצים ושיחים שמשקלם בסך הכול יעלה על 5 ק"ג;

משלוחים שלא בליווי של שליחים מיוחדים;

חיות (חיות בית או חיות בר) ציפורים, דבורים ובעלי חיים אחרים, חוץ ממקרים שנקבעים בכללים אלה;

נוסעים שאין להם כבודה רשומה בהתאם לכללים של התעריף שבפועל.

13.4.3. חברת התעופה רשאית להרחיב את רשימת החפצים שלא כפופים לנורמות של הטסה חינמית של כבודה.

13.5. הערך המוצהר של הכבודה

13.5.1. נוסע רשאי להצהיר על הערך של כבודתו טרם התחלת רישומה והטסתה, אם חברת תעופה מסכימה להטיס כבודה רשומה עם הערך מוצהר.

13.5.2. יש להצהיר את ערך הכבודה שתוטס לכל יחידת כבודה בנפרד. במקרה של הצהרת ערך של כבודה רשומה נוסע חייב לשלם תשלום לפי תעריף רלוונטי לפני שעת קבלת כבודה רשומה כזאת להטסה מצד חברת התעופה.

13.5.3. בתור אישור של תשלום עבור הטסת כבודה רשומה עם ערך מוצהר חברת התעופה מנפיקה לנוסע כתב קבלה למיני אגרות (MCO) או קבלה על תשלום הטסת כבודה (EBT), או EMD.

במסמכים הנ"ל יירשמו מסלול הטסת כבודה בעלת ערך, מספר תג הכבודה, שם ושם המשפחה של הנוסע (של בעל כבודה רשומה בעלת ערך מוצהר).

13.5.4. הערכת כבודה מבוצעת על ידי מומחה של לשכת המסחר מתאימה, ובכן יש לעשות רשימה של חפצים בעלי ערך בכבודה בארבעה עותקים זהים, העתק הרביעי נשאר בלשכה.

העותקים של רשימת חפצים מוערכים ייחתמו על ידי מומחה מוסמך ועל ידי בעל הכבודה ויאושרו בחותמת של הלשכה.

עתק ראשון של רשימת חפצים מוערכים נשאר אצל בעל הכבודה, עתק שני יישלח לחברת התעופה (לנציג מוסמך שלה), עתק שלישי יצטרף לכבודה בעלת ערך בנמל התעופה של המראה לאחר בדיקת נוכחות של חפצים בעלי ערך בתוך כבודה (אם הם מתאימים לשימה המאושרת).

הכבודה בעלת ערך (יחידה של כבודה) בנוכחות של בעל הכבודה ושל נציג מוסמך של חברת התעופה יינעל, ייארז בסרט על ידי מארז בנמל ההמראה, ובנוכחות של צדדי הסכם על הטסת כבודה עם ערך מוצהר יישלח בדלפק לרישום נוסעים וכבודה (יירשם) ומתקבל להטסה על ידי חברת התעופה.

13.5.5. במקרה של איבוד כבודה כזאת, חברת התעופה נושאת אחריות אשר לא יותר מסכום הערך המוצהר אלא אם חברת התעופה יוכיח שהסכום שאותו דורש הנוסע הוא יותר גבוה מאשר התעניינות אמיתית של הנוסע בהטסת הכבודה.

13.5.6. נוסע גם רשאי לחתום על הסכם ביטוח נוסף של כבודה שלו טרם התחלת רישומה והטסתה בחברת ביטוח כלשהו לפי בחירתו.

13.6. דרישות לאריזת הכבודה

13.6.1. לכל יחידת כבודה צריכה להיות אריזה אמיתית ראויה שתספק שמירת הכבודה בעת הטסה ועיבוד ויימנע מלגרום נזק לנוסעים, לצוות המטוס, לגופים שלישיים, לרכב אוויר, לכבודה של נוסעים אחרים או לרכוש אחר וגם ישלול את האפשרות של גישה חופשית או בשוגג אל תוכן כבודה של אנשים אחרים.

כבודה שלא תתאים לתנאיי הסעיף הזה לא תתקבל להטסה.

שמישות ואמיתיות של אריזת כבודה ייקבע על ידי חברת התעופה.

13.6.2. כבודה שיש לה פגם חיצוני אשר לא משפיע על שלמותה בעת הטסה ועיבוד ולא יגרום נזק לנוסעים, לצוות המטוס, לגופים שלישיים, לרכב אוויר, לכבודה של נוסעים אחרים או לרכוש אחר יכולה להתקבל להטסה בתור כבודה רשומה בתנאי הסכמה מצד חברת התעופה. על נוכחות הפגמים ועל אופי שלהם יש לעשות כתב ראוי בקבלה (תג) של כבודה על ידי חברת התעופה או על ידי סוכן לשירות שלה והנוסע עצמו גם כן צריך לאשר את זה.

13.6.3. חברת התעופה או סוכן לשירות שלה אינם רשאים לדרוש מנוסע לארוז את כבודתו באריזה נוספת.

13.7. הגבלות בקבלה להטסה חפצים בתור כבודה רשומה וכבודת יד

13.7.1. אסור להטיס בתור כבודה חפצים כדלקמן:

מוצרים, חפצים, נוזלים ודברים אחרים אשר יכולים לגרום נזק לבריאות של נוסעים, לביטחון הטיסה או לרכוש של חברת התעופה או של נוסעים אחרים בעת טיסה, ובין היתר, גזים דחוסים - דליקים או שאינם דליקים או רעילים, גז טבעי, פרופאן, בוטאן, חמצן, בלוני צלילה הטעונות; חומרים חמוצים - חומצות, אלקלי, סוללות, כספית ומכשירים המכילים כספית; חומרי נפץ - תחמושת, זיקוקין, זיקוקי תאורה, זיקוקי אות; נוזלים ומוצקים דליקים, נוזל למציתים ולחימום; חומרים רדיואקטיביים; תיקים וילקוטים עם מכשיר התרעה משולב; אוקסידנטים - מלבינים, מי חמצן; רעל - ארסן, ציאניד, חומרי הדברה, קוטלי עשבים; חומרים מזהמים - חיידקים, וירוסים; חפצים וחומרים מסוכנים אחרים - חומר מגנטי, חומרים קורוזיביים וחומרים עם ריח חזק יציב וגם כל חומרים וחפצים אחרים אשר נקבעים ב-"נוהל טכני לביטוח הטסת מטען מסוכן", ICAO, Doc. 9284-AN/905, מפני שחומרים וחפצים כאלה אסורים להטסה במטוסים אזרחיים;

מוצרים, חפצים ותרופות אשר הטסתם אסורה או מוגבלת לפי חוקה של כל מדינה שמשטחה או דרך שטחה תתקיים הטיסה;

חפצים אשר לא מתאימים להטסתם בגלל אופי, משקל, גודל, צורה או ריח שלהם. בלוני גז, מחסניות לאקדחי גז אסורים להטסה בטיסות אזרחיות.

13.7.2. אסור להטיס חיות וציפורים בין אם חם חיים או מתים, חוץ ממקרים שנקבעו בכללים האלה.

13.7.3. המטיס לא נושא שום אחריות על:

חפצים שבירים ופריכים ודברים אשר עלולים להישבר או להתקלקל בקלות, מכשירים אלקטרוניים (מצלמות ומכשירי וידאו, מחשבים, מנשאי מידע וכולי), תוכנות מחשב, כסף, מפתחות, תכשיטים (אבנים ומתחת יקרות וחצי-יקרות וכדומה), משקפיים, חפצים עתיקים, דברי אומנות, תמונות, מוצרי פרווה, תיעוד טכני, מסמכים עסקיים, ניירות ערך, תרופות שנוסע זקוק בהן בעת נסיעה, תיעוד רפואי, תעודות זהות ותעודות מזהות אחרות, חפצים ייחודיים או דברים שאי-אפשר להחליף, דברי ערך אחרים.

 יש להטיס דברים וחפצים הנ"ל בתור כבודת יד באחריות של נוסע או – גם באחריות מלאה של נוסע – בכבודה רשומה או במטען.

סיגריות אלקטרוניות, סוללות ליתיום, תרופות (בכמות שצריכה לטיסה ואשר לא אסורים להטסה) יש להטיס בכבודת יד.

13.7.4. בהתאמה מוקדמת עם חברת התעופה (לא יותר מאוחר מיממה לפני שעת המראת הטיסה) מותר להטיס בתור טען או מטען רשום בכמות מוגבלת ובתנאים מסוימים נשק חם ותחמושת אליו, קרח יבש עם שמירת כל דרישות של ІАТА ושל חוקת אוקראינה לגבי הטסת מטען מסוקן.

 את כל מיני תחמושת (ציוד צבאי, ציוד ספורט, ציות ציידים, ציוד תיירים וכולי), תחמושת וכלי נשק אחרים, כולל גם כלי נשק עתיקים קרים או חמים, חפצים דוקרים וחדים יש להטיס בכבודה רשומה או במטען.

כמות של תחמושת ואבק שריפה להטסה על ידי גופים פיזיים בתור כבודה לא תעלה על משקל:

תחמושת בשביל נשק חם של קליבר כלשהו             5 קילו

אבק שריפה נטול עשן ומוצרים ממנו                      5 קילו

אבק שריפה עם עשן                                            5 קילו

מוצרים מאבק שריפה עם עשן                               5 קילו

נפצים                                                               5 קילו

חפצים כאלה צריכים להיות נבדקים על ידי מומחים מוסמכים ונארזים בצורה ראויה. יש להטיס אותם עם רישום של מסמכים רלוונטיים שמאשרים הוצאה\הכנסה\טרנזיט למדינת יעד.

נוסע הוא איש שנושא אחריות על תוצאות של ביצוע לא ראוי של כל הליכים נ"ל.

13.7.5. נוסע רשאי להכניס לכבודה רשומה:

הפריטים הביתיים שלו, משקאות חריפים, מוצרי מזון, ציוד רפואי שאינו רדיואקטיבי וחפצים לאספקת צרכים בסיסיים, כולל את מיכלים אירוסולים למטרות רפואיות וכל דברים וחפצים אחרים שמותרים להטסה על ידי מוסדות פיקוח מוסמכים בגודל וכמות נקבעים בהתאם להוראות של "נוהל טכני לביטוח הטסת מטען מסוכן", ( ICAO, Doc. 9284-AN/905).

13.7.6. חברת התעופה יכולה בהתאם לרצונו של נוסע להטיס דברים (חפצים) שנקבעו בסעיפים 13.7.1, 13.7.5 של החלק בתור כבודה שלא טסה יחד עם נוסע (בתור מטען) בכפוף להוראות של סעיף 13.7. של הכללים האלה.

13.7.7. חברת התעופה יכולה להרשות הטסת תרופות בכמות דרושה בכבודת יד אם הנוסע מאשר צורך לקבל את התרופות בעת טיסה.

13.8. זכות לסרב לקבל כבודה להטסה

13.8.1. חברת התעופה רשאית לסרב לקבל להטסה כבודה בתור כבודה רשומה אם היא לא נארזת באופן ראוי במזוודות עם מנעולים או למיכלים אחרים מתאימים אשר דרושים להסעה בטוחה ולעיבוד באמצעות של דרכים רגילים לעיבוד כבודה (מטען).

13.8.2. חברת התעופה רשאית ויכולה לסרב להטיס כבודה מהתחלת המסלול או נקודה בינונית של מסלול אם היא יגיע למסכנה על בסיס מסמכים מתאימים שכבודה כזאת יכולה לכלול חפצים או חומרים אסורים.

חברת התעופה אינה חייבת לקחת תחת פיקוחה ולשאת אחריות על חפצים או מוצרים שהיא סירבה לקבל להטסה בתור כבודה.

13.8.3. בהתאם לרצון של נוסע חברת התעופה יכולה להטיס חפצים שנקבעים בסעיפים 13.7.1, 13.7.2 ו-13.7.4 של החלק בתור כבודה שלא טסה יחד עם נוסע (בתור מטען) בכפיפות להוראות של סעיף 13.12. של החלק.

