Souhlas se zpracováním osobních dat

Tímto potvrzuji, že poskytuji letecké společnosti své aktuálních osobní údaje: příjmení, jméno, jméno po otci; datum narození; pohlaví; údaje o pasu; telefonní čísla pro komunikaci, další možné náhradní kontaktní údaje, čímž také zplnomocňuji a dávat svůj dobrovolný, bezvýhradný a časově neomezený souhlas ke zpracování, uložení, šíření a zpřístupnění těchto údajů třetím stranám, jejíchž seznam je uveden na webových stránkách letecké společnosti, a to včetně servisních (manipulačních, stravovacích) společností, letištních služeb, kontrolních orgánů, bezpečnostních služeb, jiných dopravců, poskytovatelů počítačových rezervačních systémů, poskytovatelů systémů řízení letového provozu a dalších systémů používaných leteckou společností při obsluze cestujících a manipulaci se zavazadly, v souladu s právními předpisy, včetně přeshraničního předávání nerezidentům za účelem rezervace, vystavení letenky, přepravy nebo jejich přepsání, zajištění poskytnutí obslužných služeb pro lety a cestující, provádění bezpečnostní kontroly, provádění celního odbavení a hraniční kontroly, využití doplňkových služeb, uspořádání systému vyhledávání zavazadel a systém varování / odhalování podvodů s přepravními doklady, poradenství ohledně vstupu/výstupu na přepravní trase, informační podpory mé cesty, provádění marketingových aktivit letecké společnosti a jejích partnerů, se kterými uzavřela letecká společnost příslušné smlouvy, zasílání zpráv (push zpráv, Skype, Viiber, WhatsApp a dalších zpráv, zasílaných prostřednictvím OTT aplikací, SMS zpráv, zpráv jiného typu nebo majících jiný způsob přenášení) na komunikační prostředky, které jsem sdělil(a), o službách letecké společnosti a jejích partnerech, o cenových a marketingových nabídkách, další potřebné informaci, stanovené Pravidly UIA a/nebo za účelem realizace jiných vtahů, které vyžadují zpracování a/nebo šíření a/nebo zpřístupněni mých osobních údajů za účelem včasného oznamování a informování o přepravě.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů cestujícího předpokládá udělení mého souhlasu s přijímáním zprav (push zpráv, Skype, Viiber, WhatsApp a dalších zpráv, zasílaných prostřednictvím OTT aplikací, SMS zpráv, zpráv jiného typu nebo majících jiný způsob přenášení) zasílaných leteckou společností UIA kdykoliv za výše uvedeným účelem, který není v rozporu z platnými právními předpisy Ukrajiny, a to na komunikačních prostředky, které jsem sdělil(a), nebo prostřednictvím speciálně navržené mobilní aplikace nainstalované na mém mobilním zařízení, a také se zpřístupněním za výše uvedeným účelem a bez předchozího upozornění mých osobních údajů výše uvedeným osobám, včetně nerezidentů, a to včetně zpřístupnění mých osobních údajů novým osobám (smluvním stranám) v souvislosti s novými právními úkony mezi nimi a leteckou společností, které jsou spojeny se zpracováním osobních údajů podle Zákona Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“.

Potvrzení o doručení písemného oznámení:

V souvislosti se zařazením mých osobních údajů do databáze osobních údajů UIA „Cestující“, tímto také potvrzuji, že byl(a) jsem písemně informován(a) o účelu sběru dat a osobách, kterým jsou předávány mé osobní údaje, a dále byl(a) jsem informován(a) o tom, že jsem v souladu se Zákonem Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“ oprávněn(a):

 • vědět o zdrojích sběru, umístění svých osobních údajů, účelu jejich zpracovávání, umístění nebo bydliště majitele nebo správce osobních údajů nebo dát příslušný příkaz k získání těchto informací, s výjimkou případů stanovených zákonem;
 • dostávat informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům, zejména informace o třetích osobách, kterým jsou předávány jeho osobní údaje;
 • mít přístup ke svým osobním údajům;
 • dostat nejpozději třicet kalendářních dnů ode dne doručení žádosti odpověď, zda se jeho osobní údaje zpracovávají, a také získat obsah těchto osobních údajů, s výjimkou případů stanovených zákonem;
 • vznést vůči vlastníkovi osobních údajů motivovanou námitku proti zpracování osobních údajů;
 • předložit motivovanou žádost o změně nebo zničení svých osobních údajů jakýmkoli vlastníkem a správcem osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovány nelegálně nebo nejsou spolehlivé;
 • chránit své osobní údaje před neoprávněným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením, škodami způsobenými úmyslným utajováním, neposkytnutím nebo předčasným poskytnutím těchto údajů, a také bránit se proti poskytování informací, které nejsou spolehlivé nebo hanobí čest, důstojnost a obchodní pověst fyzické osoby;
 • podávat k příslušnému soudu nebo Pověřené osobě žalobu ohledně zpracování svých osobních údajů
 • uplatňovat nápravná opatření v případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;
 • učinit výhrady tykající se omezení práva zpracovávat své osobní údaje při udělení souhlasu;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • znát mechanismus automatického zpracování osobních údajů;
 • mít právo na ochranu před automatizovaným řešením, které vyvolává právní následky.

Akceptací (přijetím) tohoto dokumentu prohlašuji, že jsou má práva srozumitelná a přijatelná.