ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με αυτό το έγγραφο, εγώ (ο επιβάτης), επιβεβαιώνω ότι ενημερώνω την αεροπορική εταιρεία για τα τρέχοντα δεδομένα μου: όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο,. ημερομηνία γέννησης,•φύλο, τα στοιχεία διαβατηρίου,•αριθμούς επικοινωνίας, άλλες πιθανές επαφές και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτώ και παραχωρώ την εθελοντική, άνευ όρων, απεριόριστη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία, αποθήκευση, την διανομή και τη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από τρίτους, η λίστα των οποίων τοποθετείται στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης (διακίνησης, τροφοδοσίας), υπηρεσιών αερολιμένων, αρχών ελέγχου, υπηρεσιών ασφαλείας, άλλων αερομεταφορέων, παρόχων των συστημάτων των ηλεκτρονικών κρατήσεων, τα συστήματα ελέγχου πτήσης και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται από την αεροπορική εταιρεία για την εξυπηρέτηση επιβατών και αποσκευών κατά τον νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς σε μη μόνιμους κατοίκους, με σκοπό την κράτηση, την έκδοση εισιτηρίου, τη διεξαγωγή της μεταφοράς ή την επανέκδοση τους, την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών εδάφους για τις πτήσεις και τους επιβάτες, την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας, την εφαρμογή τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών εκκαθάρισης, την παραλαβή πρόσθετων υπηρεσιών, την οργάνωση του συστήματος αναζήτησης αποσκευών και συστήματος ανίχνευσης / εξακρίβωσης της απάτης με έγγραφα αποστολής, παροχή συμβουλών σχετικά με την είσοδο / έξοδο στη διαδρομή μεταφοράς, ενημερωτική υποστήριξη του ταξιδιού μου, διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της αεροπορικής εταιρείας και των εταίρων της με τους οποίους η αεροπορική εταιρεία έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες, την αποστολή μηνυμάτων(μηνύματα push, Skype, Viber, WhatsApp και άλλα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω διαφόρων εφαρμογών OTT, μηνυμάτων SMS, άλλων τύπων μηνυμάτων / μεθόδου μετάδοσης) στα μέσα επικοινωνίας που ανέφερα, σχετικά με τις υπηρεσίες της αεροπορικής εταιρείας και τους συνεργάτες της, και προσφορές μάρκετινγκ και άλλες απαραίτητες πληροφορίες που καθορίζονται από τους Κανόνες της UIA και / ή για την υλοποίηση άλλων σχέσεων που απαιτούν επεξεργασία ή / και διανομή ή / και πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα για έγκαιρη ειδοποίηση και πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά.

Αυτή η άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός επιβάτη παρέχει τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω οποιαδήποτε μηνύματα από την αεροπορική εταιρεία (push μηνύματα, Skype, Viber, WhatsApp και άλλα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω διαφόρων OTT εφαρμογών, SMS, μηνύματα άλλου τύπου / μέθοδος μεταφοράς) για τον παραπάνω σκοπό, το οποίο δεν παραβιάζει τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, στα μέσα επικοινωνίας που αναφέρθηκαν από εμένα ή μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένη στην κινητή συσκευή μου, καθώς και για τη μεταφορά των δεδομένων μου στα προαναφερθέντα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κατοίκων, των δεδομένων μου, που πραγματοποιούνται με τον προαναφερθέντα σκοπό χωρίς άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε νέα πρόσωπα (αντισυμβαλλομένους), σε σχέση με τη σύναψη μεταξύ αυτών και την αεροπορική εταιρεία των νέων συναλλαγών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο της Ουκρανίας "για την προστασία των προσωπικών δεδομένων."

Επιβεβαίωση παραλαβής γραπτής κοινοποίησης:

λόγω της συμπερίληψης των προσωπικών δεδομένων μου στη βάση προσωπικών δεδομένων των επιβατών της UIA, επιβεβαιώνω επίσης ότι έχω ενημερωθεί γραπτώς για το σκοπό της συλλογής δεδομένων και για τα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα και επίσης ενημερώθηκα σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα μου βάσει του νόμου της Ουκρανίας "για την προστασία των προσωπικών δεδομένων":

 • να γνωρίζω τις πηγές συλλογής, τη θέση των προσωπικών μου δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, τη θέση ή τον τόπο διαμονής του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων ή να δώσω την σχετική εντολή για την παραλαβή αυτών των πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
 • να λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους τρίτους στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά του δεδομένα,
 • για τη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • να λάμβανει, το αργότερο τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, την απάντηση ως προς το εάν τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και επίσης να λαμβάνει το περιεχόμενο τέτοιων προσωπικών δεδομένων.
 • να υποβάλει αιτιολογημένη αξίωση στον κάτοχο προσωπικών δεδομένων με αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα για τροποποίηση ή καταστροφή των προσωπικών του δεδομένων από οποιονδήποτε κάτοχο και διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, εάν τα δεδομένα αυτά έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή είναι αναξιόπιστα.
 • Για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων από την παράνομη και τυχαία απώλεια, την καταστροφή, από ζημιές λώγο της σκόπιμης απόκρυψης, παράλειψης, μη παροχής ή καθυστερημένη παροχή, καθώς και για την προστασία από την παροχή πληροφοριών που δεν είναι αξιόπιστες ή δυσφημίζουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη φήμη των επιχειρήσεων ενός ατόμου
 • να υποβάλλει καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στον Επίτροπο ή σε δικαστήριο
 • να εφαρμόσει ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • να κάνει επιφυλάξεις σχετικά με τον περιορισμό του επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων κατά της χορήγησης συγκατάθεσης.
 • να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • να γνωρίζει τον μηχανισμό της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • για την προστασία από την αυτοματοποιημένη απόφαση η οποία έχει νομικές συνέπειες γι 'αυτόν.

Με την αποδοχή αυτού του εγγράφου αναγνωρίζω ότι τα δικαιώματά μου είναι κατανοητά και αποδεκτά.