13.8.4. את הכבודה הרשומה של נוסע אשר לא הגיע לעלייה למטוס יש להוריד ממטוס בכל מקרה.

13.9. זכות לבדיקה

13.9.1. לשם אספקת ביטחון של טיסה ולמען בחינת חפצים אשר נקבעו בסעיפים 13.8.1 – 13.8.4 של החלק, חברת תעופה רשאית לדרוש מנוסע לעבור בדיקת ביטחון שתבוצע על ידי שירות לביטחון של חברת התעופה ושל נמל התעופה ולהגיש כבודה לבדיקה וגם כן רשאית לבדוק או לערוך בדיקת כבודה ללא נוכחות של נוסע.

אם נוסע לא מסכים לבצע דרישה כזאת, חברת תעופה יכולה לסרב להטיס את הנוסע (את כבודתו).

13.9.2. חברת תעופה לא נושאת אחריות על נזק שנגרם לנוסע או לכבודתו במקרה של הופעה בעת בדיקת רנטגן או בדיקה אחרת של חפצים שאסורים להטסה אלא אם הנזק נגרם עקב רשלנות של חברת התעופה.

13.10. כבודת עודף, כבודה לא סטנדרטית וכבודה מגושמת

13.10.1. כבודה מיותרת וכבודה מגושמת שמשקלו יעלה על 23 קילו אך לא יותר מ-32 קילו (יחידה אחת) מתקבלת להטסה לפי בקשתו של נוסע ובתנאי של הסכמה מצד חברת תעופה אם יש במטוס מיכל חופשי להטסה וגם בתנאי שהנוסע ישלם הטסת כבודה כזאת חוץ ממקרים כאשר הטסת כבודה כבר הותאם עם חברת התעופה ושולם מראש.

13.10.2. נוסע צריך לשלם על הטסת כבודה מעל נורמה מקסימאלית שנקבעה על ידי חברת התעופה להטסת כבודה חינמית לפני התחלת הטסתה. מידע ודרישה לגבי תשלום יתר הכבודה יוגשו על ידי חברת התעופה (על ידי סוכן למכירות ו\או סוכן לשירות) בעת הזמנת מקום לטיסה ורישום הנוסע.

13.10.3. סוגים מיוחדים של כבודה כגון למשל ציוד טכני, ציוד ספורט, כלי מוזיקה, כלי נשק ותחבושת וגם כבודה מגושמת, חיות וציפורים מתקבלים להטסה רק בתנאי של הסכמה קדמית מצד חברת התעופה ואם יש במטוס מיכל חופשי להטסה ותנאים מתאימים להטסת כבודה כזאת.

13.10.4. נוסע חייב להתאים לכל דרישות מיוחדות שנקבעו על ידי מוסדות בדיקה ולהתאים לכל תנאיי הטסת כבודה כזאת וגם לשלם הטסת כבודה לפי נורמות נקבעות על ידי חברת תעופה.

13.10.5. אם אין אפשרות להטיס כבודה לא סטנדרטית וכבודה מגושמת בתור כבודה רשומה, נוסע חייב לרשם בזמן את הכבודה כזאת להטסה בתור מטען.

13.11. הסדר תשלום עבור הטסת כבודה

13.11.1. נוסע חייב לשלם עבור הטסת כבודה בהתאם לתעריף שבפועל ביום של רישום כתב קבלה על תשלום הטסת כבודה (ЕВТ) או הנפקת МСО או EMD וביום המראת הטיסה לפי כרטיס טיסה.

נוסע יכול לבצע את התשלום הנ"ל מראש או בנמל התעופה בעת רישום לטיסה.

13.11.2. אם במקום המראת טיסה נוסע הגיש להטסה כבודה בכמות יותר נמוכה מזאת ששילמו עבורה אז הבדל בין משקל ששולם ומשקל אקטואלי יוחזר לנוסע.

אם במקום המראת טיסה נוסע הגיש להטסה כבודה בכמות יותר גדולה מזאת ששילמו עבורה אז הכבודה יתקבל להטסה לאחר שהנוסע יבצע תשלום נוסף מתאים.

13.11.3. במקרה של עומס יתר של המטוס או אם אין מקום חופשי להטסה, חברת תעופה רשאית להודיע על כך לנוסע ולשלוח את כבודתו בטיסה הבאה שלה או בטיסה של מסיע אחר.

חברת התעופה בעצמה יבחר בכבודה שיוטס בטיסה הבאה שלה או בטיסה של מסיע אחר.

13.11.4. חברת תעופה רשאית לסרב להטיס את כבודתו של נוסע אם הוא לא שילם תעריפים ועמלות שנקבעו על ידי חברת תעופה.

13.12. כבודה שנשלחת לבד

13.12.1. בהתאם לרצונו של נוסע ולפי הסכמה של חברת התעופה, כבודה של נוסע יכולה להירשם בתור כבודה שנשלחת לבד כלומר מטען.

13.12.2. כבודה שנשלחת לבד מתקבלת להטסה בין אותן הנקודות שביניהן הנוסע טס, בהתאם לכרטיס טיסה ורק לאחר רישום מכס וכל רישום אחר של המטען על ידי הנוסע עצמו.

13.12.3. הטסת כבודה שנשלחת לבד יירשם על ידי נוסע מראש בהנהלת הטסות מטענים של חברת התעופה. למטען כזה שיתקבל להטסה מנפיקים כתב הטסת מטען.

הטסת המטען הנ"ל מתבצע בהתאם לכללי הטסת מטענים. תשלום עבור הטסת מטען כזה יתבצע על ידי הנוסע לפי תעריפים להטסת מטענים שנקבעו על ידי חברת התעופה.

13.13. כבודת יד (כבודה שלא רשומה)

13.13.1. בתור כבודת יד מתקבלים חפצים שמתאימים למשקל וגודל שנקבעו על ידי חברת התעופה ועקב כך הם יכולים להתמקם בביטחון בתא הנוסעים של מטוס במדפי כבודה או תחת המושב. גודל של כבודת היד לא יעלה על מידה אשר נכללת אורך 55 ס"מ, רוחב 40 ס"מ וגובה 20 ס"מ כלומר לא יותר מ-115 ס"מ (45 אינטש) ועל משקל של 7 קילו. אסור למקם כבודת יד וחפצים שמותרים להטסה בכל מעברים של תא הנוסעים במטוס.

13.13.2. חפצים אשר לא מתאימים לדרישות שנקבעו על ידי חברת התעופה לגבי גודל ומשקל של כבודת יד או שלא מותרים להטיס בתא הנוסעים של מטוס נחשבים ונרשמים בתור כבודה רשומה.

13.13.3. כבודת יד לא צריכה לכלול חפצים ודברים דוקרים ודקים: סכינים, מספריים, מחטים, שפודים ודברים דוקרים ודקים אחרים.

גם-כן אסור להכניס למטוס בכבודת יד נוזלים, השעיות, קרמים, משחות שנפח שלהם יותר מ-100 מ"ל (גרם) במיכל אחד.

נפח כללי של החומרים הנ"ל בכבודת יד של נוסע שכל אחד נמצא במיכל שפחות מ-100 מ"ל (גרם) לא יעלה על 1ליטר (1 קילו) לנוסע אחד.

ובכן הוראות לגבי כמות חפצים ודברים ונפח של חומרים (שלא אסורים להטסה) בכבודת יד לנוסע אחד יכולות להשתנות על ידי מוסד מוסמך לענייני רכב אוויר אזרחי.

13.13.4. כבודת יד במשך כל טיסה תהיה תחת פיקוח, שמירה ואחריות של נוסע.

13.13.5. נורמות להטסת כבודת יד

מחלקת שירות

נורמות שבפועל

ללא תלות במחלקת שירות

יחידה אחת של כבודת יד במשקל עד 7 קילו וגודל עד 55X40X20 ס"מ

ללא תלות במחלקת שירות

אם נוסע טס עם תינוק (בגיל עד שנתיים) הוא רשאי להטיס בתא הנוסעים בנוסף תיק אחד (לכל תינוק) במשקל עד 5 קילו ובגודל עד 55X40X20 ס"מ עם בגדים, כלי רחיצה, צעצועים קלים ומזון מיוחד שיכול להיות צורך בהם בעת טיסה.

בנוסף לכבודת יד עיקרית בתא הנוסעים של מטוס אפשר להטיס חפצים הבאים שנוסע מחזיק בידיו ולא מכניס לכבודה:

- תיק של אישה או של גבר;

- תיק לניירות;

- עיתונים או ספרים לקריאה בעת טיסה;

- מזון לתינוקות שיש צורך בו בעת טיסה;

- מקל או מטרייה אחת;

- יחידה אחת של מעיל;

- מצלמה קטנה או משקף;

- מחשב נייד;

- זוג קביים;

- עריסת תינוק לנסיעות (אם נוכח תינוק בגיל עד שנה אחת).

סך הכול משקל של החפצים הנ"ל לא יעלה על 5 קילו.

13.13.6. נורמות ותנאים להטסת כבודה רשומה וכבודת יד ונורמות להטסת כבודה רשומה עודפת וכבודת יד יכולות להשתנות. כל מידע מתאים על כך יופיע לגישת הנוסעים באתר אינטרנט של חברת התעופה.

שימו לב: מידע מעודכן לגבי נורמות והגבלות שצוינו לעיל בסעיף 13.13.6 נגישים כאן: https://www.flyuia.com/il/he/information/baggage.

חלק XIV. הטסת סוגי כבודה מסוימים

14.1. הטסת כבודה בתא הנוסעים של מטוס

14.1.1.לפי רצון של נוסע ובהתאמה עם חברת התעופה בתא הנוסעים של מטוס אפשר להטיס כבודה (חפצים) של נוסע שדורשים זהירות מיוחדת בעת הטסה או תנאיי עיבוד מיוחדים (חפצים שבירים ופריכים ודברים אשר עלולים להישבר או להתקלקל בקלות, מצלמות ומכשירי וידאו, דוגמאות של מכשירים, כלי מוזיקה, פלאפונים, מחשבים, מכשירים אלקטרוניים ואופטיים אחרים וכולי.

14.1.2. חפצים שנחשבים על ידי נוסע לדברים אשר אי אפשר להטיס אותם בתא מטען של מטוס מתקבלים להטסה בתא נוסעים רק בתנאי של התאמה מראש עם חברת התעופה.

הטסת חפצים כאלה ישולם על ידי הנוסע בהתאם להוראות של חברת התעופה ובתלות בכמות מקומות שדרושים להטסת החפצים.

14.1.3. משקל של יחידה אחת של כבודה לא סטנדרטית שמטיסים אותה בתא הנוסעים של מטוס לא יעלה על 80 קילו וגודלו לא יעלה על: גובה 115 ס"מ, אורך 65 ס"מ, רוחב 45 ס"מ שייתן אפשרות למקם את הכבודה במושב(י) נוסעים נפרד(ים).

אריזת כבודה שמטיסים אותה בתא הנוסעים של מטוס צריכה להיות עם קצוות מעוגלים כדי למנוע פגיעה של נוסעים וכדי לא לגרום נזק לרכוש של נוסעים ולציוד של מטוס וצריכה גם להתאים לנורמות סניטריות.

כבודה כזאת צריכה להיות מחוברת באופן ראוי במושב(י) נוסעים.

14.1.4. הגעת כבודה שיוטס בתא הנוסעים של מטוס, העלאה, מיקום בתא הנוסעים של מטוס, הורדה והסעה במסגרות של מסופי נמל תעופה יתבצע באחריות של נוסע ובהתאם להזמנה שלו מראש בתנאי של תשלום השירות במחלקות רלוונטיות של נמל התעופה.

14.2.הטסת חיות

14.2.1. חברת התעופה מטיסה חיות בית שלא גורמות סכנה פוטנציאלית לנוסעים, לצוות המטוס ולא משפיעים הל ביטחון הטיסה.

