Terms and conditions of seat selection on charter flights

Placený výběr sedadla je k dispozici pro cestující na charterových letech pro všechny úseky letu.

Výběr místa není k dispozici pro deportované a eskortované osoby, a také osoby, které je doprovázejí, a dále také pro cestující, jimž byl odepřen vstup do země určení.

Výběr místa v 1. řadě není k dispozici pro následující kategorie cestujících:

 • dětí do 16 let, které cestují bez doprovodu dospělé osoby;
 • cestující se zdravotním postižením, kteří potřebují invalidní vozík;
 • cestující, kteří přepravují zvířata na palubě letadla.

Podmínky výběru místa v řadách u nouzových východů:

 • tato sedadla se nacházejí u nouzových východů;
 • ve výjimečných případech může být od cestujícího, který cestuje v řadách u nouzových východů, vyžadována pomoc s otevřením nouzových východů. Proto musí takový cestující splňovat následující požadavky: cestující nesmí být mladší 16 let a musí být v dobré fyzické kondici, tudíž, musí cestující být schopen v případě evakuace poskytnout pomoc jiným osobám, a to tak, že by to nevedlo ke zranění nebo poškození jeho zdraví, musí být schopen porozumět písemným nebo slovním instrukcím v ukrajinském anebo anglickém jazyce. Cestující musí být schopen a ochoten poskytovat pomoc v případě nouzové evakuace. Cestující, kteří si zvolili místa v řadách u nouzových východů, budou kontrolováni, zda splňují výše uvedená kritéria.

Z bezpečnostních důvodů není výběr místa v řadách u nouzových východů k dispozici pro následující kategorie cestujících:

 • cestující s dětmi do 16 let;
 • dětí do 16 let cestující bez doprovodu dospělé osoby;
 • cestující, kteří si zakoupili dodatečné sedadlo, například pro příruční zavazadla, hudební nástroj apod.;
 • těhotné ženy;
 • cestující se zdravotními postiženími;
 • cestující, kteří přepravují zvířata na palubě letadla;
 • cestující, jejichž fyzické parametry nedovolují, aby se vešli na jedno sedadlo, připoutali bezpečnostními pásy v důsledku nedostatku jejích délky nebo také nemohou dát dolů loketní opěrky svého sedadla.

UPOZORNĚNÍ:  UIA si vyhrazuje právo dle svého uvážení stanovit způsobilost cestujícího k sezení v řadě určené pro nouzové opuštění letadla. V případě, že cestující nesplňuje tato kritéria, bude mu nabídnuto alternativní sedadlo, a to ze sedadel, které budou k dispozici, přičemž cestující nemá nárok na refundaci prostředků zaplacených za výběr sedadla v řadě určené pro nouzové opuštění letadla.

Pokud se cestujícímu po předběžném výběru sedadla v řadě určené pro nouzové opuštění letadla okolnosti změnily tak, že nebude mít z bezpečnostních důvodů způsobilost k obsazení vybraného místa, musí cestující za účelem refundaci vynaložených prostředků se obrátit na Kontaktní centrum UIA, a to nejpozději do 24 hodin před plánovaným odletem, v opačném případě nebude mít cestující nárok na vrácení peněz.

Postup při výběru placeného místa

Cestující charterovým letem si mohou vybrat sedadlo nejpozději 24 hodin před odletem:

Potvrzením výběru sedadla je stvrzenka zaslaná na elektronickou adresu cestujícího.

Cestujícímu může být na jeho vyžádání vracen poplatek za výběr místa v následujících případech:

 • cestujícímu nebylo z viny UIA nebo cestovní agentury/kanceláře poskytnuto vybrané a zaplacené místo;
 • cestující nevyužil přepravy z důvodů jeho onemocnění nebo onemocnění členů jeho rodiny, které by měli cestovat spolu s ním, kvůli čemuž se nemohl cestující zúčastnit letu nebo obsadit vybrané sedadlo, a to za podmínky předložení řádného lékařského potvrzení vydaného zdravotnickým zařízením.

V ostatních případech nebude poplatek za výběr místa vrácen, a to i v případě, že:

 • cestující si vybral sedadlo, které mu nemůže být poskytnuto v souladu s těmito pravidly a podmínkami, a to také z bezpečnostních důvodů;
 • cestující se vzdal vybraného místa ne z viny UIA nebo cestovní agentury/kanceláře;
 • cestující necestoval z důvodů nezávislých na UIA, avšak s výjimkou výše uvedených případů;
 • cestujícímu byla odepřena přeprava z důvodů ne z viny UIA, a to včetně případů uvedených v bodu 12.2 Pravidel letecké přepravy cestujících a zavazadel UIA;
 • cestující se z vlastní viny neodbavil nebo nenastoupil na palubu letadla.

Podmínky a postup refundace:

 • Vzhledem k tomu, že se platby provádějí pomocí elektronických prostředků (bankovní kartou), bude poplatek vrácen na platební kartu, ze které byla platba provedena.
 • Refundace se provádí na základě stvrzenky o platbě a dokladu totožnosti.
 • Peněžní prostředky budou vráceny na účet, ze kterého byla provedena platba.
 • Peněžní prostředky budou vráceny do 7 dní po obdržení společností UIA žádosti cestujícího o vrácení peněžních prostředků. Není-li refundace poplatku v uvedeném termínu možná - bude refundace provedena v jiném termínu dle dohody s cestujícím.
 • UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že se se cestující neobrátil za tímto účelem na společnost, a to po dobu 1 roku ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě.