Na palubě

Cestující mají právo na:

 • osobní bezpečí;
 • rozhodnout se neletět, pokud existují důvodné obavy ohledně osobní bezpečnosti na palubě;
 • doporučit členovi posádky, aby požádal o pomoc v případě ohrožení života, zdraví nebo osobní důstojnosti.

Cestující jsou povinni:

 • dodržovat osobní disciplínu a pořádek;
 • obsadit místo na palubě uvedené na palubní vstupence;
 • dodržovat všechny pokyny letové posádky;
 • umístit zavazadla a osobní věci do prostoru určeného letovou posádkou;
 • ujistit se, že je bezpečnostní pás zapnut, když svítí transparent "Fasten Seat Belt" nad vaší hlavou.

Cestujícím je přísně zakázáno:

 • vytvářet situace, které ohrožují bezpečnost, život, zdraví a osobní důstojnost ostatních cestujících a posádky;
 • projevovat neúctu nebo agresi vůči letové posádce či cestujícím, vyhrožovat, být hrubý, chovat se urážlivě nebo narušovat pořádek;
 • záměrně rušit posádku při výkonu svých povinností;
 • konzumovat drogy nebo jiné látky způsobující intoxikaci;
 • konzumovat alkohol, kromě nápojů nabízených palubními průvodčími;
 • kouřit na palubě, včetně kouření elektronických cigaret;
 • opustit sedadlo během vzletu a přistání;
 • blokovat uličky, služební dveře nebo nouzové východy;
 • poškozovat zařízení nebo jiný majetek UIA na palubě letadla;
 • vynášet jakýkoli majetek UIA mimo letadlo nebo letiště;
 • používat bezprostřední záchranné vybavení a / nebo nouzové východy bez souhlasu posádky;
 • porušovat pravidla pro používání elektronických zařízení během letu.

Pravidla pro používání elektronických zařízení během letu
Aby nedošlo k rušení elektronických zařízení v radiových a navigačních systémech letadla, postupujte podle těchto předpisů:

 • rádia, přenosné televize, dálkově ovládané hračky a tiskárny nesmějí být nikdy použity na palubě letadla;
 • notebooky, e-čtečky, videokamery, přehrávače iPod, přehrávače CD, holicí strojky, diktafony nebo jiné nahrávací zařízení se nesmějí používat během pojíždění, vzletu, klesání a přistání;
 • mobilní telefony musí být vypnuty nebo nastaveny v režimu „letadlo“ od okamžiku, když jsou dveře letadla zavřené a během celého letu musí zůstat vypnuty nebo v "letovém režimu". Po přistání, když letadlo zastaví na stojánce a motory jsou vypnuty, je používání mobilních telefonů opět povoleno.

Pokud cestující naše předpisy poruší, má kapitán právo:

 • vydat a nařídit pokyny, které je nutné následovat;
 • uplatnit veškerá přiměřená opatření, včetně donucovacích prostředků na osoby, které nedodržují pokyny a nařízení a jejichž chování ohrožuje bezpečnost letu;
 • přistát na nejbližším letišti a předat nepřizpůsobivého cestujícího příslušným orgánům.

Cestujícím, kteří porušili předpisy, budou aplikovány následující sankce:

 • náhrada škody cestujícím za případné ztráty způsobené delikty na palubě;
 • náhrada škody cestujícím za poškození majetku UIA;
 • zbavení budoucího práva cestovat s UIA;
 • nepřiměřené chování cestujícího by měli UIA zveřejnit prostřednictvím masmédií a internetu.