14.2.2. הטסת חיות בית יתבצע בתנאי של קבלת אישור מחברת התעופה על ידי נוסע בעת ביצוע הזמנה לפני התחלת הטסה.

כל חיות צריכות להימצא באופן ראוי בכלובים או במיכלים, לנוסע צריכים להיות תעודות חיסון, אישורים על מצב בריאות ואישורים על הכנסה למדינת יעד או למדינת טרנזיט.

חיות צריכות להיות נקיות, מסודרות ולא צריך להיות להם ריח לא נעים.

חברת התעופה רשאית לקבוע דרך הטסה ולהגביל מספר חיות שמותר להטיס בטיסה אחת.

14.2.3. הטסת חיות בית אשר מתקבלים על ידי חברת התעופה לתא הנוסעים של מטוס או בתור כבודה רשומה יחד עם מיכל ומזון ישולם בתור שירות נוסף שעבורה נוסע צריך לשלם תעריף שנקבע על ידי חברת התעופה.

בתא הנוסעים של מטוס מותר להטיס ללא תשלום:

כלבי עובדים בליווי של מומחה לכלבים, כלבי נחייה לאנשים עיוורים וחירשים וגם מיכלים ומזון לחיות כאלה.

אצל כלב נחייה \ כלב עובדים גדול צריך להיות צווארון ומחסום והוא חייב להיות קשור לכיסא היישר לרגליו של הנוסע או המטפל.

14.2.4. במקרה של הטסת חיות בית נוסע נושא אחריות מלאה על חיות שלו וגם אחריות על הגשת תעודה דרושה, אישור וכל מסמך אחר שנקבע בחוקים שבפועל ובהוראות של מדינות יציאה ויעד.

חברת התעופה לא נושאת אחריות על פגיעה, איבוד, עיכוב, מחלה או פטירה של חיות כאלה במקרה של סירוב הכנסתן למדינת יעד או למדינת טרנזיט אלא אם נזק כזה נגרם עקב רשלנות של חברת התעופה.

14.2.5. חיות בית שמקלן יחד עם מיכל הטסה יעלה על 8 קילו יוטסו רק בתא כבודה או בתא מטען של מטוס חוץ מכלבי הנחייה וכלבי עובדים מאומנים באופן מיוחד.

14.2.6. אם נוסע לא מבצע דרישות של סעיפים 14.2.1, 14.2.2 של החלק, חברת התעופה רשאית בעת רישום הנוסע לפי שיקול דעתה לקבל החלטה סופית לגבי הטסה או סירוב הטסה של חיות.

חלק XV. לוח זמנים

15.1.1. טיסות סדירות מתבצעים בהתאם ללוח זמנים של מטוסים שנערך על ידי חברת התעופה ופורסם במערכות אוטומטיות להזמנת כרטיסים ובאתר אינטרנט של חברת התעופה. חברת התעופה ברצונה יכולה להוציא לוח זמנים לטיסות לשם פרסום מידע לקהל רחב.

חברת התעופה מאשרת שמידע אשר היא פרסמה או נתנה לפרסום במערכות אוטומטיות להזמנת כרטיסים אחרות הינו מידע מעודכן, מדויק ומלא.

15.1.2. טיסות צ'רטר (טיסות שאינן סדירות) מתבצעות על בסיס הסכם צ'רטר (שכירת מטוס) בין חברת תעופה לבין מפעיל תיירים.

הטיסות הנ"ל מתבצעות על ידי חברת תעופה במשך יום שנקבע בהסכם צ'רטר שהוזמנו על ידי מפעיל תיירים לטיסה אחת או למספר טיסות להטסת נוסעים וכבודה.

15.1.3. חברת התעופה לא נושאת אחריות על שגיאות וטעויות בלוח זמנים או בלוחות שפורסמו לגבי טיסות של מסיעים אחרים.

15.1.4. שעת המראת טיסה וסוג של מטוס שנקבעו בלוח זמנים או בלוחות טיסות אחרים שפורסמו ובמסמכי הטסה של חברת התעופה אינם מחייבים את חברת התעופה ואינם חלק מחויב של הסכם הטסה חוץ משעת המראת טיסה שנקבע בכרטיס טיסה.

חברת התעופה רשאית לשנות לוח זמנים לטיסות ושעת המראת טיסה ועל כך היא צריכה להודיע לנוסעים בזמן.

15.1.5. חברת התעופה רשאית להחליף סוג של מטוס ללא הודעה על כך לנוסע.

15.1.6. חברת התעופה וגורמים לשירות קרקע (מפעילי נמל התעופה) חייבים לספק לנוסעים בנמל התעופה מידע ויזואלי או אקוסטי לגבי:

שעת המראה של מטוס;

מקום, שעת התחלה ושעת הסיום של רישום לטיסה;

מקום, שעת התחלה ושעת הסיום של עלייה למטוס;

עיכוב או ביטול של טיסה וסיבות של עיכוב או ביטול של טיסה.

חלק. XVI. ביטול ועיכוב של טיסות

16.1.חברת התעופה רשאית לעכב או לבטל טיסה הן מסיבות מסחריות והן מסיבות שלא תלויות בה

16.2. חברת התעופה חייבת לנקוט כל אמצעים אפשריים כדי להימנע מעיכוב בהטסת נוסעים וכבודה.

16.3. במקרה של נסיבות יוצאי דופן חברת התעופה רשאית ללא הודע לנוסע לבטל או לעכב טיסה או לבטל הזמנה שהייתה מאושרת קודם.

במקרים אחרים חברת התעופה או סוכנים למכירות שלה חייבים להודיע לנוסעים על עיכוב או ביטול טיסה לא יותר מאוחר משלוש שעות לפני התחלת הרישום.

16.4. במקרה של עיכוב טיסה חברת תעופה באופן עצמאי או דרך וגורם לשירות קרקע (מפעיל נמל התעופה) מודיע לנוסעים באמצעים אפשריים בנמל התעופה של המראה כל 30 דקות על זמן משוער של עיכוב הטיסה ועל שעה משוערת של המראתה.

חלק XVII. זכויות הנוסע לקבל פיצויים במקרה של סירוב להטיסו, של ביטול או של עיכוב טיסה ממושך

17.1. סדר הפעלת תשלומי פיצוי

17.1.1. הוראות של חלק זה הינם בתוקף לנוסעים של טיסות סדירות וטיסות צ'רטר שאותם סירבו להטיס נגד רצונם או שטיסה שלהם הייתה מבוטלת או מעוכבת, בתנאי שלנוסע יש הזמנה מאושרת לטיסה מתאימה ושהוא הגיע לעבור רישום בזמן שנקבע בהוראות של חברת התעופה ושנרשם בכתב (כולל גם אמצעים אלקטרוניים) או, אם שעת הרישום לא נרשם, לא יותר מאוחר מ-45 דקות לפני שעת המראת טיסה נרשמת או אם הוא הזמין מקום לטיסה שהיה מעוכב או מועבר על ידי חברת התעופה לטיסה אחרת, ללא תלות בסיבות.

17.1.2. הוראות החלק אינם בתוקף לנוסעים שטסים בחינם או בכרטיס עם עלות נמוכה שלא נגישה לנוסעים אחרים באופן ישיר או בעקיפין.

אומנם הוראות החלק הינם בתוקף לנוסעים שקיבלו כרטיסים מחברת התעופה בהתאם לתוכנית נאמנות לנוסעים שטסים לעיתים קרובות ושהינם חברי "פנורמה קלב" של חברת התעופה ולנוסעים שטסים עם כרטיסי פיצוי.

17.1.3. במקרה אם חברת התעופה משלמת פיצויים או מספקת שירותים שמקבעים בחלק זה, את אף אחת מהוראות של החלק אי אפשר להבין כך שחברת התעופה מודה באשמתה או מגבילה את זכויותיה לדרוש פיצויים בהסדר רגרסיבי מגוף כלשהו, כולל גם גופים שלישיים בהתאם לחוקה של מדינת המראה\יעד של הטיסה שבפועל.

17.1.4. במקרה של הופעת התחייבויות לגבי נוסעים בטיסה שמתבצעת על בסיס הסכם "אינטרליין" (על הכרה צדדית למסמכי הטסה "Interline" ) או הסכם "קוד-שרינג" (על טיסות בהפעלת משותפת " Сodesharing "), אחריות על אספקת שירות ועל תשלום פיצויים מוטלת על מסיע ריאלי (מפעיל) שבאשמתו התרחשה הטסה לא ראויה.

אם כמות נוסעים שיש להם הזמנה מאושרת תעלה על כמות מקומות שיש במטוס של מסיע הסכמי, אחריות על אספקת שירות ועל תשלום פיצויים מוטלת על מסיע הסכמי שביצע מכירת כרטיסים מיותרת.

17.1.5. תשלום פיצויים שנקבע בחלק זה מתבצע בהתאם לפניית נוסע במקרה אם הוכיחו עובדה של אשמה ישירה של חברת התעופה בסירוב הטסה, בביטול או בעיכוב ממושך של טיסה.

17.1.6. מרחקים שנקבעו בחלק זה נמדדים לפי שיטה "אורתודרומית" למדידת מסלול.

17.2. פיצויים לנוסע במקרה של סירוב להטיס.

17.2.1. במקרה אם לחברת התעופה יש סיבות לצפות לסירוב להעלות נוסע לטיסה, היא קודם מבצעת סקר כדי למצוא נוסעים שמוכנים לוותר על הזמנה מאושרת שלהם תמורת פיצויים שיותאמו בין בין הנוסע שברצונו החופשי מוותר על העלאה לטיסה לבין חברת ה תעופת.

17.2.2. חוץ מתשלום פיצויים, חברת התעופה מציע לנוסע לבחירתו:

1) פיצויי עלות הטסה במשך שבעה ימים שיושלמו במזומן, בהעברה בנקאית אלקטרונית, בהוראה בנקאית, בצ'ק בנקאי או בשובר אלקטרוני או, אם יש הסכמת הנוסע שמאושרת בכתב, בצורה של המחאות נוסעים – עלות מלאה של כרטיס במחיר שבו הוא היה נרכש, על חלק כרטיס שלא השתמשו בו ועל חלק או חלקים של כרטיס שהשתמשו בהם אם הטיסה כבר לא מספקת צורכים הנוסע וגם, במקרה צורך, לספק הטסת חזרה למקום התחלת הנסיעה באפשרות הראשונה;

2) שינוי מסלול הטסה שמתבצע בהתאם לתנאיי הטסה מתאימים:

עד למקום יעד סופי באפשרות הראשונה או,

לפי רצונו של הנוסע עד למקום יעד סופי יותר מאוחר אם יהיו מקומות פנויים בטיסה.

17.2.3. הסעת הנוסע מנמל התעופה שבו התרחש סירוב בהטסה לנמל התעופה שממנו מתחיל מסלול אלטרנטיבי אשר מוצע על ידי חברת התועופה, ומנמל התעופה של הנחתה אלטרנטיבית לנמל התעופה שאליו הנוסע היה מגיע אילו לא סירבו להטיסו, מתבצעת על חשבון של חברת התעופה.

17.2.4. אם אין נוסעים אשר מסכימים ברצונם החופשי לוותר על נסיעה בטיסה או שכמות נוסעים כאלה לא מספיקה, חברת התעופה רשאית לסרב להטיס נוסע נגד רצונו.

17.2.5. אם סירבו להטיס נוסע נגד רצונו, חברת התעופה משלמת פיצויים בגדול כזה:

250 אירו – לטיסות במרחק עד ל-1500 ק''ם,

400 אירו – לטיסות במרחק בין 1500 ל-3500 ק''ם,

600 אירו – לטיסות במרחק מעל 3500 ק''ם.

לקביעת המרחק מתבססים על נקודה אחרונה שבו סירוב להטיס או ביטול הטיסה (שהיתה מתוכננת ושבה הוזמן לפחות מקום אחד) יגרום לעיכוב הגעת נוסעים בשעה מתוכננת.

17.2.6. חברת התעופה רשאית להקטין את גודל הפיצוי שנקבע בסעיף 17.2.5. של החלק ב-50% אם היא מציעה לנוסע החלפת מסלול הסעה למקום היעד שלו בטיסות אלטרנטיביות, ששעת הגעה שלהן לא תעלה על שעה מתוכננת ל:

שעתיים – לטיסות במרחק עד ל-1500 ק''ם,

3 שעות – לטיסות במרחק בין 1500 ל-3500 ק''ם,

4 שעות – לטיסות במרחק מעל 3500 ק''ם.

17.2.7. חברת התעופה לא משלמת פיצוים, אם:

1) סירוב להטיס קרה אם הנוסע:

- הגיע לרישום לאחר שעת סיום הרישום שנקבעת על ידי חברת התעופה,

- סירב לעבור בדיקת ביטחון או לבצע הוראות אחרות של חברת התעופה,

- הגיש מסמכים לנסיעה שלא אושרו כראויים,

- הגיש כרטיס שנרשם ככרטיס נאבד, נגנב, או מזויף.

2) טיסה לא היתה יכולה להתבצע לפי לוח זמנים בגלל גורמים שלא תלויים במסיע (נסיבות יוצאות דופן).

3) נוסע טס עם כרטיס טיסה חינמי (ID00) או בכרטיס עם עלות נמוכה שלא נגישה לנוסעים אחרים באופן ישיר או בעקיפין. חוץ ממקרים כאשר נוסעים קיבלו כרטיסים מחברת התעופה בהתאם לתוכנית נאמנות לנוסעים  - חברי "פנורמה קלב" של חברת התעופה וגם לנוסעים שטסים עם כרטיסי פיצוי.

4) מטיסים את הנוסע ללא נתינת מקום נפרד (ילדים בגיל עד שנתיים).

5) טיסה אלטרנטיבית מגיעה לנמל התעופה של יעד יותר מוקדם או בו-זמני עם הטיסה שהיתה מוזמנת מהתחלה.

17.2.8. תשלום פיצויים לא משחרר את חברת התעופה מחובתה להציע לנוסע לפי בחירתו שירותים ופיצויי הוצאות שנקבעים בסעיף 17.2.2. וסעיף 17.3.5. של החלק.

17.3. פיצויים לנוסע במקרה ביטול טיסה

17.3.1. במקרה של ביטול טיסה חברת התעופה מציעה לנוסע שירות בהתאם לסעיף 17.2.2. של החלק ופיצויים בהתאם לסעיפים 17.2.5. או 17.2.6. של החלק.

נוסע רשאי לקבל פיצויים אם לא הודיעו לו על ביטול טיסה:

שבועיים לפני המראת טיסה מתוכננת או

בתקופה שלא יותר משבועיים ולא פחות מ-7 ימים לפני שעת המראה מתוכננת ובכן הוצעה לו החלפת מסלול שייתן לו אפשרות לצאת ממקום יציאה לא יותר מאוחר משעתיים לפני שעת יציאה מתוכננת ולהגיע לנקודת יעד סופית לא יותר מאוחר מ-4 שעות לאחר שעת הגעה מתוכננת, או

פחות מ-7 ימים לפני שעת המראה מתוכננת ובכן הוצעה לו החלפת מסלול שייתן לו אפשרות לצאת ממקום יציאה לא יותר מאוחר משעה לפני שעת יציאה מתוכננת ולהגיע לנקודת יעד סופית לא יותר מאוחר משעתיים לאחר שעת הגעה מתוכננת.

17.3.2. אם חברת התעופה מבטלת או מעכבת טיסה, היא תיתן לנוסעים לפי דרישותיהם הסברות לגבי סיבות לביטול או לעיכוב של טיסה.

במקרה צורך אספקת העברה בזמן בשביל נוסעי טרנספר לטיסות התאמה, חברת התעופה באפשרות הראשונה מציעה להם מסלולי הטסה אלטרנטיביים.

17.3.3. חברת התעופה לא חייבת לשלם פיצויים ולספק שירותים שנקבעו בחלק זה עם היא יכולה לתת הוכחות לכך שסיבת ביטול טיסה היא נסיבות יוצאי דופן או כוח עליון שלא היה אפשרי להימנע מהם אפילו אם ננקטו כל מאמצים אפשריים.

17.3.4. להוכיח עובדה על כך שהודיעו לנוסע על כללים ותנאים של הטסות, על הסדר הזמנת מקומות בטיסות, על תעריפים, עמלות (אגרות), על לוח זמנים ומעוד ביצוע טיסה – כל זה תחום אחריות של חברת התעופה, סוכן למכירות, מפעיל תיירים ומוסדות מוסמכים אחרים לפי מקום חתימת הסכם לטיסה.

17.3.5. במקרה של ביטול טיסה על ידי חברת התעופה ושל המשכת הטסת בנוסע בטיסה או במסלול אחרים, חברת התעופה מציעה ומספקת לנוסע בחינם:

1) מנות ומשקאות קרים לפי תקופת המתנה לטיסה חדשה,

2) מקום במלון אם הנוסע יצטרך לחכות לטיסה במשך לילה אחד או יותר או אם זמן המתנה נוספת לטיסה יותר ממושך מאושר היה מתוכנן,

3) טרנספר בקרקע במסלול נמל התעופה – בית מלון – נמל התעופה אם מספקים לנוסע מקום בבית מלון,

4) שני צלצולים טלפוניים או הודעות בפקס, בטלקס או בדואר אלקטרוני אם יש תנאים טכניים לכך בנמל התעופה.

17.3.6. חברת התעופה מספקת תשומת לב מיוחדת לצרכים של נכים ונוסעים עם הגבלות פיזיות, של אנשים שמלווים אותם ושל ילדים שלא מלווים אותם מבוגרים.

17.4. שירות לנוסע במקרה עיכוב הטיסה

17.4.1. חברת התעופה מספקת לנוסע תמיכה שנקבעת בסעיף משנה 1 ו-4 של סעיף 17.3.5. של החלק במקרה של עיכוב טיסה:

שעתיים או יותר משעת המראת טיסה מתוכננת לטיסה במרחק עד 1500 ק''ם,

3 שעות או יותר משעת המראת טיסה מתוכננת לטיסה במרחק מ- 1500 עד 3500 ק''ם,

4 שעות או יותר משעת המראת טיסה מתוכננת לטיסה במרחק מעל 3500 ק''ם.

17.4.2. אם ביצוע הטיסה המעוכבת יועבר ליום הבא לאחר יום המראתה לפי לוח זמנים שנרשם בכרטיס, חברת התעופה מספקת לנוסעים חדרים בבית מלון, מנות וטרנספר במסלול: נמל התעופה -  בית המלון - נמל התעופה.

17.4.3. אם עיכוב טיסה יעלה על חמש שעות, חברת התעופה מספקת לנוסעים שירות בהתאם לסעיף 17.2.2. של החלק.

17.5. פיצויים לנוסע על שינוי מחלקת שירות

17.5.1. חברת התעופה לא תדרוש שום תשלום נוסף מנוסע אם היא תושיב אותו במחלקת שירות יותר גבוהה מאשר זאת שנרשמת בכרטיס.

17.5.2. אם חברת התעופה תושיב את הנוסע במחלקת שירות יותר נמוכה מאשר זאת שנרשמת בכרטיס, חברת התעופה במשך 7 ימים תיתן פיצויים:

30% מתעריף - לטיסות במרחק עד 1500 ק''ם,

50% מתעריף - לטיסות במרחק מ- 1500 עד 3500 ק''ם,

70% מתעריף - לטיסות במרחק מעל 3500 ק''ם.

17.5.3. פיצוי על הושבת נוסע במחלקת שירות יותר נמוכה מאשר זאת שנרשמת בכרטיס, ייתן עבור אותו חלק המסלול שבו נעשית הנמכה במחלקת שירות לפי שיטה של חילוק פרו-ריטי.

חלק XVIII. פיצויים על עיכוב בהטסת כבודה

18.1. פיצויים על עיכוב בהטסת כבודה ייקבעו מתוך צורך לספק לנוסע אמצעים של צרכים ראשוניים. בכל מקרה פיצויים כאלה יוגבלו בסכום של 50 דולים ארה"ב (או סכום שווה במט"ח אחר).

18.2. חברת התעופה נותן לנוסע פיצוי אם כבודתו להגיעה למקום היעד ביחד עם הנוסע, במרקה אם מקום היעד אינו מדינה של מגורים קבועים של הנוסע.

חלק XIX. התחייבויות של חברת התעופה לגבי נתינת מידע לנוסעים על זכויותיהם

19.1. חברת התעופה בעת רישום לטיסה מספקת לנוסעים מידע ראוי וברור שתוכנו: "אם סירבו להטיס אתכם או אם טיסתכם מבוטלת או מעוכבת לא פחות מאשר לשעתיים, - תבקשו ליד דלפק לרישום או ליד נקודת יציאה להעלאה כתב הודעה שבו נרשמו זכויותיכם כולל גם זכויות לגבי קבלת פיצויים ועזרה".

19.2. אם חברת התעופה תסרב בהטסה או תבטל טיסה, אז כול נוסע אם זה נוגע בו, יקבל כתב הודעה שבו נכתבים כללים אספקת פיצוי ועזרה לנוסעים.

חברת התעופה גם כן נותנת הודעה הזאת לנוסע אם טיסה שלו תעוכב ליותר משעתיים.

פרטים להגשת טענות לגבי הפרת זכויות של נוסע לפיצוים או לעזרה ייתנו בכתב.

19.3. הודעות לנוסע על כל מיני שינוים בחול זמנים של הטסות (עיכוב, שינוי שעת ביצוע טיסה או ביטול טיסה) או נתינת כל מידע חשוב אחר שקשור לטיסה ושירות הנוסעים יסופקו:

למספר הטלפון שאותו נתן הנוסע בעת רכישת כרטיס במוקד מידע של חברת התעופה או דרך אמצעי קשר אחרים שנקבעו על ידי הנוסע;

דרך דואר אלקטרוני שנתן הנוסע בעת רכישת הכרטיס באתר אינטרנט רשמי של חברת התעופה "אוקריין אינטרנשיונל" (www.flyUIA.com).

חלק XX. החזרת כסף עבור כרטיס

20.1. תהליך כללי של החזרת כסף עבור כרטיס

20.1.1. החזרת כסף עבור כרטיס שלא השתמשו בו (או חלק של הכרטיס) תתבצע במקום רכישת כרטיס – בקופה של סוכנות למכירת הטסות, בקופה של חברת התעופה למכירת הטסות או בקופה של נציגות חברת התעופה באותו מט"ח שבו שולם הכרטיס.

20.1.2. החזרת כסף על ידי חברת התעופה באוקראינה תתבצע  במט"ח לאומי אוקראיני.

החזרת כסף בקופות של נציגויות של חברת התעופה מחוץ לאוקראינה תתבצע  בהתאם לחוקת מדינת שהייה שבפועל.

20.1.3. במקרה אם תשלום עבור כרטיס התבצע בעזרת אמצעים אלקטרוניים להעברת כסף (כרטיס בנקאי), מוכר הכרטיס יחזיר את הכסף לאותו כרטיס בנקאי שממנו בוצע תשלום על כרטיס טיסה.

20.1.4. גודל של סכום הכסף שיוחזר עבור כרטיס (או חלק הכרטיס שלא השתמשו בו) תלוי הכללי התעריף שבפועל, בהוראות לתעריף של חברת התעופה ובסיבות ויתור על הטסה (ברצון חופשי או בכפייה).

דמי שירות שנקבעות על ידי חברת התעופה או על ידי סוכנות למכירת תמורת הנפקת כרטיס, לא יוחזרו.

20.1.5. החזרת סכומים תתבצע על בסיס של מסמך הטסה שלא השתמשו בו (שהשתמשו בו באופן חלקי), על בסיס תלוש עמלות שונות (МСО), מסמך EMD, כתב קבלה על תשלום כבודה מיותרת.

20.1.6. החזרת כסף תתבצע:

לבן אדם ששמו נכתב בכרטיס, במקרה אם שילמו על הטסה במזומן או בהעברה בנקאית;

לחשבון של מוסד, ארגון וכולי – במקרה אם שילמו באמצעות העברה בנקאית;

לחשבון של בעל כרטיס אשראי שבאמצעותו שילמו על הטסה;

לתורם ששילם על הטסה – במקרה אם הכרטיס הונפק בהודעת טלקס על תשלום מוקדם (PTA).

20.1.7. החזרת כסף תתבצע בתנאי הגשת מסמכים שמזהים אישיות ומסמך שמאשר זכות לקבל סכומי כסף.

20.1.8. החזרת כסף תתבצע ביום חיסול הסכם הטסה (הגשת כרטיסים לקופה במקום הנפקתם, קבלה על ידי חברת התעופה של פניית הנוסע על החזרת כסף עבור הטסה שלא השתמשו בה אשר נרשם ככרטיס אלקטרוני).

אם אי אפשר להחזיר כסף ביום חיסול הסכם הטסה – במועד אחר לפי הסכם הדדי אך לא יותר מאוחר מאשר במשך שבעה ימים החל מיום הבא אחר יום פניית הנוסע.

20.2. החזרה בכפייה של כסף ששולם עבור כרטיס

20.2.1. החזרה בכפייה של כסף ששולם עבור כרטיס של חברת התעופה או הזמנה (הנפקה)  מחדש של הכרטיס ללא קנס תתבצע בתנאים הבאים:

ביטול, העברה, עיכוב של טיסה שבו הנוסע הזמין מקום ושהיה לנוסע כרטיס הונפק אליו;

הנפקת מסמכי הטסה לא ראויות על ידי חברת התעופה ו\או סוכן למכירות;

החלפה של מחלקת שירות או של סוג המטוס;

חוסר אפשרות לתת לנוסע מקום בהתאם להזמנה שהוא עשה;

מצב כאשר חברת התעופה לא יכולה לספק התאמה עם הטיסה שאליה יש לנוסע הזמנה מאושרת ושנרשמה באותו הכרטיס שבו נרשמה הטיסה הקודמת;

סירוב להטיס את הנוסע מפני שהוא לא שילם תעריפים או עמלות (אגרות) במקרה של שינוי תעריפים או שינוי כללי שימושם בהשוואה לאלה שהיו בפועל ביום המראת הנוסע מנמל התעופה הראשון שנרשם בכרטיס;          

מצב כאשר חברת התעופה השתמשה בזכות לסרב בהטסה מתוך סיבות שנקבעו בסעיפים 12.1 ו-12.1 של חלק XII של הכללים;

מחלה של הנוסע או של בני משפחתו שטסים יחד איתו אם יש אישור ראוי ממוסד לשמירת הבריאות;

במקרים אחרים של ויתור הנוסע מהסעה או סירוב של חברת התעופה בהטסת הנוסע שקרו מאשמתה של חברת התעופה.

הזמנה מחדש של כרטיסים לטיסה אחרת במקרה של איחור הנוסע לטיסה שאליה יש לא הזמנה מאושרת, אם זה קרה בגלל האיחור בהגעת טיסה קודמת, במקרה של רישום הטסה במסמכי הטסה נפרדים, מתבצעת ללא תשלום קנס.

20.2.2. במקרה של החזרה בכפייה של עלות הכרטיס, סכום כסף שיוחזר לנוסע הוא כדלקמן:

אם  לא השתמשו באף חלק של הכרטיס – יוחזר הסכום ששווה לעלות מלאה של כרטיס לפי המחיר שבו נרכש הכרטיס;

אם הנוסע השתמש באיזה חלק של הכרטיס – יוחזר הסכום ששווה לתעריף של חלק ההטסה שלא השתמשו בה לצד אחד ועלמות (אגרות) של נמל התעופה וחברת התעופה שלא השתמשו בהן מאותו המקום שבו סירבו להטיס את הנוסע עד למקום היעד.

20.3. החזרת כסף ששולם עבור כרטיס ברצון חופשי

20.3.1. במקרה של החזרת כסף ששולם עבור כרטיס ברצון חופשי, כלומר אם הנוסע רוצה שיחזירו לו סכום ששולם עבור כרטיס, ואם החזרה כזאת מותרת לפי תנאיי התעריף שבפועל, אז סכום כזה יחושב לפי נורמות של תעריפים של חברת התעופה. חוץ מזה, יחזירו לנוסע סכום של עלמות (אגרות) של נמל התעופה וחברת התעופה שלא השתמשו בהן חוץ מדמי שירות ועמלות אחרות על שירותים שהנוסע קיבל אותם בפועל.

20.4. זכות לסירוב בהחזרת כסף

חברת התעופה רשאית לסרב להחזיר כסף אם:

נוסע הגיש בקשה על החזרת כסף לאחר סיום התוקף של הכרטיס אשר נקבע בסעיף 5.4 של חלק V של הכללים, וגם במקרים אחרים שנקבעו בכללים אלה;

הכרטיס נרכש בתעריף מיוחד ותנאיי התעריף  לא כוללים אפשרות החזרת של הכרטיס (במקרה של רכישת כרטיס בתעריף מיוחד כזה המוכר (חברת התעופה או סוכן למכירות) צריך להודיע לנוסע על כך בעת הזמנה), ועל כך ייעשה סימן מתאים בכרטיס או במסמך הודעה אחר.

20.5. החזרת כסף על כרטיס אבוד (עתק הכרטיס)

20.5.1. במקרה של איבוד הכרטיס, החזרת כסף מתבצעת על ידי:

חברת התעופה שהיא בעל תופס הכרטיס ("מסיע הסכמי") אם כרטיס הונפק בהתאם להסכם-אינטרליין;

חברת התעופה ("מסיע שבפועל") אם הכרטיס הונפק על תופס של חברת התעופה שמפעילה את הטיסה.

החזרת עלות הכרטיס יכולה להתבצע אם לא השתמשו בכרטיס האבוד (או בחלק שלו) או אם לא החליפו אותו לכרטיס אחר ובשביל כרטיס זה לא עשו החזרת כספים.

20.5.2. מתוך סכום הכסף שיוחזר חברת התעופה רשאית לגבת קנס, עמלות ואגרות, שנקבעו על ידיה למקרים כאלה.

20.5.3. כסף עבור עתק הכרטיס וכרטיס אבוד יוחזר בהסדר משפטי או בהסדר של טענה.

20.5.4. כללים דומים נקבעו להחזרת כסף במקרה של איבוד תלוש עלמות שונות (MCO), EMD וכתב קבלה על תשלום הטסה של כבודה מיותרת (ETB).

20.5.5. סירוב להחזיר כסף לנוסע עבור כרטיס אבוד לא יגרע לזכות הנוסע להגיש טענה למסיע או תביעה לבית משפט.

חלק XXI. התנהגות בתוך מטוס

21.1. התנהגות הנוסע בתוך מטוס צריכה להיות הזאת שבהתאם לכללי חברת התעופה לא גורמת לסכנה לנוסעים אחרים ולצוות המטוס, לרכוש של נוסעים ושל חברת התעופה ולמטוס עצמו.

אסור לנוסע להפריע לצוות הטיסה בביצועם תפקידם. נוסע חייב להקשיב להוראות של מפקד המטוס ושל חברי הצוות לגבי ביטחון של הטיסה ושל המטוס לשם טיסה נוחה ובטוחה של הנוסעים.

הנוסע חייב להימנע מהתנהגות שעלולה לגרום לטענות מצד נוסעים אחרים.

21.2. לשם אספקת ביטחון הטיסה חברת הטסה רשאית לאסור או להגביל שימוש בתוך מטוס בציוד אלקטרוני, בטלפון נייד, במחשב נייד, בטייפ, במכשיר רדיו, בטייפ-CD, במכשירים לשידור, כולל גם צעצועים עם מפעיל רדיו, מכשירי קשר וכולי (חוץ ממכשירים לעידוד שמיעה וקצבי לב חשמליים).

21.3. אסור לנוסע בתוך מטוס להיות במצב השתכרות או תחת השפעת סמים או תחת השפעה של כל חומר אחר שיכול לגרום להתנהגות מסוכנת של הנוסע, כך שפעילותיו יוכלו לגרום נזק לאנשים אחרים, לחברי צוות, לציוד של מטוס או לרכוש של נוסעים.

שתייה של כל מיני משקאות חריפים בתוך מטוס מותרת רק בכמות שמציעה אותה חברת התעופה.

21.4. ללא תלות במרחק הטיסה אסור לחלוטין לעשן במטוס סיגריות רגילות, סיגריות אלקטרוניות וכדומה.

21.5. אם הנוסע מפר הוראות של סעיפים 21.1-21.4 של החלק, חברת התעופה רשאית לנקוט צעדים שדרושים במצב ושחברת התעופה תחשוב לנכון כדי למנוע מהתנהגות כזאת.

צעדים כאלה יכולים לכלול הגבלת הטסת הנוסע במטוס, הורדת הנוסע, סירוב בהעלאת הנוסע למטוס בכל נקודה של מבלול הטסה והעברת הנוסע למוסדות ממלכתיים או למוסדות של שמירת הביטחון מקומיים כדי שהם ינקטו אמצעי השפעה מתאימים.

21.6. אם הנוסע מפר הוראות של החלק הזה או פועל בדרך אחרת כך שמפר כללים שנקבעו על ידי חברת התעופה, - חברת התעופה רשאית לסרב לנוסע בהמשכת הטסה ולנקוט לגביו צעדים של השפעה אדמיניסטרטיבית ומשפטית (למשוך לאחריות אדמיניסטרטיבית או משפטית, להגיש תביעה לבית משפט על פיצויי הנזק) וכולי.

21.7. אם בגלל ההתנהגות אסורה של הנוסע חברת התעופה הצטרכה לבצע מעשים מסוימים שגרמו להוצאות נוספות, הנוסע חייב לפצות הוצאות כאלה  לחברת התעופה בהתאם להוראות החוקה שבפועל.

חלק XXII. הסכמות בין חברות התעופה

22.1. הכללים חלים על הטסות שמתבצעות בהתאם להסכמים מסחריים בין חברת התעופה לבין מטיסים אחרים (הסכמים "על שימוש משותף בקודים" (Сodesharing), "על הכרה הדדית של מסמכי הטסה" (Іnterline)), אפילו אם בכרטיס נרשם מטיס אחר מזה שמבצע הטסה בפועל.

אם יש הסכם מסחרי כזה אז חברת התעופה (סוכן למכירות שלה) חייבת לתת לנוסע בעת הזמנת הטסה מידע לגבי שאלה,  מי מן המטיסים הוא מטיס הסכמי ומי מטיס אקטואלי.

בעת רישום הנוסע לטיסה מטיס אקטואלי או סוכן לשירות שלו נותן את המידע בנוסע בשדה התעופה של המראה.

22.2. אם הנוסע חתם על הסכם הטסה עם אספקת שירותים נוספים עבור תשלום, אז אחריות על חוסר אספקת שירותים כאלה מוטלת על אותו המסיע שלא סיפק את השירותים.

אם חברת התעופה לא סיפקה את השירותים שנוסע שילם עבורם, אחריותה מוגבלת בסכום שנוסע שילם על השירותים שהוא לא קיבל.

22.3. חברת התעופה לא אחראית על השירותים להסעה (הובלה) של כבודה שניתנו על ידי גופים שלישיים שאיתם אין לחברת התעופה הסכמים מסחריים.

אם חברת התעופה מבצעת מעשים להסעה (הובלה) של כבודת הנוסעים, אז הכללים האלה חלים גם על שירותים כאלה.

עבור שירותים להסעה (הובלה) של כבודה, שניתנו על ידי חברת התעופה בנוסף, משלם הנוסע.

חלק XXIII. חברות התעופה שמבצעות הטסות ברצף

23.1. הטסה שמבוצעת על ידי מספר מטיסים ברצף נחשבת להטסה אחת אם החל מהתחלת ההטסה המטיסים האלה ראו את המבצע בתור הטסה אחידה ואם הטסה כזאת היתה נרשמת בכרטיס מורכב.

23.2. במקרה של ביצוע הטסות אחידות על ידי חברת התעופה ומטיסים אחרים, כל מטיס שמקבל נוסעים וכבודה (מטען) להטסה פועל במסגרת של הכללים האלה ונחשב כאחד הצדדים של הסכם הטסה, הואיל והסכם כזה נוגע בחלק הטסה שמתבצע תחת פיקוח של מטיס מסוים.

23.3. חברת התעופה, אם היא הנפיקה כרטיס או אם היא הינה מטיס ראשון שנרשם בכרטיס או בכרטיס מורכב, לא נושאת אחריות על חסרונות בהטסה שהתרחשו בחלק (חלקים) של הטסה של מסיע (מסיעים) אחר, כולל גם מה שקשור לעיכוב או לסירוב בהטסת נוסעים או כבודה.

23.4. במקרה של חיסול, איבוד, פגיעה, עיכוב, סירוב בהטסת כבודה, הנוסע רשאי להגיש טענה למסיע ראשון או אחרון וגם למסיע שביצע הטסה שבתוכה התרחשו חיסול, איבוד, פגיעה, עיכוב, סירוב בהטסת כבודה.

23.5. אם אין אפשרות לדעת איזה מסיע ביצע הטסה שבתוכה התרחשו חיסול, איבוד, פגיעה, עיכוב, סירוב בהטסת כבודה, אז חברת התעופה נושאת אחריות בפני הנוסע ביחד עם מטיסים אחרים שהשתתפו בהטסה או באופן עצמאי במסגרת של אשמתה שהוכיחו אותה.

חלק XXIV. הסעות מעורבות

24.1. תקופת זמן הטסה לא כוללת שום הסעות ברכב קרקעי, ברכב ים (נהר) שנעשו מחוץ לגבולות של נמל התעופה.

אומנם אם הסעה כזאת מתבצעת במסגרת של ביצוע של הסכם הסעה  לשם העלאה, הורדה, הטענה, קבלה, העברה, - כל נזק נחשב לתוצאה של אירוע שהתרחש בתקופת זמן של הטסה אלא אם הוכיחו אחרת.

אם ללא הסכמה של הנוסע חברת התעופה מחליפה במליאות או באופן חלקי את ההטסה שלפי הסכם הצדדים צריכה להתבצע ברכב אוויר, להסעה בעזרת כל סוג רכב אחר, אז הסעה כזאת בעזרת סוג רכב אחר נחשבת להסעה שנעשתה בתקופת זמן של הטסה.

24.2. במקרה של הסעות מעורבות שביצעו אותן באופן חלקי ברכב אוויר ובאופן חלקי בכל סוג רכב אחר, הוראות של הכללים כולל סעיף 24.1. של החלק, חלים על הסעה ברכב אוויר.

24.3. כל אחת מהוראות של הכללים האלה לא אוסרת לצדדים במקרה של הסעות מעורבות להכניס לכרטיס הוראות שנוגעות בהסעות בסוג רכב אחר בתנאי שהוראות של הכללים האלה חלות על הטסות ברכב אוויר.

24.4. הסעה בעזרת סוגי רכב אחרים במסגרת של סעיף 24.1. של החלק יוצע על ידי חברת התעופה רק בתור סוכן של מסיע אחר כזה, אפילו אם בכרטיס הסעה כזאת תסומן בקוד של חברת התעופה.

24.5. אחריות חברת התעופה על חיסול, איבוד, פגיעה, עיכוב, סירוב בהטסת כבודה שהתרחשו בתקופת הסעה בסוגי רכב אחרים תוגבל בסכום שהנוסע שילם עבור הסעה בסוג רכב אחר.

חלק XV. הסעה באוויר שמתבצעת לא בידי מסיע הסכמי

25.1. הוראות של חלק חלות במקרה כאשר גוף (להלן – מסיע הסכמי) בתור צד עיקרי של הסכם חותם על הסכם הסעה עם הנוסע או עם גוף שפועל משם הנוסע ואילו גוף אחר (להלן – מסיע אקטואלי) בתור מסיע מוסמך לפי ההסכם מבצע את כל הסעה או את חלקה אך בעל זאת הוא אינו מסיע שברצף לגבי חלק כזה במונחים של חלק XXIII של הכללים האלה.

25.2. במקרה של ביצוע הסעות שנקבעות בסעיף 25.1. של החלק, מסיע הסכמי עובד במסגרת של כללים שלו לגבי כל הסעה ואילו מסיע אקטואלי כפוף לכללי מסיע הסכמי רק לגבי אותה ההסעה שמתבצעת על ידיו.

25.3. גודל האחריות של מסיע אקטואלי ושל מסיע הסכמי מוגבל בנורמות שנקבעות בכללים האלה.

חלק XXVI. הטסות צ'רטר

26.1. ביצוע של הטסות צ'רטר כפוף להוראות לרכב אוויר של אוקראינה ולכללים אלה.

חברת התעופה שהינה מפעיל של טיסת צ'רטר (מסיע אקטואלי) בעת חתימת הסכם מסחרי עם המזמין של טיסת צ'רטר (שוכר מטוס – מפעיל תיירים) על ביצוע טיסות צ'רטר, ביחד עם מפעיל תיירים קובע הסדר של אספקת שירות ושל תשלום פיצויים בהתאם לכללים האלה.

26.2. כרטיסים לטיסות צ'רטר עם תנאיי הסכם הטסה מונפקים וניתנים על ידי מזמין טיסת צ'רטר (מפעיל תיירים) או על ידי סוכנות לתיירות משמו של המזמין.

26.3. כרטיסים לטיסות צ'רטר הינם בתוקף מרגע שמסיע אקטואלי מקבל תשלום עבור עלות מלאה של טיסת צ'רטר משוכר המטוס.

תשלום עבור ביצוע טיסת צ'רטר והחזרת סכומים ואישור הזמנה מתבצעים על ידי הצדדים בהתאם לתנאיי הסכם מסחרי בין חברת התעופה לבין מזמין טיסת צ'רטר.

26.4. כרטיסים לטיסות צ'רטר הינם בתוקף רק בשביל הטסה בימים ובטיסות שנרשמו בכרטיסים.

מזמין של טיסת צ'רטר יכול לשנות תאריכי המראה וחזרה של הטיסה בתנאי ששינוים האלה מותאמים על ידי מזמין הטיסה (מפעיל תיירים) עם הנוסעים ועם מסיע אקטואלי (שמבצע את הטיסה). הזמנה ומכירה של כרטיסים לטיסות צ'רטר מתבצעות בהתאם לתנאיי הסכם לביצוע טיסת צ'רטר.

26.5. לגבי כרטיסים לטיסות צ'רטר יש הגבלות בשימוש בהם. הנוסע לא רשאי לשנות או לבטל הזמנה, זה נכתב בתנאיי הסכם הטסה בטיסת צ'רטר.

כרטיסים לטיסות צ'רטר (הטסה הלוך-חזור) הינם חלק ממוצר תיירות שלגביו כל השירותים ישולמו על ידי התייר ישר לסוכנות לתיירות או למפעיל תיירים.

26.6. כרטיסים לטיסות צ'רטר שבהם שולמו הטסה וכל שירותי תיירות מורכבים (תמיכה בקבלת ויזה, שירות בבית מלון, מזון וסיורים, אספקת הסעה בקרקע ובאוויר, תמיכה במידע וליווי שינויי שירותים וכולי) יכולים לכלול תנאים נוספים והגבלות בהחזרת סכומים משלמים עבור השירותים בהתאם להסכם נתינת שירותי תיירות מורכבים שנקבעים על ידי מפעיל תיירים לפי הסכם של הטסת צ'רטר.

26.7. הטסות צ'רטר לא כפופות להוראות שנקבעות בסעיפים וחלקים הבאים של הכללים:

סעיפים 5.4., 5.5. של חלק V;

חלק VI;

חלק VII;

סעיפים 8.1., 8.4. של חלק VIII;

חלק XX.

חלק XXVII. הליכים מנהליים

27.1. מסמכים לנסיעה

27.1.1. נוסע הוא מי שאחראי על קבלת כל מסמכים שדרושים לנסיעה: ויזות, אישורים, תעודות וכולי, וגם על התאמה לכל חוקים לגבי יציאה, כניסה וטרנזיט מ\למדינות יציאה ויעד.

חברת התעופה לא נושאת אחריות בפני נוסע על תוצאות של כך שהנוסע לא קיבל כל מסמכים שדרושים לנסיעה או שהוא לא מתאים לחוקים של מדינות יציאה ויעד.

27.1.2. בדרישה של חברת התעופה נוסע חייב להגיש לפקידים מוסמכים של חברת התעופה ולנציגים של מוסדות מוסמכים מתאימים כל מסמכים לגבי יציאה, כניסה, טרנזיט, לגבי מצב הבריאות ומסמכים אחרים שדרושים לפי חוקים שבפועל וחייב גם להרשות לחברת התעופה לעשות ולהשאיר אצלה עותקים שלהם או בדרך אחרת כלשהי להשאיר אצלה נתונים שנכללים במסמכים רלוונטיים.

חברת התעופה רשאית לסרב להטיס נוסע שלא שמר על חוקים רלוונטיים או שמסמכים שלו לא נרשמים באופן ראוי או שמסמכים גורמים להיסוסים לגבי אמיתיותם, ובין היתר היעדר של ויזה מתאימה, של כסף, של כרטיס חזרה וכולי.

27.2. סירוב בכניסה למדינה

27.2.1. חברת התעופה לא נושאת אחריות על סירוב להכניס נוסע למדינת יעד או למדינת טרנזיט.

27.2.2. נוסע חייב, לדרישה של חברת התעופה או של מוסדות ממלכתיים, לשלם עלות מלאה של הטסת חזרה שלו אם ידרשו ממנו לחזור למקום היציאה או למקום אחר בקשר לסירוב של מדינת יעד לקבל את הנוסע כזה ללא תלות בכך אם המדינה היא מדינת יעד או מדינת טרנזיט.

חברת התעופה רשאית להשתמש לשם תשלום הטסה כזאת כסף מסכומים ששולמו קודם על ידי הנוסע לחברת התעופה ושנשארו ברשות של חברת התעופה, עבור הטסה שלא השתמשו בה או בכסף אחר של הנוסע שנשאר ברשות של חברת התעופה.

27.2.3. חברת התעופה רשאית לא להחזיר כסף ששולם על ידי הנוסע עבור הטסה עד מקום שבו סירבו להכניס את הנוסע או עד למקום של גירוש.

27.3. אחריות של הנוסע

27.3.1. אם דורשים מחברת התעופה לשלם סכום כלשהו, לשלם קנס או להבטיח ערבות פיננסית בקשר לכך שנוסע לא ביצע דרישות של חוקים שבפועל או לא הגיש מסמכים שדרושים לנסיעה, או הגיש מסמכים מזויפים או מסמכים שכוללים מידע לא אמיתי, אז הנוסע חייב, לדרישה של חברת התעופה, לפצות לה סכום שהיה משולם או שהיה מופקד והוצאות חברת התעופה אחרות שקשורות לכך.

27.3.2. חברת התעופה רשאית להשתמש לכיסוי הוצאות שנקבעות בסעיף 27.3.1. של החלק כסף מסכומים ששולמו קודם על ידי הנוסע לחברת התעופה ושנשארו ברשות של חברת התעופה, עבור הטסה שלא השתמשו בה או בכסף אחר של הנוסע שנשאר ברשות של חברת התעופה, או רשאית לסרב להטיסו אם הנוסע לא פיצה הוצאות כאלה לחברת התעופה.

27.4. בדיקות המכס, בדיקות הביטחון, בדיקות הדרכונים וסוגים אחרים של בדיקות

27.4.1. בעת ביצוע הטסות בינלאומיות נוסעים, כבודה רשומה וכבודת יד שלהם חייבים לעבור בדיקת הביטחון ובדיקות הדרכונים, ובדרישה של מוסדות מכס ומוסדות מוסמכים אחרים – גם סוגי בדיקות אחרים.

בהתאם לחוק אוקראיני "על אחריות של מסיעים בעת ביצוע הסעה בינלאומית" חברת התעופה חייבת לבצע בדיקה של נוכחות לנוסע מסמכים שדרושים לכניסה למדינות יעד וטרנזיט.

27.4.2. בעת ביצוע הטסות פנימיות נוסעים, כבודה רשומה וכבודת יד שלהם חייבים לעבור בדיקת הביטחון ובדיקות הדרכונים, ובדרישה של מוסדות מוסמכים אחרים – גם סוגי בדיקות אחרים.

27.4.3. חברת התעופה לא נשאת אחריות בפני נוסע על כל הוצאות או נזק שקיבל הנוסע עקב כך שהוא לא ביצע דרישות שנקבעו בסעיפים 27.4.1. ו-27.4.2. של החלק.

חלק XXVIII. אחריות של חברת התעופה על הנזק הנגרם וסכומי הפיצוי

28.1. הוראות כלליות על אחריות של חברת התעופה

28.1.1. אחריות של חברת התעופה על הנזק שנגרם לנוסע, לכבודה או לכבודת יד וגם על עיכוב בהטסה מוגבלת, לפי נורמות של חוקה בינלאומית וחוקה לאומית של אוקראינה שבפועל.

האחריות הנ"ל לא תעלה על עלות של נזק ריאלי שנגרם לנוסע ושבכל מקרה מוגבלת בהוצאות ריאליות שלגביהן יש לנוסע הוכחות.

28.1.2. חברת התעופה לא נשאת אחריות שנקבעת בסעיף 28.1.1. של החלק אם היא תוכיח שהיא, עובדיה ו סוכנים לשירות מוסמכים שלה נקטו כל צעדים אפשריים כדי למנוע מנזק או שהיא או הם לא היו יכולים לנקוט צעדים כאלה.

28.1.3. בעת רישום כרטיס חברת התעופה וסוכן למכירות נותנים לנוסע בכתב הוראות עיקריות של תנאיי הסכם הטסה שנוגעות באחריות של חברת התעופה בפני בנוסע וגם על כבודה שלו.

חוץ מזה, חברת התעופה (סוכן למכירות) נותן לנוסע כתב הודעה על הגבלות באחריות של חברת התעופה לגבי נוסע וכבודה אשר בפועל.

28.2. פטירה, פגיעה פיזית, עיכוב הנוסע

28.2.1. חברת התעופה נשאת אחריות על נזק שגרם לפטירה או פגיעה פיזית של הנוסע רק בתנאי שהאירוע אשר גרם לפטירה או פגיעה פיזית התרחש בתוך מטוס או בעת עלייה או ירידה של הנוסע ל\ממטוס.

28.2.2. חברת התעופה לא יכולה להתנער מאחריות או להגביל אותה על נזק שגרם לפטירה או פגיעה פיזית של הנוסע בתנאים שנקבעו בסעיף 28.2.1. של החלק בסכום של 113100 זה"ם לכל נוסע.

28.2.3. חברת התעופה לא נשאת אחריות על נזק שגרם לפטירה או פגיעה פיזית של הנוסע ושסכום של האחריות נקבע בסעיף 28.2.2. בתנאים שנקבעו בסעיף 28.2.1. של החלק, בסכום שיעלה על  113100 זה"ם לכל נוסע, אם חברת התעופה תוכיח ש:

הנזק לא נגרם בעקבות רשלנות או מעשים לא ראויים אחרים או חוסר מעשים של חברת התעופה או של פקידיה או של סוכנים לשירות; או

הנזק נגרם אך ורק בעקבות רשלנות או מעשים לא ראויים אחרים או חוסר מעשים של גוף שלישי.

28.2.4. במקרה של פטירה או פגיעה פיזית קשה של נוסע חברת התעופה חייבת מייד אבל בכל מקרה לא יותר מאוחר מאשר 15 ימים לאחר זיהוי של גוף שנפטר או שקיבל פגיעה פיזית קשה ושיש לו זכות לקבלת פיצויים, לערוך ביצוע של תשלום במקדמה לגופים מוסמכים (קרובים של איש נפטר\פגוע קשה), שלא פחות מ 16000 זה"ם.

כדי להבחין מידת הקושי של פגיעה פיזית ואחוז איבוד של כושר עבודה, אפשר לפנות למומחים או ועדות מומחים מתאימים הן במקומות רשום (מקום מגורים ריאלי) של גוף פיזי, והן במקום בירור של התביעה.

28.2.5. במקרה של נזק שנגרם בעקבות עיכוב בעת הטסת נוסע, אחריות של חברת התעופה מוגבלת בסכופ של 4694 זה"ם לכל נוסע.

28.3. פגיעה או עיכוב של כבודה

28.3.1. חברת התעופה נושאת אחריות על נזק שנגרם במקרה של חיסול, איבוד, פגיעה ועיכוב של כבודה רשומה, רק במקרה שהאירוע שגרם לחיסול, איבוד, פגיעה ועיכוב של כבודה רשומה, התרחש במטוס או תקופת זמן שבה חברת התעופה היתה אחראית על שמירת כבודה רשומה.

אומנם חברת התעופה לא נושאת אחריות על פגיעת הכבודה בעקבות פגמים, תכונת או אריזה לא ראויה שלו.

28.3.2. לגבי כבודה שלא רשומה, כולל גם חפצים אישיים של נוסע, חברת התעופה נושאת אחריות אם נזק נגרם באשמתה או באשמת עובדיה או באשמת סוכנים לשירות.

28.3.3 אחריות של חברת התעופה שנגרם במקרה של חיסול, איבוד, פגיעה ועיכוב של כבודה רשומה מוגבלת בסכום 1131 זה"ם לכל נוסע שעליו רשומה הכבודה.

28.3.4. אם נוסע הוכיח נזק ריאלי שנגרם בעקבות פגיעת כבודתו (מזוודת, תיק וכולי), דרך הגשה לחברת התעופה מסמכי הוכחה מתאימים מסדנת תיקון (קבלה על תשלום תיקון וכדומה) או אישור של עלות כבודה פגועה שאי אפשר לתקנה (קבלת פספים), הפיצוי ייתן:

- בסכום הוצאות לתיקון מאושרות, במקרה של תיקון;

- בסכומים מאושרים כולל גם בלאי, אם יודעים עלות ריאלית מאושרת של חפצים פגועים.

בלאי של כבודה (חפצים) מחושבת כדלקמן:

- בשנה ראשונה מיום רכישת החפץ אעלותו יורדת ל-30% מסכום של עלות ריאלית ביום רכישת החפץ;

- בשנה שנייה מיום רכישת החפץ אעלותו יורדת ל-50% מסכום של עלות ריאלית ביום רכישת החפץ;

- בשנה שלישית מיום רכישת החפץ אעלותו יורדת ל-70% מסכום של עלות ריאלית ביום רכישת החפץ;

- בשנה רביעית והלאה מיום רכישת החפץ אעלותו יורדת ל-80% מסכום של עלות ריאלית ביום רכישת החפץ.

28.3.5. במקרה כאשר נוסע בשעת העברת כבודה רשומה לחברת התעופה הגיש בקשה מיוחדת על התעניינותו בהגעת הכבודה ושילם עמלה נוספת אם יש צורך בכך – אז חברת התעופה משלמת סכום שלא יעלה על סכום מוצהר אם היא לא תוכיח שסכום זה מעלה על התעניינות ריאלית של הנוסע בהגעת כבודתו.

הסדר קבלת כבודה כזאת להטסה נקבע בסעיף 13.5. של הכללים.

אם משקל הכבודה לא נרשם בקבלת כבודה אז נחשב שמשקל כללי של כבודה רשומה לא יעלה על נורמה מתאימה למשקל כבודה שנקבעה להטסה במסלול מתאים ובמחלקת שירות.

28.4. חישובים במט"ח

סכומים שנקבעו בזכויות הלוואה מיוחדות (זה"ם) בחלק זה נחשבים לסכומים שקשורים לזכויות הלוואה מיוחדות, כמו שהן נקבעו על ידי קרן המטבע הבינלאומית (IMF). חישוב של סכומים אלה למט"ח לאומי במקרה של הליכים משפטיים או של בירור תביעות של נוסעים מתבצע בהתאם לשער חליפין של מט"ח בזכויות הלוואה מיוחדות (זה"ם) ביום קבלת החלטה בבית משפט או ביום קבלת החלטה בחברת התעופה בהתאם לטענה של הנוסע.

חלק XXIX. טענות ותביעות

29.1. הגשת טענות על אחריות

כל תביעה על אחריות של חברת התעופה לגבי נזק שנגרם בעת הטסה יכולה להיות מוגשת בהתאם לתנאים ותחומי אחריות שנקבעים באמנת מונטריאול, בהסכמים בינלאומיים של אוקראינה שבפועל ובחוקת אוקראינה בכפוף הוראות ונורמות בינלאומיות מבלי לגרוע לבחינת מעגל של אנשים שיש להם זכות תביעה ולזכויות מתאימות שלהם.

29.2. סכום פיצוי כללי

סכום פיצוי כללי שאפשר לקבל מחברת התעופה, ממסיע ריאלי שביצע הסעה, ממסיע הסכמי ומעובדיהם ומסוכנים למכירות או לשירות שפעלו במסגרת של תפקידיהם, לא יעלה על פיצוי מקסימאלי שיכול להיגבות על בסיס של הכללים מחברת התעופה, ממסיע ריאלי או ממסיע הסכמי. ובכן כל אחד מהגופים הנ"ל נושא אחריות בסכום שלא יותר מסכום הפיצוי רלוונטי לגוף זה.

29.3. עובדים, סוכנים. הגבלות בסכום הפיצוי

אם תביעה מוגשת לגבי עובד או סוכן של חברת התעופה (למכירו ו\או לשירות) בקשר לנזק שעליו מדובר  בכללים,  עובד או סוכן של חברת התעופה (למכירו ו\או לשירות) כזה, אם היא יוכיח שפעל בתחום תפקידו, הוא רשאי לאזכר תנאים ומסגרת של אחריות, שאותם רשאית לאזכר חברת התעופה עצמה.

29.4. הגשת תביעות

29.4.1. קבלת כבודה רשומה על ידי גוף שרשאי לקבלה, ללא הגשת טענה, משמע (אם לא מוכח אחרת) שחברת התעופה הביאה את הכבודה במצב ראוי ובהתאם למסמך הטסה או לכתב אשר נשמר באמצעי שמירת מידע אחרים.

נוסע צריך לאשר שזה לא כך באמצעות רישום כתב "PIR". כתב כזה יירשם על ידי גוף שמוסמך משם המסיע ביום הגעת הטיסה למקום היעד טרם יציאת הנוסע ממחלקה למטען של תחום הפיקוח של נמל התעופה.

כתב "PIR" אינו הודאה באשמה או באחריות של המסיע על הטסה של ראויה של כבודה.

כתב "PIR" שנכתב בדרישת הנוסע לאחר יציאתו מתחום הפיקוח של נמל התעופה לא יגרום לשום תוצאות משפטיות.

חתימת כתב "PIR" מצד הנוסע אינה פניית הנוסע בטענה למסיע.

29.4.2. במקרה של הטסה לא ראויה של כבודה רשומה או של נוסע, על הנוסע לשלוח לחברת התעופה כתב טענה מייד אחרי גילוי הנזק  (איבוד של חלק התוכן של כבודה) ולא יותר מאוחר מאשר במשך 7 ימים מיום קבלת כבודה רשומה.

במקרה של עיכוב בהטסה של כבודה או נוסע, על הנוסע להגיש טענה לא יותר מאוחר מאשר במשך 21 יום מאותו היום שבו בכבודה הועברה לרשותו של הנוסע.

טענות לגבי איבוד הכבודה יוגשו לחברת התעופה אחרי שתיקבע העוברה של איבוד הכבודה.

כבודה נחשבת לאבודה אם היא לא נמצאה לאחר חיפוש במשך 21 יום מיום הבא לאחר התאריך שבו הכבודה היתה צריכה להגיע למקום היעד. במקרה כזה אפשר להגיש טענה לחברת התעופה במשך תקופה שנקבעה בחוקה, אך לא יותר מאשר במשך שלוש שנים מיום הגעת מטוס למקום היעד או מיום שבו מטוס היה צריך להגיע למקום היעד או מיום שבו נפסקה הסעה.

29.4.3. את כל טענה להבי הסעה לא ראויה של נוסע או של כבודה צריך להגיש לחברת התעופה בכתב. יש להגיש או לשלוח אותה בהתאם לחוקה שבפועל.

יש לצרף לטענה כל מסמכים דרושים שמאשרים זכויות הנוסע לדרוש פיצויים  בתלות בדברים שלגביהם מוגשת הטענה, ובין היתר:

כרטיס (מסלול-קבלה), קבלות על תשלום שירותים, קבלה על תשלום כבודה מיותרת, תלש של תג כבודה ותג זיהוי, כתב על הסעה לא רואיה של כבודה, אישור על עיכוב או מסמכים אחרים שיכולים לזרז בירור הטענה.

על הנוסע או על גוף מעוניין אחר להוכיח את סכום הטענה.

29.4.4. אם לא הוגשו טענות (תביעות) במועד שנקבע בכללים האלה, בהטסות בינלאומיות או פנימיות, שום טענות (תביעות) לחברת התעופה לא מתקבלות, חוץ ממקרה של הונאה מצדה.

29.5. בירור הטענות

29.5.1. בירור הטענות מתבצע בהסדר שנקבע על ידי חברת התעופה.

לאחר שחברת התעופה מקבלת עת הטענה (בתלות ב קושי שלה ובהסתפקות של מסמכים שמצורפים אליה ושבהיעדרם אי אפשר לבצע בירור הטענה לגבי מהות של דרישות), היא שולחת לתובע (במשך 15 ימים מיום רישום הטענה) הודעה שבה היא מודיעה לתובע על קבלת הטענה, על צורך הגשת מסמכים נוספים (אם יש צורך בכך) ועל מועדי בירור הטענה לאחר קבלת מסמכים שדרושים לבירור הטעמה.

29.5.2. חברת התעופה חייבת לברר הטענה ולהודיע לתובע על כך שהיא מספקת או דוחה את הטענה במשך שלושה חודשים מיום קבלתה אם הטסה שבה הטענה נוגעת התבצעה כולה על ידי חברת התעופה.

אם מסיעים אחרים השתתפו בהסעה הזאת, מועד בירור הטענה אפשר להמשיך עד שישה חודשים בכפוף להוראות על בירור טענות של מסיעים אחרים.

29.6. תביעות משפטיות

29.6.1. תביעה על אחריות של חברת התעופה לגבי הטסה לא ראויה של נוסע או כבודה צריכה להיות מוגשת, לפי בחירה של נוסע, לבית משפוט במקום רישום של חברת התעופה או של משרד (נציגות) של חברת התעופה שבו נחתם הסכם על הטסה, במועדים בהתאם לחוקה שבפועל מיום הגעה למקום היעד או מיום שבו המטוס היה צריך להגיע למקום היעד או מיום שבו נפסקה ההטסה.

הליך ייקבע בחוק שבו משתמש בית המשפט אשר אליו הוגשה התביעה.

29.6.2. את התביעה על אחריות על נזר שנגרם כתוצאה של פטירה או פגיעה פיזית של נוסע אפשר להגיש לאחד מבתי משפט שנקבעים בסעיף 29.6.1. של החלק בשטח של מדינה (צד) שחתמה את אמנת מונטריאול או את כתב בינלאומי אחר שבפועל באוקראינה, אשר במדינה זאת לנוסע בשעת האירוע יש מקום מגורים קבוע ועיקרי ואשר ל\ממדינה זאת חברת התעופה מספקת שירותים שקשורים להטסות נוסעים במטוסים משלה או במטוסים של חברת התעופה אחרת, על בסיס הסכם מסחרי ואשר בה חברת התעופה מבצעת פעילות שקשורה להטסות נוסעים ומשתמשת בשטחים שנזכרים על ידי חברת התעופה עצמה או על ידי גוף אחר שאיתו יש לה הסכם מסחרי או ששייכים לה או לחברת התעופה אחרת כזאת.

29.6.3. בהגשת תביעה לחברת התעופה בשטח אוקראינה, כפיפות של התביעה נקבעת לפי מקום רישום של חברת התעופה.

29.6.4. הפסקת קיום הגוף שנושא אחריות

אם הגוף שנושא אחריות הפסיק את קיומו, תביעה על פיצוי להוצאות תוגש בהתאם להוראות של החלק הזה ליורשיו אשר לפי החוק מציגים את הגוף או מנהלים את רכושו.

29.6.5. תקופה להגשת תביעה

תובע מאבד את זכותו לקבל פיצויים אם הוא לא הגיש תביעה על אחריות במשך שנתיים להטסות בינלאומיות או במשך שלוש שנים להטסות פנימיות החל מיום הגעת מטוס למקום יעד או מיום שבו המטוס היה צריך להגיע או מיום הפסקת הטסה.

בדר קביעת מועד כזה ייקבע בחוק שבו משתמש בית המשפט אשר אליו תוגש התביעה.

29.6.6. תביעות למסיע ריאלי ולמסיע הסכמי

כל תביעה על אחריות שקשורה להטסה אשר מתבצעת על ידי מסיע ריאלי יכולה להיות מוגשת, לפי בחירה של התובע, למסיע זה או למסיע הסכמי או לשניהם ביחד או בנפרד.

אם תביעה תוגש רק לאחד משניהם, הוא רשאי לקרוא לבירור התביעה בבית המשפט גם את המסיע השני בתור נתבע שני או בתור גוף שלילי, ובכן הליך של קריאה כזאת ושל תוצאותיה ייקבעו בהחלטה של בית המשפט.

29.6.7. זכות רגרס לגופים שלישיים

שום דבר בחלק זה בשום מקרה לא פותר שאלה אם יש לחברת התעופה זכות רגרס לגוף אחר כלשהו.

29.7. פרטים ומיקום של חברת התעופה

29.7.1. חברת התעופה – חברת מניות פרטית "חברת התעופה "אוקריין אינטרנשיונל"" נרשמת ונמצאת באזור שבצ'נקיבסקי, עיר קייב, במען: אוקראינה, 01030, עיר קייב, ר' ליסנקה, 4.

מען להתכתבות: אוקראינה, 02121, עיר קייב, כביש חרקיבסקי, 201-203.

חלק XXX. שינויים ותוספות לכללים אלה

30.1. חברת התעופה רשאית להכניס לכללים אלה שינויים ותוספות, שצריכים להיות מתאמים מראש עם מוסד מוסמך בענייני רכב אוויר אזרחי של אוקראינה.

נורמות והוראות שהוכנסו לכללים אלה יהיו כפופות להסכמים בינלאומיים, לחוקי אוקראינה, להוראות לרכב אוויר אוקראיני ולהחלטות של ІАТА.

30.2. שותפים של חברת מניות פרטית "חברת התעופה "אוקריין אינטרנשיונל"" הם מסיעים לאומיים וזרים שחתמו הסכם על שיתוף פעולה ("קוד-שרינג" ו-"אינטרליין"), הם חייבים להתאים לכללים לאומיים בענייני הטסה בשטח של המדינות שבהן הם מבצעים את פעילותם המסחרית.

30.3. סוכן לשירות (סוכן למכירות) של חברת התעופה, נציג או פקיד של חברת התעופה לא רשאים להכניס שינויים או לבטל הוראה כלשהי של הכללים האלה, של כללי מסיע (שותף) מתאים ושל תנאי הסכם על הטסה.

חלק XXXI. הודעה לנוסע

31.1. הוראות של החלק חלים על כל סוכנים לשירות (למכירות) של חברת התעופה, לעובדים ולמסיעים-שותפים שמבצעים מכירת הטסות של חברת מניות פרטית "חברת התעופה "אוקריין אינטרנשיונל"" בשטח אוקראינה ובחו"ל.

31.2. חברת התעופה או סוכן למכירות שלה מודיע לנוסע על הכללים האלה, על תנאיי הסכם הטסה ועל תנאיי תעריף שבפועל בעת ביצוע הזמנה ו\או רכישת כרטיס בדרך פרסום מידע רלוונטי באתר אינטרנט של חברת התעופה או במקום של מכירת הכרטיס.

חברת התעופה או סוכן למכירות שלה חייבים לפרסם במקום ראוי ונגיש למשתמש במשרד למכירות הטסות את המידע הבא:

שם מלא ומיקום שלה;

עותקים של אישורים (רישיונות, תעודות, אישורים אחרים) לגבי ביצוע הטסות (מכירת הטסות);

מספר טלפון של מוסד מקומי להגנת זכויות של משתמשים;

פנקס לתלונות והוצאות.

31.3. חברת התעופה או סוכן למכירות שלה בעת מכירת כרטיס חייבת להודיע לנוסע מידע הבא:

הכללים האלה וכללים של מסיע-שותף לגבי הטסות נוסעים וכבודה (סוכן חייב להודיע לנוסע כללי הטסה של נוסעים וכבודה של אותו המסיע שבכרטיסו משתמשים או של אותו המסיע שנרשם ראשון בכרטיס), לתת אותם לנוסע על נייר בתור תזכורת לנוסע (במקרה של מכירת הטסה און-ליין דרך אינטרנט – בצורה אלקטרונית באתר אינטרנט שדרכו מתבצעת הזמנת הטסה);

עלות הטסה במסלול מתאים – בעל פה במקום מכירת כרטיסים בעת הזמנה (במקרה של מכירת הטסה און-ליין דרך אינטרנט – בצורה אלקטרונית באתר אינטרנט שדרכו מתבצעת הזמנת הטסה או לכתוב מידע דרוש במסלול-קבלה);

עלות, תנאים והגבלות של הטסה לפי תעריף מיוחד בעל פה בעת הזמנה (במקרה של מכירת הטסה און-ליין דרך אינטרנט – בצורה אלקטרונית באתר אינטרנט שדרכו מתבצעת הזמנת הטסה);

פרטים מנהליים לביצוע נסיעה במסלול - בעל פה בעת הזמנה;

תחום אחריות של מסיע להטסת נוסעים וכבודה – בכרטיס או במסלול-קבלה;

זכויות הנוסעים במקרה של סירוב להטיסם, של ביטול או עיכוב הטיסה;

חפצים וסחורות שאסורים להטסה – בכרטיס או במסלול-קבלה;

תנאים ונסיבות הטסת נוסעים עם הגבלות פיזיות ונכים, וגם מידע על צורך להזמין שירות מיוחד בעת הזמנת כרטיס.

במעשה רכישת כרטיס לטיסות של חברת התעופה נוסע מסכים לחלוטין עם כל תנאיי הסכם הטסה ועם ההוראות של הכללים האלה.

חברת התעופה, מסיע-שותף, סוכן למכירות שלה בעת ביצוע מעשי פרסומת חייבים לתת לאנשים מידע מלא, נגיש ואמיתי לגבי עלות הטסה שצריכה לכלול סכום התעריף, עמלות (אגרות) של חברת התעופה ושל נמל התעופה.

חלק XXXII. אכיפת הכללים האלה

32.1. פיקוח על שמירת הכללים האלה מוטל על הנהלה של חברת מניות פרטית "חברת התעופה "אוקריין אינטרנשיונל"".